Fakirliği sevmek çetin bir imtihandır!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 30 Mart 2023

Muhammed bin İbrâhim Bağdâdî hazretleri kelâm, fıkıh, tefsîr, hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. Bağdât'ta doğdu. Bağdât'taki âlimlerden ilim tahsîl etti. Kelâm, fıkıh, tefsîr, hadîs ve kırâat ilimlerinde yüksek âlim oldu. Sırrî-yi Sekatî ile başka velîlerin sohbetlerinde bulundu. Onlardan ilim ve mârifet aldı. Büyük velî Hâris-i Muhâsibî'nin sohbetlerinde bulunup, talebesi oldu. Uzun müddet onun hizmetinde bulunup tasavvuf yolunda ilerledi. 901 (H.289) senesinde Bağdât'ta vefât etti.

Bağdât'ta Ressâfe isimli mescidde vaaz ederdi. Bu vâzlarından birisinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dört türlü zekât malı vardır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 29 Mart 2023

Ahmed bin Hafs hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. Ebû Hafs-ı Kebîr künyesiyle meşhûr olmuştur. Buhârâ'da doğup, aynı şehirde vefât etti.

Küçük yaşından itibâren ilim tahsîline başlayan Ebû Hafs-ı Kebîr, zamânının âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe hazretlerinin talebesi İmâm-ı Muhammed Şeybânî'den fıkıh ilmini öğrendi. Bu ilimde ictihâd derecesine yükseldi. Reîsü'l-ulemâ (âlimlerin reîsi) ünvânına sâhib oldu. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Ey ahmak nefsim! Sen ne inatçı, ne bencilsin!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 28 Mart 2023

Amr bin Seleme Nişâbûrî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. "Ebû Hafs" künyesi ile meşhurdur. Nişâbur’da Kürdâbâd isimli köyde doğdu. Ubeydullah bin Mehdî Ebyurdî ve Ali en-Nasrabâdî'nin sohbetinde bulunup, feyz aldı. Bağdât'ta Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri ile görüştü.

Devamını oku...

Tövbe etmemek, o günahı işlemekten daha kötüdür

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 27 Mart 2023

Ahmed bin Hamdan Nişâbûrî hazretleri evliyânın büyüklerinden ve hadis âlimlerindendir. 854 (H.240)'te Horasan’da Nişâbur'da doğdu. Tasavvufta Ebû Osman Hayrî hazretlerinin talebesidir. Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetişip, kemâle erdi. Mekke-i mükerremeye giderek, büyük âlimlerden hadîs-i şerîf dinlemiş, rivâyet etmiştir. Hadîs ilminde yüz bin hadîs-i şerîfi ezbere bilen, hâfız derecesinde âlim idi. Harem-i şerîfte bulunan âlimlerin ileri gelenlerinden oldu. 923 (H.311) senesinde Mekke-i mükerremede vefât etti. Ahmed bin Hamdan hazretleri buyurdu ki:

Devamını oku...

Gıybet beni bu hâle düşürdü

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 26 Mart 2023

Haddâd el-Kebîr hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Onuncu asırda Bağdâd’da yaşadı. Çarşıda demircilik yapar, günde bir dinar on akçe kazanınca işi bırakırdı. Eline geçen parayı akşamla yatsı namazları arasında fakirlerin kapısını tek tek çalarak dağıtırdı. Kendisi günlerce bir şey yemezdi. Cüneyd-i Bağdâdî ve Ebû Türâb-ı Nahşebî hazretleriyle sohbet etti. Şam, Mısır ve Mekke'de bulundu.

Devamını oku...

Âlimler bozulunca din ortadan kalkar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 25 Mart 2023

Ebû Bekr Ya'fûrî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Şam'a yakın Ya'fûr köyünde yaşadı. 1294 (H.693) senesinde vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Benimle sohbet etmek ister misiniz?

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Mart 2023

Muhammed bin Ömer Verrâk hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Afganistan’da Tirmiz’de doğdu. 893 (H.280) senesinde Belh şehrinde vefât etti. Zamânının büyük âlimlerinden ve evliyânın meşhurlarından olan Ahmed bin Hadreveyh ve Muhammed bin Ali Hâkim Tirmizî'nin derslerinde ve sohbetlerinde bulunup kemâle erdi.

Devamını oku...

Korku ve ümit, nefsi bağlayan iki yulardır!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 23 Mart 2023

İbn-i Fergânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Türkistan’da Fergâne’de doğdu. Gençliğini Irak'ta geçirdi. Cüneyd-i Bağdâdî ve Ebü'l-Hüseyin Nûrî hazretlerinin sohbetlerinde yetişti. Sonra Horasan beldelerinden Merv'e yerleşti. 932 (H.320) senesinde orada vefât etti. Merv'de çok talebe yetiştirdi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Nimetlerin en büyüğü nefsten kurtulmaktır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Mart 2023

Ebubekr Tamistânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdad’da doğdu. Şiblî ve İbrâhim Debbâğ hazretlerinin sohbetlerinde bulunarak tasavvuf yolunda yüksek bir velî oldu.  
Sohbetlerinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Hatm-i tehlîl okumanın fazîleti büyüktür

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Mart 2023

Seyyid Ebû Bekr bin Ahmed hazretleri evliyânın büyüklerinden ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1582 (H.990) senesinde Yemen'in Terîm beldesinde doğdu. 1643 (H.1053) senesinde aynı yerde vefât etti. Küçük yaştan itibâren ilim tahsîline başladı. Şeyhülislâm Abdurrahmân bin Şihâbüddîn'in yanında tahsîline devâm eden Ebû Bekr eş-Şelî, temel dînî ilimleri tahsîl etti. Fıkıh, hadîs, tefsîr ve tasavvuf ilimlerini ondan okudu.  
Seyyid Ebû Bekr talebelerine ve sevenlerine şöyle buyurdu:

Devamını oku...