Re­su­lul­lah â­şık­la­rı ­dar­da kal­maz­lar!..

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Kasım 2008

İs­lâm âlim­le­rin­den İmam-ı Mu­ham­med Mû­sâ bin Nu’mân Me­râ­kî­şî Mâ­li­kî 683’te [m. 1284] ve­fât et­ti. (Mis­bâh-uz-zu­lâm Fil-müs­te­gî­sin bi-hayr-il-enâm) adın­da­ki ki­ta­bın­da, Re­sû­lul­la­hı ve­sî­le ede­rek mu­râd­la­rı­na ka­vu­şan­la­rı yaz­mak­ta­dır. Bun­lar­dan bi­ri de Mu­ham­med bin Mün­ke­dir’dir. Mu­ham­med di­yor ki:

Devamını oku...

Ebû Bekr­-i Şiblînin ­son ne­fes kor­ku­su!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Kasım 2008

Ebû Bekr-i Şib­lî ev­li­ya­nın bü­yük­le­rin­den­dir. 247 (m. 861) se­ne­sin­de Sa­mar­ra’da doğ­du. Bağ­dâd’a ge­lip, bu­ra­ya yer­leş­ti. Cü­neyd-i Bağ­da­dî­nin ta­le­be­si­dir. Ay­nı za­man­da Mâ­li­kî mez­he­bi­nin fı­kıh âlim­le­rin­den­dir. Za­ma­nı­nın bir ta­ne­si olan Ebû Bekr-i Şib­lî 334 (m. 945) se­ne­si­nin Zil­hic­ce ayın­da ve­fât et­ti.
Kıy­met­li na­si­hat­le­ri var­dır. Bu­yur­du ki:

Devamını oku...

Şe­hid â­lim Ka­dı Ebû Yalâ

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Kasım 2008

Ka­dı Ebû Ya’lâ haz­ret­le­ri, kı­ra­at, ke­lâm, ha­dîs, tâ­rih ve Han­be­lî mez­he­bi fı­kıh âli­mi­dir. 1059 (h. 451) yı­lın­da doğ­du 1131 (h. 526) yı­lın­da Bağ­dad’da­ki evin­de şe­hîd edil­di...
Ebû Ya’lâ, fı­kıh bil­gi­le­rin­de za­ma­nın ön­de ge­len âlim­le­rin­den ol­du. Han­be­lî mez­he­bi fı­kıh bil­gi­le­rin­de arif idi. Fet­va ma­ka­mı­na yük­sel­di. Üs­tün ze­kâ­sı ve en­gin bil­gi­si ile in­san­la­rın mes’ele­le­ri­ni kı­sa za­man­da hal­le­der­di. Ehl-i sün­net ve ce­mâ­at yo­lu­nun mü­dâ­fa­asın­da çok gay­ret­liy­di. Bu hu­sus­ta pek­çok ki­tap yaz­dı...
Gü­zel ah­lâ­kı yük­sek il­mi, ha­fı­za­sı­nın üs­tün­lü­ğü ve ze­kâ­sı­nın kes­kin­li­ği, in­san­la­rın mes’ele­le­ri­ni ko­lay­ca çö­züm­le­me­si ile Müs­lü­man­la­rın sev­gi­si­ni ka­zan­dı. On­la­ra Al­la­hü te­âlâ­nın emir ve ya­sak­la­rı­nı öğ­ret­ti. Eh­li sün­net i’ti­kâ­dı­na ters olan fi­kir sa­hip­le­ri­ne gü­zel ce­vap­lar ve­re­rek sus­tur­du.

Devamını oku...

Ay­rı düş­müş ­bir garî­bim...

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Kasım 2008

Emîr-ül mü’mi­nîn haz­re­ti Alî “ra­dı­yal­la­hü teâ­lâ anh” âhi­re­te se­fer et­ti ve Ha­san ve Hü­se­yin “ra­dı­yal­la­hü teâ­lâ an­hü­mâ” haz­ret­le­ri mer­kad-ı şe­rî­fi­ne [me­zâ­rı­na] def­net­ti­ler... Ge­ri dö­ner­ken, yol­da bir fa­kî­re rast gel­di­ler. Ha­zîn ses ile fi­gân edi­yor­du. Hâ­li­ni sor­duk­la­rın­da, ce­vâb ver­di ki:

Devamını oku...

