Âsım bin Sâbit (radıyallahü anh)

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 02 Ocak 2006

Müşriklerden bir heyet Medîne’ye giderek Resûlullahın huzuruna çıkıp şöyle bir ricada bulundular: -Yâ Resûlallah! Bizim kabîlelerimiz, İslâmiyeti kabûl ettiler. Yalnız Kur’ân-ı kerîm öğretmenine ihtiyâcımız var. Lütfen bize; İslâmiyeti, Kur’ân-ı kerîmi öğretecek kimseler yollar mısınız?
Sevgili Peygamberimiz kendilerine, 10 kişilik bir öğretmenler heyeti yolladılar. Başlarında, Âsım bin Sâbit hazretleri bulunuyordu. Bu öğretmenler kâfilesi, geceleri yürüyerek, gündüzleri gizlenerek Hüzeyl kabîlesi topraklarında, Reci suyu başında, seher vakti konakladılar... Çok geçmeden kâfilenin etrâfı sarıldı. 200’den fazla silâhlı eşkıyâ oradaydı. Âsım bin Sâbit ellerini açarak şöyle duâ etti:

Devamını oku...

Selmân-ı Fârisî (radıyallahü anh)

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 01 Ocak 2006

Selmân-ı Fârisî hazretleri, İslamiyetin doğuşundan önce İran’da İsfehân şehrinde dünyaya gelmişti. Mecûsî idi. İrân’da iken kiliseye girip Hristiyan oldu. Babasının kendisine zulmetmesi üzerine Anadolu’ya kaçıp, kiliselerde hizmet etti. Nihayet Şâm’a geldi. Medîne’de âhir zamân Peygamberinin çıkacağını bir papazdan işitti. Âlim oldu. Resûlullahın Medîne’ye hicret edeceğini öğrendi. Fakat oraya girerken, köle yaptılar. Bir Yahudi onu satın aldı. Daha sonra Medine’de başka birine sattı. Hicretten sonra, Medîne’ye gelerek, Peygamber Efendimiz’de evvelce işitmiş olduğu alâmetleri gördü. Hemen îmân etti. Çok hâlis Müslümân oldu...

Devamını oku...

Sa'd bin Mu'âz (radıyallahü anh)

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 31 Aralık 2005

Sa’d bin Mu’âz hazretleri, Eshab-ı kiramın meşhurlarındandır. Muhammed aleyhisselâmın bi’setinin onuncu yılı başlarında Medîne’den gelen 12 kişi, Peygamberimizle görüşüp Müslüman oldular. “Birinci Akabe Bîatı” denilen bu görüşmeden sonra, Peygamber efendimiz, Kur’ân-ı kerîmi ve İslâmiyeti öğretmek üzere, Mus’ab bin Umeyr’i Medîne’ye gönderdiler...

Devamını oku...

Nu'man bin Mukarrin (radıyallahü anh)

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 30 Aralık 2005

Nu’man bin Mukarrin hazretlerinin künyesi “Ebû Amr”dır. Kardeşleri, Suveyd bin Mukarrin ile Nuaym bin Mukarrin ile birlikte Hudeybiye Anlaşması’ndan önce Müslüman olmuştur. Kardeşleri de Hz. Nu’man gibi askerlik ve kahramanlık bakımından meşhur sahâbîlerdendir. Nu’man bin Mukarrin, Resûlullah ile beraber Mekke’nin Fethine ve Huneyn Gazvelerine katılmıştır. Vedâ Haccı’nda da hazır bulunmuştur.

Devamını oku...

Amr bin Âs (radıyallahü anh)

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 29 Aralık 2005

Amr bin Âs hazretleri, İslâmiyeti kabûl ettikten sonra, eski hatâlarına çok pişman oldu. İslâma hizmet etmeyi, müşriklere karşı savaşmayı şiddetle arzû etti. Böylece büyük bir mücâhid oldu. Birisi, Amr bin Âs’a sordu:
-Siz akıllı adamdınız. Niçin İslâma girmekte geciktiniz?
-Biz yaş ve bilgi bakımından, bizden üstün kabûl edilen insanlarla beraberdik. Onlar, Resûlullah efendimizi Peygamber olarak kabûl etmediler. Biz de onlara tâbi olduk. Onlar gidip, sıra bize gelince, düşündük, inceledik, hakkın çok açık olduğunu gördük. Böylece İslâmiyet kalbime yerleşti. Resûlullah efendimizin, iyilik yapana öldükten sonra iyilik, kötülük yapana kötülük yapılacağı, sözünü içimde doğru buldum...

