Hayber Gazâsında şehit düşen genç

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 24 Kasım 2007

Hayber, Medîne-Şam yolu üzerinde, bol hurmalı, iç içe kalelerle çevrili, münbit arâzisi bulunan, çok mühim bir yerdi. Hayber, Yahûdîlerin elinde idi. Medîne’den çıkarılan Yahûdîlerin bir kısmı da, buraya gelip yerleşmişti. Burası, bütün Hicaz Yahûdîlerinin merkezi ve hisarlı bir kalesi durumunda idi. Bu Yahûdîler, İslâm’a karşı Mekkelileri dâimâ kışkırtmışlar, Hendek Muhârebesini onlar tezgâhlamışlardı. Ayrıca kendilerine yapılmış olan anlaşma tekliflerini de reddetmişlerdi. Medîne’ye hücum etmek için plân hazırlıyorlardı...

Devamını oku...

Esile kıza saldıran Hamele'nin sonu!..

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Kasım 2007

Esile, güzel ve yiğit bir kızdı. Babası onu koyunları otlatsın diye kıra gönderirdi... Bir gün yine koyunları otlatıyordu. Bir ara rüzgâr yüzündeki örtüyü açıverdi. O anda oradan geçmekte olan Hamele adlı genç, onun güzelliği karşısında fikrini bozuverdi! Genç kıza seslendi:
- Esile, beni reddetme. Seninle beraber olalım. Esile’nin cevabı makuldü:
- Buradan derhal uzaklaş. İyi niyet sahibi isen beni babamdan iste!

Devamını oku...

Bir garip müderris Molla Lütfi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Kasım 2007

Müderris Molla Lütfi, Osmanlı âlimlerindendir. Tokat’ta doğdu. Meşhur âlim Ali Kuşçu’nun talebesidir. Ayasofya Medresesi’nde Müderrislik ve Hükümdar Kütüphanesinde “Hafız-ı kütüp” olarak vazife yaptı. Birçok talebe yetiştirdi. Bunlardan en meşhuru Şeyhülislam İbn-i Kemal Paşa’dır...

Devamını oku...

Said bin Zeyd ve müfteri bir kadın!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Kasım 2007

Sa’id bin Zeyd (radıyallahü anh) aşere-i mübeşşereden, yani dünyâda iken Cennetle müjdelenen on sahâbîden biridir. 51 (m. 671) senesinde Medine’ye yakın bir yer olan Akîk’te yetmiş yaşlarında vefât etti. Babası, İslâmiyetten önce Peygamber efendimizle görüşürdü, Allahü teâlânın kendine verdiği ilham ile putlara tapan insanların haline şaşar, putperestliğin şirk olduğunu, onlara kesilen kurbanların etinin yenemeyeceğini düşünürdü. Bu sebepledir ki, Sa’id bin Zeyd’e Peygamber efendimiz Müslüman olmasını söyleyince, hanımı Fâtıma ile birlikte hemen iman ettiler...

Devamını oku...

Ümm-i Habîbe (radıyallahü anhâ)

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Kasım 2007

Hazret-i Ümm-i Habîbe, önce Resûlullah’ın halasının oğlu Ubeydullah bin Cahş ile evlendi. Kocasıyla İslâmiyeti kabul ederek ilk Müslümanlardan oldu. Mekke’deki müşriklerin, Müslümanlara eziyet ve zararları dayanılamayacak bir dereceye geldiğinde Habeşistan’a hicret etti. Kızı Habîbe, Habeşistan’da doğduğu için, kendisi de Ümmü Habîbe “Habîbe’nin Annesi” künyesiyle meşhur oldu.

Devamını oku...

Bir hikmet ehli Ebubekr Zerencerî

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Kasım 2007

Ebubekr Zerencerî, Maveraünnehir’de yaşamış olan evliyanın büyüklerindendir. 1118 (H. 512) senesinde Buhara’da vefat etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki:
“Kim kendi nefsini, Firavun’un nefsinden daha hayırlı zannederse, kibirli olduğunu göstermiş olur.”

Devamını oku...

İbrahim bin Ömer Bikâî

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Kasım 2007

İbrahim bin Ömer Bikâî, Şam’da yaşamış olan evliyanın büyüklerindendir. Sohbetleri çok kıymetliydi. Talipleri, ağzından çıkan her kelimeyi dikkatle dinler ve onunla amel ederlerdi. Buyurdular ki:
“Akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, Cehennem’den kurtulmak ve haramlardan kaçmaktır. Ahmak olanın arzusu, oyun ve eğlencedir” ve “Ölüm meleği yastığının dibinde durduğu halde uyuyup gaflete dalan kimseye çok şaşılır” sözleriyle âhireti unutup gaflette olan insanlara duyduğu hayreti bildirmiştir.

Devamını oku...

Hz. Mevlânâ'nın torunu Ulu Ârif Çelebi

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Kasım 2007

Ulu Ârif Çelebi, Konya’nın büyük velîlerindendir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin torunu, Sultan Veled’in oğludur. 1271 (H.670) senesinde doğdu. 1319 (H.719) senesinde Konya’da vefât etti. Kabri oradadır. Küçük yaşta dedesi Mevlânâ hazretlerinin teveccühlerine kavuştu. Babası Sultan Veled’den zâhirî ve bâtınî ilimleri öğrendi. Babasının vefâtından sonra onun halîfesi, vekîli oldu.

Devamını oku...

Bir gönül sultanı Salih bin Mismar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Kasım 2007

Salih bin Mismar, evliyanın büyüklerindendir. Doğum ve vefat tarihleri hakkında bir bilgi yoktur. Kıymetli vaaz ve nasihatleri vardır. Bu mübarek zat buyurdu ki:
“İnsanlardan dünyâyı en çok seven, kazancına haramın karışmasına aldırmayan kimsedir. Böyle birisi, dünyâdan yüz çevirmiş gibi görünse de, harama helâle dikkat etmeyişi, onun dünyâ sevgisi hastalığına tutulduğunun alâmeti, işâretidir.”

Devamını oku...

Şâfiî fıkıh âlimi Abdülazîz Dîrînî

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Kasım 2007

Abdülazîz Dîrînî hazretleri, Mısır evliyâsındandır. Lakabı “İzzeddîn”dir. 1216 (H.613) yılında doğdu. 1295 (H.694) senesinde Kahire’de vefât etti... Küçük yaşta ilim tahsiline başladı ve zamânındaki âlimlerden ilim öğrendi. Ebü’l-Feth bin Ebi’l-Ganîm Rasânî’nin sohbetinde bulundu ve Şeyh İzzeddîn’den tasavvuf ilmini öğrendi. Tasavvuf yolunda yüksek mertebelere kavuştu. Abdülazîz Dîrînî dünyâya düşkün olmayan ve birçok kerâmeti görülen, edebiyât, kelâm ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimiydi.
“Efendim, bu ne hâl?!.”

Devamını oku...