İlmi kendisine fayda vermeyen âlimler!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 10 Kasım 2023

Ebû Eyyûb Şâmî hazretleri tâbiînden, meşhûr hadîs hâfızlarından ve büyük velîlerdendir. Afganistan’da Kâbil’de doğdu. 731 (H.113)de Şam'da vefât etti. Zamânında, Şam’ın en büyük fakîhi idi. Hadîs-i şerîf öğrenmek için Irak ve Medîne’ye gitti. Enes bin Mâlik hazretlerinden ve daha başka âlimlerden hadîs-i şerîf rivâyet etti.

Devamını oku...

Rabbimiz, bizden azâbı kaldır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 09 Kasım 2023

Ebü'l-Mekârim bin İdris hazretleri büyük velîlerdendir. Irak'ta En-Nehr-ul-Hâlis adlı yerde yaşadı. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. Evliyânın büyüklerinden Ali bin Heytî hazretlerinin terbiyesinde yetişti. Nehr-i Hâlis beldesindeki talebelerin yetiştirilme vazîfesi kendisine verildi.

Devamını oku...

Zındıkların îtikatlarından Allahü teâlâya sığınırız

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 08 Kasım 2023

Hasîb Dürrî Efendi Gâziantep velîlerinden olup 1848 (H. 1264) senesinde Anteb'in Karacaoğlan Mahallesinde doğdu. Küçük yaşta ilim tahsîline başladı. İyi bir medrese tahsîli gördü. Şuaybzâde Ali Âkif Efendinin feyizli sohbetlerine katılarak Nakşibendî-Müceddidî icazeti aldı. Ali Âkif Efendinin hoca silsilesi Abdullah-ı Dehlevî hazretlerine ulaşır. 1913 (H.1332) senesinde vefât etti.

Devamını oku...

Her nefese iki şükür lâzımdır!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Kasım 2023

Mehmed Emîn Tokâdî hazretleri İstanbul evliyâsının büyüklerindendir. 1664 (H.1075) târihinde Tokat'ta doğdu. Kabr-i şerîfi, Unkapanı'na inen cadde ile Zeyrek Yokuşu'nun kesiştiği tepe üzerinde, Soğukkuyu Pîrî Paşa Medresesi kabristanındadır. Kendisini vesîle ederek, kabri başında yapılan duâ müstecâbdır, makbûldür...

Devamını oku...

İnsanların malına göz diken fakir düşer!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Kasım 2023

Şeyh Îsâ hazretleri Anadolu'da yetişen evliyânın meşhurlarındandır. 1447 (H.851) senesinde Akhisar'da doğdu. 1530 (H.937) de vefât etti. Bir müddet Akhisar'da tahsil gördükten sonra Bursa'ya gidip medrese tahsilini tamamladı ve icâzet aldı. Alaşehir'e gidip Bayramiyye şeyhi Cânullah Efendiye, Kayseri'ye gidip Şeyh Kâsım Efendiye intisab etti. Akhisar'a dönüp talebe yetiştirdi.

Devamını oku...

Rabbine, onu görür gibi ibâdet et

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 05 Kasım 2023

Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretleri "Silsile-i aliyye" denilen âlim ve velîlerin meşhûrlarındandır. 1701 (H.1113) senesinde doğdu. 1781 (H.1195) senesinde şehîd edildi. Seyyiddir. Kur'ân-ı kerîmi, tecvîd ve kırâat ilmini Kârî Abdürresûl'den, Hâcı Muhammed Efdal'den, tefsîr ve hadîs ilmi öğrendi. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî hazretlerine talebe olup feyizlerine kavuştu. Sohbetine dört sene devâm ettikten sonra icâzet verdi. Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin seksen yedi mektubu ve melfûzâtı, Kelimât-ı Tayyibât denilen kitapta vardır. 21'inci mektupta buyuruyorlar ki:

Devamını oku...

Dînim için, dünyâm için Allahü teâlâ bana kâfidir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 04 Kasım 2023

Ma'rûf-ı Kerhî hazretleri büyük velîlerdendir. Bağdât'ın Kerh beldesinde doğdu. 815 (H.200) senesinde Bağdat'ta vefât etti. Dâvûd-i Tâî hazretlerinden feyiz almış olup, Sırrîyi Sekâtî de, Ma'rûf-ı Kerhî'den ders ve feyiz alarak yetişti. Kerâmet ve menkıbeleri çoktur.

Devamını oku...

Nefsini tanımayan, büyük aldanış içindedir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 03 Kasım 2023

Mansûr Betâihî hazretleri büyük velîlerdendir. On üçüncü asırda Irak'ta Betâih denilen yerde yaşadı. Meşhûr evliyâ Muhammed Şenbekî hazretleri ve zamânının âlim ve velîlerinden istifâde ederek büyük bir velî oldu. Çok âlim ve velî yetiştirdi. Rıfâî yolunun büyüğü olan Seyyid Ahmed Rıfâî hazretlerinin dayısı ve hocası idi.

Devamını oku...

Bize tövbeyi nasip eyle yâ Rabbî

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 02 Kasım 2023

Ebü's-Sırrî Sülemî hazretleri büyük velîlerdendir. Basra'da yaşadı. 839 (H.225) senesinde Basra'da vefât etti. Zamânının meşhûr âlim ve velîlerinden ilim öğrenip hadîs-i şerîf dinledi. Iraklılar ve Horasanlılar tarafından makbûl sayılan ve sevilen bir zâttı. Çok tesirli olan vaaz ve nasîhatleri dinleyenleri kendinden geçirirdi.

Devamını oku...

Cömertlerin günahını araştırmayınız

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 01 Kasım 2023

Ziyâüddîn Bernî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Hâce Nizâmüddîn-i Evliyânın talebesidir. Hocasına yakın olmak nimetine kavuşan seçilmişlerden idi. Hindistan’da Gıyâspûr şehrinde otururdu. 684 (m. 1285) senesi civarında doğup, 8. asrın sonlarında vefât ettiği bilinmektedir. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...