Devamını oku...

Sümeyye Hatun (radıyallahü anhâ)

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 28 Aralık 2005

Ebu Cehil bilhassa kölelerin Müslüman olmasına fena halde içerliyor, hiç hazmedemiyordu. Yaser hazretleri yabancı, Sümeyye Hatun ise köle idi. Kureyş zorbası Ebu Cehil, Hz. Yaser’in evini yaktırdı. Karısı ve oğlu ile beraber üçünü de zincire vurdurttu, sonra kırbaçlattırdı, daha sonra da hapsetti...
Dışarıda sıcak şiddetlenip, çölün kumları yanmaya başlayınca, zincirleri ile Yaser ailesini çöle çıkardılar. Bağladıkları zinciri çıkarmadan çölde sürüklemeye başladılar. Hz. Sümeyye’yi ateş gibi yanan kumlara gömüyorlar, Ammar’ı durmadan taşlıyorlardı... Bazan zavallıların önünde kuvvetli bir ateş yakılıyor, demir kıpkırmızı oluncaya kadar ateşte bırakıldıktan sonra, arka ve yanlarından geçiriliyordu... Yaserler her şeye rağmen dinilerine sımsıkı sarılmışlardı.

Devamını oku...

Amr bin Cemuh (radıyallahü anh)

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 27 Aralık 2005

Medine cömertlerinden, karakter sahibi bir zat idi...
Mus’ab bin Umeyr’in (radıyallahü anh) Medine’ye davetçi olarak gelmesinden kısa bir zaman sonra insanların birçoğu iman ettiler. O sırada altmış yaşını geçmiş olan Amr bin Cemuh’un oğulları Muavvez, Muaz, Hallad ve eşi Hind de ondan gizli bir şekilde iman ettiler. Nihayet Amr bin Cemuh da yaşı altmışı geçtiği halde iman etti.

Devamını oku...

Dıhye-i Kelbî (radıyallahü anh)

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 26 Aralık 2005

Dıhye-i Kelbî hazretleri, Eshab-ı kiramın büyüklerindendir ve Bedir dışındaki bütün harplere katıldı. Geç îmâna geldi. Zengin tüccâr idi. Müslümân olmadan önce de Resûlullahı sever, uzaktan geldikçe hediyye getirirdi. Müslümân olunca, Resûlullah çok sevindi. İyi Rumca bilirdi. Rum devletine sefîr olarak gönderildi. Yermük ve Şâm savaşlarında bulundu. 50 [m. 670] senesinde vefât etti...

Devamını oku...

Ebû Eyyûb el-Ensârî(radıyallahü anh)

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 25 Aralık 2005

Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretleri, Eshâb-ı kirâmın büyüklerindendir. Peygamber efendimizin mihmândârı, yâni Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicret ettiği zaman, Resûlullahı’ı evinde misâfir eden sahâbîdir. İsmi, Hâlid bin Zeyd olup, künyesi Ebû Eyyûb’dur. Türkiye’de “Eyyûb Sultân” olarak tanınır.
Ebû Eyyûb-i Ensârî hazretlerinin, Peygamberimiz için, her gün bir sofra hazırlamak âdetiydi. Bu izzet ve ikrâmıyla derecesi çok yükseldi...

Devamını oku...

Âmir bin Füheyre (radıyallahü anh)

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 24 Aralık 2005

Âmir bin Füheyre hazretleri, Tufeyl bin Abdullah’ın çobanıydı. Nice yıllar her şeylerini kaybedip, insanlıklarını unutmuş kimselere hizmet etti. Nihayet İslam güneşi her tarafa yayılırken o da Müslüman olmakla şereflendi. Bu yüzden çeşitli işkencelere mâruz kaldı. Bilâl-i Habeşî ile birlikte ağır işkencelere uğratılmış, kızgın güneş altında saatlerce bekletilmişti. Bütün bu eza ve cefaya rağmen îmânından zerre kadar tavîz vermemiş, hak dînden geri dönmemişti... Günleri böyle işkence ile geçerken imdadına Hz. Ebû Bekir, yetişmiş ve onu satın alarak âzâd etmiştir.

Devamını oku...