Zâhid kimsenin asıl vatanı âhirettir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 09 Mayıs 2023

Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi ve evliyânın meşhurlarındandır. 1219 (H.616) senesinde Endülüs'te (İspanya) Mürsiyye (Murcia)’da doğdu. 1287 (H.686) senesinde Mısır'ın İskenderiye şehrinde vefât etti. Zamânındaki Endülüs âlimlerinden ilim tahsîl etti. 

Devamını oku...

Eyvâh, dünyâya daldım âhiretimi harap ettim!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 08 Mayıs 2023

Ziyâüddîn el-Mülessem hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Mısır'da Saîd şehrinde doğdu. 1274 (H.672) senesinde Kûs şehrinde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Başkasını kendine tercih edenler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 07 Mayıs 2023

Safiyüddîn Ahmed Harrâr hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Mîlâdî on birinci asırda yaşadı. Endülüs'te (İspanya) İşbiliye'de (Sevilla) doğdu. Mısır'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Dinimizde beş türlü kul hakkı vardır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 06 Mayıs 2023

Şihâbüddîn Gamrî Şâfiî mezhebi âlimlerinden ve büyük velîlerdendir. Mısır'da Kâhire ile Dimyât arasında bulunan Mahalle beldesinde doğdu. Mekke-i mükerremede Ebü'l-Feth el-Merâgî gibi âlimlerin sohbetlerinde bulundu. 1499 (H.905) senesinde Kâhire'de vefât etti. Yazmış olduğu kıymetli eserlerden “Resâil-ül-Gamriyye” isimli kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Kalplere en çok tesir eden şey iyiliktir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 05 Mayıs 2023

İbn-ül-Gazâle hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. İsmi, Ahmed el-Endülüsî’dir On ikinci asrın ikinci yarısında Endülüs'te doğdu. On üçüncü asrın başlarında Kahire’de vefat etti. Hikmetli sözleri çoktur...

Devamını oku...

Din büyüklerinin yolu, baştan sona edeptir!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 04 Mayıs 2023

Ahmed Derdîrî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi ve Halvetiyye yolunun büyüklerindendir. 1715 (H.1127) senesinde, Mısır'da doğdu. 1786 (H.1201) senesinde Kâhire'de vefât etti. Câmi-ul-Ezher'de ilim tahsîl etti. Zamânının en büyük âlimlerinden ders aldı. Çok eser yazdı. Bunlardan Tuhfet-ül-İhvan fî Âdâbı Ehl-il-İrfân isimli kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Kimseye faydası olmayan, kimseden faydalanamaz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 03 Mayıs 2023

Dede Ebû Ya'zî Magribî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Horasan'da doğdu. Bağdad’da Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin sohbetlerinde yetişti. İcazet verilerek sonra Fas'a gitti. Magrib evliyâsının büyükleri ondan feyiz aldılar. On ikinci asrın son yarısında Fas'ta Bâît kasabasında vefât etti.

Devamını oku...

Doyması yemekle olan kimse, dâimâ açtır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Mayıs 2023

İshak bin Muhammed Nehrecûrî (Ebû Yâkûb) hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. İran’da Ahvaz yakınındaki Nehrecû köyünde doğdu. 941 (H.330) senesinde Mekke-i mükerremede vefât etti. Cüneyd-i Bağdâdî ve daha başka büyük zâtlarla görüşüp, sohbet etti.

Devamını oku...

Âlim olan, karşısındakinin anlayışına göre konuşur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 01 Mayıs 2023

Muhammed bin Hasan Busrî hazretleri Şam'da yetişen âlimlerin ve evliyânın meşhurlarındandır. 859 (H.245) senesinde vefât etti. Ebû Türâb Nahşebî, Ahmed bin Yahyâ Celâ, Ebû Saîd-i Harrâz ve daha birçok evliyâ ve âlimden ilim öğrendi ve sohbetlerinde yetişti. Tasavvufta kemâl derecelerine kavuşup, evliyânın büyüklerinden oldu. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Sâdık kul ile hâlis kul arasındaki fark!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Nisan 2023

Ebû Türâb-ı Nahşebî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. İsmi, Asker bin Hüseyin'dir. Horasan bölgesinde Nahşeb kasabasında doğdu. Ahmed bin Hanbel'in ilim meclislerinde bulundu. Hâtim-i Esam ve Ebû Hâtim-i Attâr el-Basrî gibi velîlerin sohbetlerinde bulunup tasavvuf yolunda ilerledi. 859 (H.245) senesinde Basra civârında vefât etti.

Devamını oku...