Haram işlemekte olanı söz ile menetmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Ocak 2023

Şerefüddîn Dâvûd-i Kayserî hazretleri Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde yetişen âlim ve velîlerdendir. 1261’de (H.659) Kayseri'de doğdu. İlk önce Kayseri ve çevresinde ilim tahsîl etti. Sonra Mısır'a gitti. Kâhire'de hadîs-i şerîf, tefsir ve diğer aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. Bu sırada İznik'i fetheden Osmanlı Sultânı Orhan Gâzi ilk olarak yaptırdığı Orhâniye Medresesine Dâvûd-i Kayserî'yi müderris tâyin etti. 1350 (H.751) yılında İznik'te vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

İlmin dereceleri çoktur ve sonu yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Ocak 2023

Ebû Süleymân İskenderî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. Mısır’da İskenderiyye'de doğdu. Şâzilî büyüklerinden Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî ve onun halîfesi olan Tâcüddîn İskenderî hazretlerinin sohbetlerinde yetişerek kemâle geldi. Bilhassa fıkıh, tefsîr, hadîs, nahiv, beyân ve diğer ilimlerde ve evliyâlık yolunda derecesi çok yüksek idi. 1333 (H.733) senesinde İskenderiyye'de vefât etti. Sohbetlerinde şöyle nasîhat ederdi:

Devamını oku...

Bildiği ile amel etmeyen câhil demektir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Ocak 2023

Şeyh Dâvûd-i Halvetî hazretleri Osmanlılar zamânındaki evliyânın büyüklerindendir. Bolu- Mudurnu'da doğdu. Halvetî şeyhlerinden Seyyid Yahyâ-i Şirvânî'nin yüksek talebelerinden Şeyh Habîb'in sohbetlerine devâm edip, tasavvufun yüksek mârifetlerine kavuştu. 1507 (H. 913) senesinde Mudurnu'da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Müslümanları en çok sevindiren hadis-i şerif

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Ocak 2023

Ömer Rızâî Efendi Osmanlı zamanındaki evliyânın meşhurlarındandır. Malatya-Dârende'de 1757 (H. 1170) de doğdu. İlk tahsîline burada başladı Sonra tasavvufa yönelip Bursa'da Münzevî Abdullah Efendinin sohbet ve derslerine katıldı. Tasavvuf yolunda ileri derecelere kavuştu ve icâzet aldı. Daha sonra İstanbul'a gelerek Eyyûb'da Yazılı Medreseyi teşrîf buyurdular. Ömer Rızâî Efendi, 1824 yılında hac için surre-i hümâyûn ile Mekke-i mükerremeye doğru yola çıktı. Bir müddet sonra hastalandı ve Tebük civarında vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Kalplere şifâ olan bazı nasihatler

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Ocak 2023

Mehmed Hilmi Efendi son devir velîlerindendir. Malatya'nın Dârende kazâsının Yenice nâhiyesinde doğdu. İlk tahsîlini Dârende'de tamamlayan Hilmi Efendi, ihtisas için İstanbul'a gitti. Abdülazîz Han zamânında Fâtih Medresesinde tahsil gördü. Bu arada İstanbul'da Gümüşhâneli Ziyâeddîn Efendinin ders ve sohbetlerine devâm etti ve halîfelik icâzeti alıp, Dârende'ye döndü. Sonra da Sivas'ta Nalçacızâde Hacı Ahmed Efendiden feyiz aldı. Bu zâttan da icâzet aldı. Hâcı Ahmed Efendi, Küçük Âşık Efendi denilen Âşık Muhammed Mısrî'nin bu da Hâlid-i Bağdâdî'nin halîfesidir. Daha sonra Maraş'a yerleşti ve talebe yetiştirdi. 1916 (H.1334) yılında Maraş'ta vefât etti.

Devamını oku...

Yüksek sesle ağlayarak mezardakileri incitmeyiniz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Ocak 2023

Ebû İshâk Sicistânî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. 874 (H. 260) senesinde doğdu. Mekke, Basra, Rey, Nişâbûr ve Bağdât'ta büyük âlimlerden ilim tahsil etti, hadîs-i şerîf işitip rivâyet etti. 962 (H.351) de Bağdat'ta vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Vakit zâyi olursa elde etmek imkânsızdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Ocak 2023

Dahmel bin Abdullah hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Yemen'in Sahban beldesinde doğdu. Zamânın âlimlerinden ilim öğrenerek icâzet aldı. 1203 (H.600) senesinde vefât etti. Talebelerine buyurdu ki:

Devamını oku...

Tasavvuf büyükleri, dîne uyan âlimlerdir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Ocak 2023

Cemâleddîn Mehmed Efendi Osmanlı âlim ve velîlerdendir. Amasya'da doğdu. Burada bir müddet ilim tahsil ettikten sonra Aksaray'a giderek Alâeddîn Halvetî hazretlerinin sohbet ve hizmetiyle şereflendi. Fâtih Sultan Mehmed Han onu İstanbul'a dâvet edince, Kocamustafapaşa dergâhında yıllarca talebe yetiştirdi. Yetiştirdiği âlim ve velîlerin başında Sünbül Sinan Efendi gelmektedir. Başka bir halîfesi de Kastamonulu Şeyh Şâbân-ı Velî hazretlerinin hocası Hayreddîn-i Tokâdî idi. 1493 (H. 899) senesinde hac yolculuğu esnâsında vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâya yakınlığı namazda aramalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 10 Ocak 2023

Sirâcüddîn İbnü'ş-Şât hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 643 (m. 1246)’da Fas’ta Sebte'de (Ceuta) doğdu. Burada devrinin büyük âlimlerinden fıkıh ilmi tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 723 (m. 1323)’de Sebte'de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Evladım, burası hakîkat sultanlarının pâyitahtıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 09 Ocak 2023

Mahmûd Dede Mevlevî büyüklerinden olup Şeyh Hüsrev hazretlerinin önde gelen talebelerindendi. Şeyh Hüsrev hazretleri Konya Mevlevihânesi şeyhi iken Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî türbesinin türbedarlığını yaptı.

Devamını oku...