İlim, kendisiyle amel edilince değerlidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 08 Ocak 2023

Ahmed bin Atâ hazretleri  evliyânın büyüklerindendir. Bağdâd’da doğup, yetişti. Sonra Şam’ın sahil tarafında bulunan Sur şehrine geldi. Burada bulunan âlimlerden çok hadîs-i şerîf öğrendi. Tasavvuf ilminde yüksek derecelere kavuştu. 369 (m. 979) senesinde vefât etti. Hikmetlerle dolu, kalblere tesîr eden ve her birisi ayrı bir manayı ifade eden kıymetli sözleri çoktur. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Mümin, başına gelen belalara sızlanmaz!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 07 Ocak 2023

Mus’ab bin Ahmed Kalanisî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdâd’da doğdu. Zamanın büyüklerinin sohbetlerinde bulundu. Cüneyd-i Bağdadî ve Rüveym bin Ahmed hazretleri onun arkadaşlarındandır. Hac için gittiği Mekke-i mükerreme dönüşünde Ecyâd’da 270 (m. 884) yılında vefât etti. Fütüvvet hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Tasavvuf, her an Allahü teâlâ ile olmaktır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 06 Ocak 2023

Nasîruddîn Mahmûd hazretleri Çeştiyye yolunun büyük velîlerindendir. "Çırağ" adıyla anıldı ve bu lakab ile meşhûr oldu. Hindistan'ın Uttar Pradeş eyâletindeki Bane Banki'de doğdu. Orada Mevlânâ İftihârüddîn Muhammed Geylânî'den ilim öğrendi. Sonra Delhi'ye gitti ve Nizâmüddîn Evliyâ hazretlerinin talebeleri arasına katıldı.

Devamını oku...

Allah'tan hayâ etmek, müminlerin hazinesidir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 05 Ocak 2023

Ebû Ali Rodbârî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdâd’da doğdu. Mısır’da yerleşti. 321 (m. 933)’de vefât etti. Cüneyd-i Bağdadî, Ebü’l-Hüseyn Nûri ve başka zâtların sohbetlerinde bulunup, yüksek ilimlerinden istifâde etti. Tasavvufun inceliklerine dâir çok güzel sözleri ve çok sayıda hoş menkıbeleri vardır. Ebû Ali Rodbârî hazretleri buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey mümin! Vaktini boş şeylerle geçirmeyesin!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 04 Ocak 2023

Cemâleddîn Çelebi Anadolu velîlerinden olup Sultan Yıldırım Bâyezîd zamânında yaşamıştır. Zamânın âlimlerinden ve tasavvuf büyüklerinden ilim öğrendi. Şeyh Âdil'den icâzet alarak, halîfesi oldu. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Doğru söylemekten daha güzel bir şey yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 03 Ocak 2023

Muhammed bin İbrâhîm Zucâcî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Aslen Nişâbûrlu olup, Mekke’de ikâmet etti. Cüneyd-i Bağdadî, Ebû Osman, Süfyân-ı Sevrî ve İbrâhîm Havvâs gibi âlimlerin sohbetinde bulunmuş, onlardan ders almıştır. Mekke’de iken 40 sene Mescid-i haramdan ayrılmadı. 60 defa hac etti. 348 (m. 959) senesinde Mekke’de vefât etti.

Devamını oku...

Şeytanın uğraştığı üç kısım insan

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 02 Ocak 2023

Yahyâ Îdilî hazretleri büyük âlim ve velilerdendir. On beşinci asırda Kuzey Afrika’da Mali’de yaşamıştır. Abdürrahmân Sebbâg, Yahyâ Îdilî’nin kutub denilen büyük evliyadan olduğunu bildirmiştir. Onun fıkıh ve ahlak ilimlerinde yüksek mertebede olduğuna şehadet etmiştir.

Devamını oku...

Nefsi ıslah, nafilelerin en faydalısıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 01 Ocak 2023

Abdülcelîl Çelebi, Mevleviyye tarikatının Mısır'da yetişen büyüklerinden olup on yedinci yüzyılda yaşamıştır. Babası Mevlevî şeyhlerinden Çelebi Alâüddîn Efendidir. Küçük yaştan itibaren babasından zahiri ilimleri öğrendi. Sonra dergâhta bir köşeye çekilip devamlı tasavvuf büyüklerinin eserlerini okuyup mütalaa etmekle vakit geçirdi.

Devamını oku...

İyi ameller ile yapılan dualarla kurtuluş

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 31 Aralık 2022

Ya’kûb bin İshâk İsferâinî hazretleri Hadis ve Şafiî fıkıh âlimidir. 230 (m. 844) yılında doğdu. 316 (m. 928) yılında Nişâbûr yakınlarında İsferâin’de vefat etti. Hadis öğrenmek ve ilim tahsil etmek için; Şam, Mısır, Basra, Kûfe, Yemen, Hicaz ve Horasan bölgelerine seyahat etti. Ayrıca beş defa hac için gitti. Buralarda birçok âlimden ilim tahsil etti. Rivayet ettiği hadîs-i şeriflerden biri şöyledir:

Devamını oku...

Allahü teâlâ rızık vericidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 30 Aralık 2022

Türüt Dede, Selçuklular devrinde Konya'da yetişen evliyadandır. Aslen Horasan taraflarındandır. İsmi Ali'dir. Küçük çocuk iken Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî'yi sırtına alıp deve taklidi yaparak eğlendirdiğinden Cemel (Deve) lakabı verilmiştir. 1274 (H.673) senesinde Konya'da vefat etti. Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin babası Sultânü'l-Ulemâ ile birlikte Konya'ya gelen Ali Dede, Sultânü'l-Ulemâ’nın sohbetinde bulunup tasavvuf yolunda ilerledi. Buyurdu ki:

Devamını oku...