Hindistan evliyâsından Ahmed Şeybânî

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Şubat 2007

Küçük yaşta ilim tahsîline başlayan Ahmed Şeybânî Hâce Hüseyin Nâgûrî’nin talebesi oldu. Zâhirî ve bâtınî ilimleri tahsîl etti. Ayrıca başka âlimlerin de sohbetlerinde bulundu. İlim tahsîlini tamamladıktan sonra, Ecmîr’e yerleşti. Orada yetmiş seneden fazla kaldı. Dünyâya düşkün olmaktan, haramlara ve şüphelilere düşmekten uzak bir şekilde, nefsin isteklerine muhâlefet ederek, ibâdet ve tâat ile meşgûl olarak yaşardı. Haramlara düşmekten son derece sakınır, takvâ üzere bulunurdu. Tasavvuf yolunda ilerlemiş olup, yüksek derece sâhibi idi.

Devamını oku...

Büyük mutasavvıf Sadreddîn-i Konevî

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Şubat 2007

Büyük mutasavvıf Muhyiddîn-i Arabî hazretleri, Sadreddîn-i Konevî’nin terbiyesi ile çok yakından meşgûl oldu. Yetişmesine husûsî ihtimâm gösterdi. Muhyiddîn-i Arabî’den Konya’da ilim ve feyz alan ve çok istifâde eden Sadreddîn-i Konevî, hocası ile Halep ve Şam’a gitti. Muhyiddîn-i Arabî hazretleri Sadreddîn-i Konevî’ye nefsini terbiye yollarını öğretti... Sadreddîn Konevî günlerini riyâzet ve mücâhede ile nefsiyle uğraşmakla geçirdi. Nefsiyle uğraşması öyle bir dereceye ulaştı ki, uyumamak için Muhyiddîn-i Arabî hazretleri onu alır, yüksek bir yere çıkarır, o da düşme korkusuyla uyumaz tefekkürle meşgûl olurdu.

Devamını oku...

Osmanlı Sultanı II. Murad Han

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Şubat 2007

Sultan II. Murad, 1421-1451 yılları arasında Osmanlı Devleti’ni idare etti. Anadolu’da Timur Han ile yapılan savaşlar sırasında ülke topraklarından çıkmış olan Balkanlar bölgesindeki önemli bölgeleri tekrar ülkesine kazandırdı. Selânik şehrini de geri aldı. Orta Avrupa’ya doğru Macaristan ve Arnavutluk bölgesine defalarca seferler yaptı. Varna’da Haçlılara karşı Türk târihinin en muhteşem zaferlerinden birini kazandı...

Devamını oku...

İbrâhim bin Mûsâ Ebnâsî

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Şubat 2007

İbn-i Hacer-i Askalânî’nin hocalarından olan İbrâhim bin Mûsâ (Ebnâsî) hazretleri 1325 (H. 725) senesinde Mısır’da sâhil şeridinde bulunan Ebnâs isimli küçük bir köyde doğdu. 1400 (H.802) senesi Muharrem ayında, hacdan dönerken yolda vefât etti. Uyûn-ül-Kasb denilen yerde defnedildi.
Genç yaşında Kahire’ye gelen Ebnâsî hazretleri, burada ilim tahsîline başladı. Önce Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Ayrıca diğer bâzı mühim eserleri de ezberleyince, ilim öğrenmeye çok hevesli ve bu hususta çok gayretli olduğu anlaşıldı.

Devamını oku...

Muhammed Kudsî Bozkırî Efendi

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 31 Ocak 2007

Muhammed Kudsî Bozkırî, halk arasında “Memiş Efendi” lakabıyla tanınırdı. Bu keramet ehli zat, 1852 (H.1269) senesi Muharrem ayının on üçünde, salı günü, yetmiş bir yaşında iken Seydişehir yakınlarında Çavuş köyünde vefât etti. Aynı yerde defnedildi...
Muhammed Kudsî Bozkırî Efendi, uzun süre Karacahisar’da feyz saçtı. Allahü teâlânın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti. O belde insanlarının kendisine çok ilgi göstermesi, bâzı kimselerin hasedine yol açtı. Hattâ kendisini tüfekle öldürmeye kalkıştılar. Ama Allahü teâlânın izniyle, bir kerâmet olarak kendisine doğru tutulan tüfek yana çevrildi. Bu kerâmeti meşhûr olunca, Karacahisar’da duramaz oldu. O zaman Üçpınar kasabasına hicret etti...

