Edîb ve şâir Behiştî

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Ekim 2007

Osmanlılar zamânında Edirne’de doğup büyüyen Behiştî hazretleri, tasavvuf büyüklerinden olup aynı zamanda iyi bir edip ve şair idi. Merkez Efendinin sohbet ve hizmetinde kemâle gelmiştir...


Behiştî hazretleri, Osmanlılar zamânında yetişen İslâm âlimlerinden ve tasavvuf büyüklerindendir. Aynı zamanda büyük edîb ve şâir olan bu mübarek zatın asıl ismi Ramazan’dır. Ancak o “Behiştî” diye tanındı. Edirne vilâyetine bağlı Vize kasabasında doğup yetişti. Daha çok Çorlu’da ikâmet etti...

Devamını oku...

Son devir âlimlerinden Yûsuf Nebhânî

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 01 Ekim 2007

Yûsuf Nebhânî, son devir İslâm âlimlerindendir. İsmi Yûsuf bin İsmâil’dir. Nebhânî nisbesiyle meşhûrdur. 1849 (H.1265) senesinde Hayfa’da doğdu. 1932 (H.1350) senesinde Beyrut’ta vefât etti...
Küçük yaşından îtibâren ilim tahsîline başlayan Yûsuf Nebhânî, 1866-1872 seneleri arasında Kâhire’deki meşhûr Câmiü’l-Ezher Üniversitesinde yüksek din ilimlerini tahsîl etti. Câmiü’l-Ezher’i bitirdikten sonra 1874 senesinde kâdı tâyin edildi...

Devamını oku...

Hindistanlı velî Ömer Hadrami

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Eylül 2007

Ömer Hadrami hazretleri, Hindistan’da yaşamış olan evliyanın büyüklerindendir. 1593 (H.1002) senesinde Yemen’de Zafar denilen yerde dünyaya geldi. İlk tahsilini babasından aldı. Daha sonra hacca giderek Mekke-i Mükerreme’deki büyük âlimlerin sohbetlerinde bulundu. Daha sonra Medine-i Münevvere’de bir müddet kaldı. Sonra Yemen’e döndü. Buradan da Hindistan’a gitti. Burada Seyyid Ebu Bekr bin Ömer haretlerine talebe oldu ve ondan icazet alıp Beycafur beldesine yerleşti ve burada talebe yetiştirmeye başladı.

Devamını oku...

Herat'tan doğan güneş Semsüddin Muhammed

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Eylül 2007

Mevlânâ Semsüddin Muhammed Ruci, Mevlânâ Sadeddîn Kaşgarî hazretlerinin talebelerindendir. 820 yılı Berat gecesinde Herat yakınlarında Ruc isimli köyde dünyaya geldi. Onun doğumu hakkında şöyle anlatılır:
Annesi beş yaşındaki bir oğlunu kaybeder. Çok hüzünlüdür. O gece rüyasında Resûlullah Efendimizi görür. Kadıncağıza şu müjdeyi verir: “Gam çekme! Gönlünü hoş tut ki, Allahü teala sana devlet sahibi ve uzun ömürlü bir oğul ihsan edecektir!”...Ve o gün gelir, bu mübarek hatun Mevlânâ Semsüddin Muhammed’i dünyaya getirir ve ona sık sık; “Bana rüyada müjdeledikleri oğul sensin!” derdi...

Devamını oku...

Büyük mutasavvıf Ebu Talib Mekkî

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Eylül 2007

Mekke-i Mükerreme’de yaşayan ve evliyanın büyüklerinden olan Ebu Talib el-Mekkî, İran asıllı Cebel halkındandır. Mekke’de yetiştiği için el-Mekkî nisbesiyle anılmıştır. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Gençlik yıllarında hayatının büyük bölümünü nefs mücahedesi ve riyazetle geçiren şeyh Ebu Talib’in hadis dersi aldığı hocalar arasında Ali bin Ahmed el-Masisi ve Ebu Bekir el-Müfid’i görmekteyiz...

Devamını oku...

Büyük mutasavvıf Yûsuf bin Hüseyin

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Eylül 2007

Yûsuf bin Hüseyin Râzî, büyük velîlerdendir. Künyesi Ebû Ya’kûb’dur. Haram ve şüphelilerden çok sakındığı gibi, dünyâya düşkün olmayıp, zâhir ve bâtın ilimlerinde âlimdi. Zünnûn-i Mısrî’nin talebesi olup, aynı zamanda; Ebû Türâb Nahşebî, Yahyâ bin Muâz ve başka âlimlerle görüşüp sohbet etti ve kendilerinden ilim öğrendi. Ebû Saîd Harrâz ile yol arkadaşlığı ve Cüneyd-i Bağdâdî ile mektuplaşmaları meşhûrdur...

Devamını oku...

Bir gönül sultanı Abdullah bin Dînar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Eylül 2007

Abdullah bin Dînar, Tâbiînden, Medine-i münevverede yaşayan velîlerdendir. Künyesi Ebû Abdurrahmân’dır. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 744 (H.127) senesinde vefât etti.
Abdullah bin Dînar hazretleri, Abdullah ibni Ömer’in âzâdlı kölesi idi. İlim ve edeb üzere yetişti. Hadîs-i şerîf ilminde üstün bir dereceye yükselmiş olup müksirûndan yâni, çok hadîs-i şerîf rivâyet edenlerdendir...

Devamını oku...

Mücâhid velîlerden İbn-i Ebî Zekeriyya

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Eylül 2007

Abdullah bin ebi Zekeriyya, tâbiînin büyüklerindendir. Gazalara katılır, cihad ederdi. Bu mübarek zat, Şamlıların âlimlerinden olup, Mekhûl hazretlerinin akranıdır; yani ilim bakımından onun gibidir. Hadîs ilminde sika, güvenilir bir âlimdir. Ümm-üd-Derdâ, Recâ bin Hayve, Ubâde bin Sâmid’den (radıyallahü anhüm) hâdîs-i şerîf rivâyet etti. Ondan da Rebîa bin Yezîd, Saîd bin Abdülazîz, Evzâî, Yemân bin Adiy gibi âlimler, hadîs-i şerîf rivâyet edip, ilim öğrenmişlerdir.

Devamını oku...

Türkistânlı fakîh Ebû Bekr bin Mes'ûd

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Eylül 2007

Ebû Bekr bin Mes’ûd Alâüddîn-i Şâşî (Kâşânî) Türkistân’da Kâşân’da tevellüd, 587 [m. 1191] senesinde Haleb’de vefât etti. Hocası Alâüddîn Muhammed bin Ahmed Semerkandî’nin, (Tuhfe-tül-fükahâ) fıkh kitâbını şerh ederek (Bedâyı-us-sanâyı’ fî-tertîb-iş-şerâyı’) adını vermiştir. Bu kitâbı 328 [m. 1910] senesinde Mısır’da basılmıştır.
Kâşânî hazretleri, burada birçok âlimden, bilhassa Alâüddîn Semerkandî’den fıkıh tahsil etti. Sonra da hocasının kızı Fatıma-i Fakihe ile evlenerek o büyük zatın damadı oldu.

Devamını oku...

Es'ad bin ebî nasr el-mihenî

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Eylül 2007

Es’ad bin ebî nasr el-mihenî, Hicrî 5. asrın en meşhur Şafii fıkıh âlimlerindendir. 1069 (H.461) senesinde Maveraünnehir’deki Mihene kasabasında dünyaya geldi. İlim tahsil etmek için Merv şehrine gitti. Burada birçok âlimden fıkıh ilmini öğrenerek icazet aldı ve emsallerinden üstün oldu.

Devamını oku...