Hadîs ve fıkıh âlimi Cübeyr bin Nüfeyr

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 24 Haziran 2007

Cübeyr bin Nüfeyr, Tâbiînin büyüklerindendir. Hadîs âlimi idi. Künyesi Ebû Abdurrahmân Hadramî’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 699 (H. 80) senesinde vefât etti. Bâzı kaynaklar, Emevî Halîfesi Abdülmelik bin Mervan zamânında hayatta olduğunu kaydederler. Buna göre hicrî 80 târihinden daha sonra vefât ettiği de anlaşılmaktadır. Humus ve Şam’da yaşamıştır.

Devamını oku...

"Cemâl Halvetî" Çelebi Halîfe

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 23 Haziran 2007

Amasya’da doğan büyük velî Cemâl Halvetî, halk arasında “Çelebi Halîfe” diye meşhûr olmuştur. Dedelerinin memleketi olan Aksaray’a nisbetle “Aksarâyî”, dedesi Cemâleddîn Aksarâyî’ye nisbetle “Cemâlî” denildi.
Çelebi Halîfe’nin doğum târihi bilinmemektedir. 1493 (H. 899) senesinde hac yolculuğu esnâsında vefât etti. Kabri, Hisa veya Tebük korusu denilen, hacıların uğrak yeri olan bir yerdedir...

Devamını oku...

Nüktedan velî Nasreddin Hoca

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Haziran 2007

Nasreddin Hoca, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin Hortu köyünde 1208 yılında doğdu. 1284 yılında Akşehir’de öldü. Babası Hortu köyü imamı Abdullah Efendi, annesi aynı köyden Sıdıka Hatun’dur... Önce Sivrihisar’da medrese öğrenimi gören hoca, babasının ölümü üzerine Hortu’ya dönerek köy imamı oldu. 1237’de Akşehir’e yerleşerek, Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid Hacı İbrahim’in derslerini dinledi, medresede ders okuttu, kadılık görevinde bulundu. Bu görevlerinden dolayı kendisine “Nasuriddin Hâce” adı verilmiş, sonradan bu ad “Nasreddin Hoca” biçimini almıştır...

Devamını oku...

Çanakkale kahramanı Yüzbaşı Kemal Bey

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Haziran 2007

Savaş yıllarındayız... Bir Kurmay Yüzbaşı olan Kemal Bey, Çanakkale cephesinde ağır yaralanmıştır... Doktorlar derhal ameliyat edilmesini isterler. Kemal Bey, askerlerinin kollarında ameliyat mahalline götürülürken kendine gelir ve hemen şu emri verir:
-Beni hemen tümen karargâhına götürünüz!
O sırada karargâh çadırında şiddetli bir tartışma yaşanıyordu. Yüzbaşı Kemal Bey çadıra getirildiği sedye içerisinde âdeta yaralarının acısını unutmuş, bu şiddetli tartışmanın sonucuna kulak kesilmişti...

Devamını oku...

Büyük mutasavvıf Câfer-i Huldî

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Haziran 2007

Büyük velî Câfer-i Huldî hazretleri, 867 (H.253) senesinde Bağdât’ta doğdu. 959 (H.348)’de aynı yerde vefât etti. Kabri Şünûziyye’de, Sırrî-yi Sekatî ve Cüneyd-i Bağdâdî’nin kabirlerinin yanındadır. Cüneyd-i Bağdâdî’nin talebelerinin en büyüklerindendir.
Bu mübarek zat, haram ve şüpheli şeylerden çok sakınır, dünyâya meyletmezdi. Hasır dokuyarak geçimini temin ederdi. Tasavvuf büyükleri arasında zamânın en önde gelenlerinden (en büyüklerinden) olup, kerâmetler ve fazîletler sâhibi, emîn, sâdık ve sika, güvenilir bir zât idi.

Devamını oku...

Bizanslı General Yorgi'nin imânı!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Haziran 2007

Halid bin Velid kumandasındaki Müslümanlar, güçlü bir Hristiyan merkezi olan Şam’ı kuşatmışlardır... Aylar süren kuşatmadan bir netice alınamayınca Halid bin Velid saldırıları seyrekleştirir, havayı soğutmaya bakar. O günlerde Patriğin bir oğlu olur ve büyük şenlik yaparlar. Papazlar Şam’ın elden çıkmasını hazmedemez, Diyar-ı Ruma (Anadolu’ya) geçer, kapı kapı dolanırlar. Tam 240 bin asker ve gönüllüyle Yermük’te toplanırlar...
Vaziyet gerçekten vahimdir! Halid bin Velid bugüne kadar komuta ettiği en büyük ordunun önüne geçer lakin yine de 6 Hristiyana bir Müslüman düşer. Sayı dengesini kuramadıklarına göre yapılacak tek şey vardır, daha iyi savaşmalıdırlar...

Devamını oku...

Yemenli fakih İbnü’l-Hatîb

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Haziran 2007

Büyük velî İbnü’l-Hatîb hazretleri aslen Yemen’in Ebîn Vâdisinde bulunan Turbe köyündendir. Doğum târihi bilinmemektedir. 1298 (H.697) senesinde vefât etti. Turbe köyünde dünyâya gelen İbnü’l-Hatîb aynı köyde yetişti. Babası bu köyün hatîbi olduğundan ondan ilk öğrenimini gördü. Şeyh İsmâil Hadrâmî’den ilim tahsîl etti. Böylece zâhirî ve mânevî ilimleri ondan öğrendi. Kendini ibâdet ve tâate verip Allahü teâlânın rızâsına kavuşturan tasavvuf yolunda ilerledi. Büyük bir velî olup, kerâmetleri görüldü.

Devamını oku...

Anadolu velîlerinden Muhammed Aynî

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Haziran 2007

Şeyh Muhammed Aynî, memleketinde ilim tahsîli sırasında bir gün Şeyh Sâlih Sübkî’yi ziyâret için Basret köyüne gitti. Şeyh Sâlih hazretleri onun mürşid olmaya istidâtlı ve kâbiliyetli bir kimse olduğunu görerek onu yetiştirip kendine vekil olarak insanların irşâdı ile vazîfelendirdi. Bu emir üzerine bir hafta Aynî, bir hafta da Basret köyünde kalmak sûretiyle insanların irşâdı ile meşgûl oldu...

Devamını oku...

Edep timsali kâtip İsmâil Enarânî

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Haziran 2007

Büyük velî İsmâil Enarânî, ilim tahsîline Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin yanında başladı. İleri gelen hizmetçilerinden oldu. Vefât edinceye kadar Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin hizmetlerine devâm etti. Ayrıca yazısı da güzel olduğundan, hocası Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin eserlerini ve gerekli yazılarını yazardı. Mevlânâ Hâlid onu çok sever ve kendisinden “Kardeşimiz Şeyh İsmâil” diye bahsederdi...

Devamını oku...

Hocaların hocası Ebü’l-Fadl Serahsi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Haziran 2007

Ebü’l-Fadl Serahsi, evliyanın büyüklerindendir. Hicri dördüncü asırda İran’ın Serahs şehrinde dünyaya geldi. Kendi zamanındakiler içinde vera ve takvada en ileri olanlardandı.
Ebü’l-Fadl Serahsi hazretleri; Ebu Said Ebülhayr gibi birçok evliyanın hocası idi. Herkesin kendisine hürmet ettiği, herkese karşı merhametli, çok cömert, latif, tatlı bir zat olup, kıymetli sözleri ve kerametleri ile meşhur olmuştu.
Bu mübarek zat, çok talebe yetiştirdi. Bunlardan en meşhuru Ebu Said Miheni’dir...

Devamını oku...