Devamını oku...

İhlaslı vaiz İbn-i Sem’un

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 30 Ocak 2007

Büyük âlim İbn-i Sem’un hazretleri, 912 (H.300) senesinde Bağdad’da doğdu. 997 (H.387)’de orada vefat etti. Bütün ömrü insanlara vaaz ve nasihatle geçti. Hikmetli sözleriyle meşhurdur. Buyurdu ki:
“Yüce Allah’ı seviyor musun?” diye sana sorsalar, sükût et. Zîrâ eğer, hayır, dersen imanın gider. Evet, dersen, hareketlerin O’nu sevenlerin hareketlerine benzememektedir. Onun için sahtekâr olursun!”
“Allah’ın öyle kulları vardır ki, Allah’ın azametinden kalpleri parça parça olur, sonra biter; yine pârelenip tekrar biter. Ve bu hâl yaşadıkları müddetçe devam eder. Kulun, azâmet-i ilâhiye karşısındaki korku ve saygısı, ilâhî mârifetten nasîbi miktarında olur!”


Devamını oku...

Büyük fıkıh âlimi İmâm-ı Begavî

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 29 Ocak 2007

İmâm-ı Begavî hazretleri, ilim öğrenmek için bütün Maveraünnehir illerini gezdi. Fıkıh, hadis, tefsir, kıraat ve edebiyat öğrendi. Birçok âlimden ders aldı ve kendisi de çok âlim yetiştirdi. Haram ve şüphelilerden çok sakınır, talebe yetiştirmekten kalan zamanını ibadetle geçirirdi...

Devamını oku...

Kayyûm-i Cihân Muhammed Seyfullah

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 28 Ocak 2007

Kayyûm-i Cihân Muhammed Seyfullah hazretleri, 1743 (H. 1156) senesinde Hindistan’da doğdu. Bu mübarek zatın, daha çocukluğunda kerametleri görülmeye başladı. Önce babasının tedrisinde yetişti. Onun vefatından sonra ağabeyi Şah Gulam Muhammed onu yetiştirip icazet verdi. Kırk yaşında iken Kâbil’e gitti. Oradaki insanları irşad etti. Daha sonra tekrar Delhi’ye döndü.

Devamını oku...

“Muhammed bin Kutbüddîn” Behâeddîn Zekeriyyâ

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 27 Ocak 2007

Behâeddîn Zekeriyyâ, (Muhammed bin Kutbüddîn) çocuk yaşta ilim tahsiline başladı. On iki yaşında Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Bağdât’a gelip o zamânın büyük velîlerinden Şihâbüddîn-i Sühreverdî hazretlerinin talebelerinden oldu. Evliyâlık yolunu, insanlara anlatmak için hocası tarafından icâzet verilerek memleketi olan Mültân’a gönderildi.
Behâeddîn Zekeriyyâ, büyük velîlerden Ferîdüddîn-i Genc-i Şeker ve Hâce Kutbüddîn-i Bahtiyâr Kâkî hazretleri ile aynı zamanda yaşamışlardır. Birbirlerini çok severlerdi ve birbirlerine çok bağlı idiler.

Devamını oku...

“Ebû Osman el-Yuneynî” Abdullah bin Abdülazîz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 26 Ocak 2007

Abdullah bin Abdülazîz, (Ebû Osman el-Yuneynî) Şam’da zamânının âlim ve velîlerinden ilim ve feyz alarak yetişti. Zühd sâhibi, dünyâya düşkün olmayan, hep iyiliği emreden, kötülükten sakındıran, Allahü teâlâyı bir an unutmayan, kerâmetler sâhibi bir zât idi. Ba’lbek vâlisi kendisini ziyâret ettiğinde, ona adâletle davranmasını nasîhat ederdi.

Devamını oku...