Fı­kıh ve kır­âat â­li­mi Ab­dul­lah Harrânî

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Kasım 2008

Bü­yük âlim Ab­dul­lah Har­râ­nî, öm­rü bo­yun­ca ilim tah­sil et­ti. Fı­kıh âli­mi İbn-i Ham­dân onun hak­kın­da; “Ab­dul­lah Har­râ­nî’den çok ilim öğ­ren­dim ve ha­dîs-i şe­rîf din­le­dim. O dî­ni­ne çok bağ­lı ve onu ko­ru­mak için gay­ret­li, kı­râ­at il­min­de ve di­ğer ilim­ler­de bir tâ­ne idi. Kı­râ­at il­mi hak­kın­da eser­le­ri var­dır. Ab­dul­lah Har­râ­nî Har­ran’da ka­dı­lık yap­tı. Ora­da kı­râ­at ve ha­dîs il­mi­ni öğ­ret­ti. Bu gay­re­ti üze­re ve­fât et­ti” de­mek­te­dir..

Devamını oku...

E­bül­-Abbâs ve ­ki­bir­li bir â­lim!..

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Kasım 2008

Ebü’l-Ab­bâs Mü­les­sem, Ke­lâm âlim­le­rin­den­dir. Mı­sır’da Nil sa­hi­lin­de bu­lu­nan Kûs ve Sa’îd şe­hir­le­rin­de ikâ­met eder­di. 1274 (h. 672) se­ne­sin­de Kûs şeh­rin­de ve­fât et­ti. Ora­da bu­lu­nan der­gâ­hı­nın bah­çe­si­ne defn olun­du...

Devamını oku...

Ebû Mensûr ve imân e­den Ya­hu­di

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Kasım 2008

Ebû Men­sûr Hay­yât Muk­rî, Kı­ra­at ve Han­be­lî fı­kıh âli­mi­dir. 401 (m. 1011) yı­lın­da doğ­du. 499 (m. 1105) yı­lın­da Bağ­dad’da ve­fât et­ti. Ta­le­be­le­rin­den Ha­fız Ebü’l-Fadl Mu­ham­med bin Nasr an­la­tır:

Devamını oku...

Tek üm­met Zeyd bin Amr

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Kasım 2008

Ebû Hü­rey­re “ra­dı­yal­la­hü anh” şöy­le ri­vâ­yet et­miş­tir: İs­râ­îlo­ğul­la­rı, mem­le­ket­le­ri Buh­tun­na­sâr ta­ra­fın­dan is­ti­lâ edi­lip ve zul­me uğ­ra­dık­la­rı için, ül­ke­yi terk et­ti­ler. Bun­lar ara­sın­da Hâ­rûn aley­his­se­lâ­mın ev­lâd­la­rın­dan bir grup, Tev­rât’ta Mu­ham­med aley­his­se­lâ­mın med­he­dil­di­ği­ni ve Onun Ara­bis­tan’da hur­ma ağaç­la­rı­nın çok ol­du­ğu bir yer­de bu­lu­na­ca­ğı­nı oku­du­lar. Bu se­bep­le Şâm’dan gi­dip Me­dî­ne’ye yer­leş­ti­ler. Mu­ham­med aley­his­se­lâ­mın zu­hûr et­me­si­ni ve Onu gör­mek­le şe­ref­len­me­yi ümit­le bek­le­di­ler. Fe­kat ömür­le­ri yet­me­di. Ev­lâd­la­rı­na “Ona ka­vu­şur ve gö­rür­se­niz îmân edi­niz!” di­ye va­si­yet et­ti­ler...

Devamını oku...

Be­nim ren­gim ­si­yah ve fa­ki­rim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Kasım 2008

Enes bin Mâ­lik ra­dı­yal­la­hü anh, En­sâr-ı ki­râm’ın bü­yük­le­rin­den­dir. Hic­ret­ten on se­ne ön­ce doğ­muş (m. 612), hic­re­tin 93 se­ne­sin­de (m. 712) ve­fât et­miş­tir. Re­sû­lul­lah efen­di­miz (sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem), Me­di­ne-i Mü­nev­ve­re’ye teş­rif­le­rin­de Enes 9-10 yaş­la­rın­da idi.

Devamını oku...

Ba­da­na­cı velî Ah­med bin A­li

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Kasım 2008

Ah­med bin Ali el-Ale­sî, Bağ­dad’da ye­ti­şen ev­li­yâ­dan­dır. Ka­dı Ebû Ya’lâ’dan fıkh ve ha­dîs ilim­le­ri­ni oku­du. 503 (m. 1109) se­ne­sin­de ve­fât et­ti...
Bu mü­ba­rek za­tın mes­le­ği sı­va­cı­lık ve ba­da­na­cı­lık idi. Ön­ce­le­ri bu iş­le meş­gul olup, ge­çi­mi­ni sağ­lar­dı...

Devamını oku...