Âlemin dışı güzel içi ibrettir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Eylül 2023

Ömer İbn-i Fârid hazretleri büyük velîlerdendir. 1180 (H.576) senesinde Mısır'da doğup, 1238 (H.636) senesinde yine burada vefât etti. İlk tahsilinden sonra Şâfiî fıkhı ile meşgûl oldu. İbn-i Asâkir'den hadîs-i şerîf ilmini aldı. Büyük hadîs âlimi Münzirî ve başkaları kendisinden hadîs-i şerîf rivayet etti. Ezher'de hatiplikle meşgûl oldu. Sonra tasavvuf yoluna ve yalnızlığa meyletti.

Devamını oku...

Kim kanâat ederse geçimi iyi olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Eylül 2023

Ebü'l-Ferec İbn-i Cevzî hazretleri tefsîr, hadîs, târih ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimi olup büyük velîlerdendir. 1117 (H.511) senesinde Bağdât'ta doğdu. Devrini büyük âlimlerinden ilim tahsil etti. Ebü'l-Ferec beş medresede ders verdi. Yüz binden fazla kişi onun vaazları sebebiyle tövbe etti. Vaaz meclislerinde halîfe, vezîr, sahib-ül-mahzen (hazîne bakanı) ve büyük âlimler bulunurdu. 1201 (H.597) senesinde vefat etti.

Devamını oku...

Âriflerin Allahü teâlâdan dileği

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 31 Ağustos 2023

Seyyid İbn-i Ayderûsî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. İsmi Muhammed bin Ali bin Abdullah'tır. 1655 (H.1066) senesinde Mekke-i mükerremede vefât etti. Mekke âlimlerinden fıkıh ilmini tahsîl etti. Zamânındaki velîlerin sohbetlerinde bulunup, tasavvuf yolunda ilerledi. Çok kermaetleri görüldü.

Devamını oku...

Büyüklük, Allahü teâlâya mahsustur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 30 Ağustos 2023

Tâcüddîn-i İskenderî hazretleri Mâlikî mezhebi âlimlerinin ve Şâzilî tarîkatının büyüklerindendir. 1309 (H. 709) senesinde Mısır'da vefât etti. Yâkût-i Arşî'den ilim öğrenip feyiz ve bereketlerinden istifâde etti. Tasavvufta Ebü'l-Abbâs Mürsî hazretlerinin sohbetlerinde kemâle erdi. Tefsîr, hadîs, fıkıh, nahiv, usûl ve benzeri ilimlerde söz sâhibi olan âlimlerden oldu. En meşhûr talebesi Ebü'l-Hasan-ı Sübkî'dir. Hikem-i Atâiyye, Letâif-ül-Minen kitapları ile İbn-i Teymiyye'ye yazdığı reddiye çok meşhûrdur.
 

Devamını oku...

Güzel ahlâk sâhibi olanlar yükselir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 29 Ağustos 2023

Ahmed bin Atâ hazretleri evliyanın büyüklerindendir. 931 (H.319) yılında Bağdat’ta vefât etti. Cüneyd-i Bağdâdî, İbrâhim Mâristânî ve daha birçok âlimden ilim öğrenmiş, hadîs-i şerîf dinlemiştir.

Devamını oku...

İnsanlar uykudadır ölünce uyanırlar!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 28 Ağustos 2023

Ebü'l-Abbas İbn-i Ârif hazretleri evliyanın büyüklerinden olup Kırâat ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 1088 (H.481) senesinde Endülüs’te (İspanya) Meriyye (Marea) şehrinde doğdu. 1142 (H.536) senesinde Fas’ta Merrakeş'te vefât etti. Küçük yaşta Kur'ân ilimlerini öğrenmeye başlayan İbn-i Ârif Kırâat râvîlerinin bütün husûsiyetlerine hakkıyla vâkıf oldu. Mâlikî mezhebî fıkıh bilgilerinde ve târih ilminde husûsî ihtisas sâhibiydi. Zamânındaki velîlerin sohbetlerinde bulunarak tasavvuf yolunda ilerledi. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Namazın farz olduğuna inanmak, îmânın şartıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 27 Ağustos 2023

Muhammed Emîn İbn-i Âbidîn hazretleri Osmanlıların en meşhûr fıkıh âlimlerindendir. 1784 (H.1198) senesinde Şam'da doğdu. Zâhir ilimlerini öğrendikten sonra, kelâm ve tasavvuf ilimlerini de zamânın en büyük âlimi ve tasavvuf ehli, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî'den öğrendi. Onun sohbeti ile şereflenerek kemâle geldi. 1836 (H.1252) senesinde Şam'da vefât etti. İbn-i Abidîn'in en meşhûr eseri Redd-ül-Muhtâr'dır. Dört mezhebin inceliklerine vâkıf, derin âlim, kâmil velî Seyyid Abdülhakîm Efendi; "Hanefî mezhebindeki fıkıh kitaplarının en kıymetlisi, en faydalısı İbn-i Âbidîn'dir. Her sözü delîl, her hükmü senettir..." buyurdu.

Devamını oku...

Helâl kazanıp, fakirlere cömertçe veriniz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 26 Ağustos 2023

İbn-i Atânî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. İsmi, Hüseyin bin Ahmed bin Hüseyin'dir. Haleb'de doğdu. Sonra Musul'a gelip yerleşti. Zamânındaki âlim ve velîlerin ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundu. Bilhassa Şâfiî fıkhında âlim idi. Birçok kerâmetleri görüldü. 1506 (H.912) senesinde hac vazîfesi için gittiği Mekke-i mükerremede vefât etti...

Devamını oku...

Vakit, keskin bir kılıç gibidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 25 Ağustos 2023

Şeyh Necmeddîn-i Kübrâ hazretleri evliyânın büyüklerinden ve fıkıh, tefsîr, hadîs âlimi. Tasavvufta Kübreviyye (Zehebiyye) diye bilinen yolun mürşidi, rehberidir. İsmi Ahmed, babasınınki Ömer'dir. 1145 (H.539) senesinde, Harezm köylerinden Hayvek'te doğdu. İlim tahsili için Mısır, Şam ve Bağdad’a giderek büyük âlimlerin derslerine katıldı. İcazet alarak memleketine döndü ve talebe yetiştirdi. 

Devamını oku...

Bir ibâdetin sahih ve makbûl olması için

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 24 Ağustos 2023

Seyyid Hüsâmeddîn Nakşî Efendi Osmanlı evliyasının büyüklerindendir. İstanbul'da 1770 (H.1184) senesinde doğdu. Küçük yaşta ilim tahsiline başladı Çeşitli medreselerde okudu. Nakşibendiyye şeyhlerinden Ahıskalı Hacı Selîm Efendi'den dînî yüksek ilimleri okuyup icâzet aldı. Sonra Bursa'ya gitti. Bursalı Hâce Muhammed Emîn Efendi'nin yanında tasavvufta bir hayli yol katetti. Onun vefâtı üzerine tekrar İstanbul'a dönüp İdris Köşkü denilen yerdeki Hâtuniyye Tekkesinde talebe yetiştirdi. 1863 (H.1280) senesinde vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...