Amellerin en iyisi, ihlâsla yapılandır.

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 19 Mayıs 2023

Ali bin Humeyd el-Kûsî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Mısır'da, Kûs kasabasında doğdu. Evliyânın en büyüklerinden Abdürrahîm el-Kınâvî hazretlerinin dâmâdı ve en üstün talebesi idi. Zâhirî ve bâtınî birçok ilimleri ondan öğrendi. Ayrıca; İbn-i Dakîk-il-İyd gibi meşhur âlimlerin sohbetlerinde bulunup, kendilerinden ilim öğrendi. 1216 (H.613) senesinde Mısır'da Kınâ şehrinde vefât etti.

Devamını oku...

İbn-i Sînâ'yı şaşkına çeviren hadise!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 18 Mayıs 2023

Ebü'l-Hasan-ı Harkânî hazretleri evliyânın meşhurlarından olup, Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin altıncısıdır. Bâyezîd-i Bistâmî'nin rûhâniyetinden istifâde ederek kemâle gelmiş, yükselmişti. On iki sene Harkân'dan Bistâm'a, hocasının kabrini ziyâret için gitti. Bu ziyârete giderken, yolda Kur'ân-ı kerîmi hatmederdi. Her gittiğinde ziyâret ile ilgili vazîfelerini yaptıktan sonra; "Yâ Rabbî! Bâyezîd'e ihsân ettiğin sana âit ilimlerden, büyüklüğünün hakkı için, Ebü'l-Hasan kuluna da ihsân eyle!" diye yalvarırdı. Geri dönerken, hiçbir zaman Bâyezîd'in türbesine arkasını dönmezdi...

Devamını oku...

Allahın izniyle şeytanı yakalayıp bağladım

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 17 Mayıs 2023

Ebü'l-Hasan Cûsukî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin halîfelerinden, Ali bin Hîtî'nin talebesi idi. Irak’ta Cûsuk köyünde doğdu. On ikinci asır sonlarında orada vefât etti. Pekçok talebe yetiştirdi.

Devamını oku...

Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 16 Mayıs 2023

Tâcülârifîn Muhammed Bekrî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. 1493 (H.899) yılında Kahire'de doğdu. Ebû Bekr-i Sıddık'ın “radıyallahü anh” neslindendir. Küçük yaşta ilim tahsîline başlayarak fıkıh ve diğer ilimleri öğrendikten sonra Tasavvuf yolunu, Radıyyüddîn Gazzî, Âmirî ve Abdülkâdir Deştûtî'den öğrendi. 1545 (H.952) senesinde Kahire'de vefât etti. Birçok kıymetli eserler yazdı. Eserlerinden Ikd-ul-Cevâhir-ul-Behiyye: Resûlullah efendimize salevât-ı şerîfe okumaya dâirdir. Bu kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Cennet bâzı kimseleri iştiyakla arzu eder

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 15 Mayıs 2023

Ali bin İdrîs Ba'kûbî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Çok kerâmetleri görüldü. Bağdât civârında yaşadı. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. Kendisi anlatır: "Allahü teâlâ bana kâinâtın bütün sırlarını bildirdi." Sonra yine; "Cennetlik ve cehennemlik olanları, kabirdekilerin hallerini bilirim" buyurdu.

Devamını oku...

Âlimlerle konuşurken dilinize sâhip olunuz!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 14 Mayıs 2023

Ahmed bin Ebü'l-Fadl hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Medine’de doğdu. 1535 (H.942) senesi Bedir'de vefât etti. Evliyânın büyüklerinden, Aliyyül Havas hazretlerinin sohbetlerinde evliyâlık makamlarına kavuştu. Abdülvehhâb-ı Şa'rânî hazretlerinin sohbet arkadaşı ve sırdaşı idi.

Devamını oku...

Kur'ânı ezberlemek istiyorum efendim

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 13 Mayıs 2023

Ebü'l-Berekât Hakkârî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Lübnan'da Ba'lebek yakınlarında Beyt-i Fâr beldesinde doğdu. Burada küçük yaşta yüksek ilim sâhibi âlimlerin meclislerine devâm etti. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin halîfelerinden olan amcası Adiy bin Müsâfir, o sırada Hakkâri civârında talebe yetiştirmekteydi. Oraya gidip onun sohbetlerinde kemale geldi. İcazet verilerek Hakkâri civarındaki talebelerinin yetiştirilmesi ile vazîfelendirildi. Cizre, Harran, Amid (Diyarbakır) evliyâsının birçokları ile görüştü. On üçüncü asrın sonlarında Hakkâri'de vefât etti. Çok kerametleri görüldü...

Devamını oku...

Sâlihlerin sohbetine devam eden kazanır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 12 Mayıs 2023

Kâsım Seyyârî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Fıkıh ve hadîs ilimlerinde büyük âlim idi. Ebû Bekr-i Vâsıtî'nin en büyük talebesidir. Tasavvufta yetişip kemâl derecelerine ulaştı. 953 (H.342) senesinde Merv şehrinde vefât etti. "Seyyârî" adıyla bilinen yolun kurucusudur.

Devamını oku...

Kuraklık sebebiyle büyük sıkıntı içerisindeler

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 11 Mayıs 2023

Ahmed bin Câfer Sebtî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Ebû Abbâs Sebtî diye tanınmıştır. 1130 (H.524) senesinde Fas’ta Sebte'de doğup, 1204 (H.601) târihinde Merrâkeş'te vefât etti. Menkıbeleri herkesin arasında yayıldı. Şihâb el-Mukrî, Nefh-ut-Tayyib ismindeki eserinde, onun hayâtını anlatmış, büyük âlimlerin onu övdüğünü, en büyük velîlik derecesinde bulunduğuna şehâdet ettiklerini bildirmiştir.

Devamını oku...

Seçilmişlerin kalpleri temizdir; onlar insanların önderleridir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 10 Mayıs 2023

Ahmed Müstegânimî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. 1874 (H.1291) senesi Cezâyir'de Müstegânim şehrinde doğdu. 1934 (H.1353) senesi orada vefât etti. Evliyânın önde gelenlerinden Şeyh Muhammed Bûzidî'nin sohbetlerinde kemâle gelip, olgunlaştı. Hocasının vefâtından sonra yerine geçti. Tunus, Trablus, Hicaz, Şam, İstanbul gibi birçok yerleri dolaştı. Gittiği yerlerdeki ilim sâhipleriyle sohbetlerde bulundu. Dönüşünde Müstegânim ve başka yerlerde birçok dergâh inşâ etti. Çok talebe yetiştirdi. Sohbetlerinin birinde buyurdu ki:

Devamını oku...