Bir mü’mine kız ve bir mübarek baba

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Mart 2007

Ebü’l-Abbâs Ahmed Harrâr hazretleri tasavvufta kemâle ermiş, keşif ehli olmuş ve pekçok şeyleri müşâhede etmiş bir zattır. Kendisi şöyle anlatmıştır:
“Mısır’da bulunduğum sırada Kurafe yolundan geçerek evden mescide gider gelirdim. Gece vakti çıktığımda bende korkuyla karışık bir ürperti olurdu. Allahü teâlâ gözümden perdeyi kaldırıp bana kabirdeki mevtânın hâllerini görmeyi nasîb etti. Nîmet ve azâb içinde olan ölülerin hâllerini de görürdüm...”

Devamını oku...

“Ebü’l-Mehamid” Abdülmecîd Şirvânî

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Mart 2007

Abdülmecîd Şirvânî (Mevlânâ Abdülmecîd) evliyânın büyüklerindendir. Şirvan’da doğdu. Künyesi Ebü’l-Mehamid, lakabı, Nurullah’dır. Babası Şeyh Veliyyüddîn Şirvan bölgesinin en büyük velîsi idi.
Bu mübarek zat, devamlı insanlara vaaz ve nasîhat eder, ders verirdi. “İnsanların en hayırlısı, onlara faydalı olandır” hadîs-i şerîfinin açık bir nümûnesi idi. Zâhirî ve bâtınî ilimlerde ilerledi. Genç yaşta Şirvan’ın Şemahı şehrine gitti ve burada ders vermeye başladı. Mevlânâ Şehkubâd hazretlerinin derslerinde kemâle eren Abdülmecîd Şirvânî, hocasının vefâtından sonra onun yerine geçti. İnsanlara nasîhat etmeye başladı...

Devamını oku...

“Ebü’l-Fazl” Abbas bin Muhammed

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Mart 2007

Abbas bin Muhammed el-Bağdâdî 185 (m. 801)’de doğdu 271 (m. 884)’de Safer ayının ortalarında vefât etti. Abbas bin Muhammed el-Bağdâdî, Sa’îd bin Âmir ed-Dab’î, Esved bin Âmir eş-Sâzân, Ahves bin Cevâb, İshâk bin Mansûr es-Selûlû, Hüseyn bin Ali el-Ca’fî, Hüseyn bin Muhammed el-Mervezî, Hâlid bin Muhalled, Ebû Dâvûd et-Tayâlîsî, Abdurrahmân bin Mus’ab el-Kettân, Abdullah bin Yezîd, Yahyâ bin Ebî Bekr el-Kirmânî ve birçok âlimden ilim öğrenmiş ve hadîs almıştır...

Devamını oku...

Hazreti Hasan (radıyallahü anh)

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Mart 2007

Hazreti Hasan, Resûlullahın kızı hazret-i Fâtıma’nın oğludur. Peygamber efendimizin, “Cennet gençlerinin seyyidi, efendisidir” buyurduğu, torunu Hz. Hasan, 625 senesinin ramazan ayının ortasında doğdu. Beyaz ve güzel yüzlü olup, yüzü Resûlullahın yüzüne çok benzeyen yedi kişiden biri bu idi. Resûlullaha bundan dahâ çok benzeyen kimse yoktu. “Oniki İmâm”ın ikincisi, İslâm halîfelerinin beşincisidir...

Devamını oku...

Muhammed Es’ad “Es’ad Erbilî”

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Mart 2007

Bugünkü Irak Devleti sınırları içinde bulunan Musul’a bağlı Erbil kasabasında dünyâya gelen Muhammed Es’ad Efendi, zamânının usûlüne göre ilim öğrendi. Babası Muhammed Saîd Efendinin terbiyesinde yetişti. Erbil ve Deyr’deki çeşitli âlimlerden ilim öğrendi. Es’ad Efendi, güler yüzlü, tatlı sözlü, vakur bir zat idi. Çok kuvvetli bir hafızaya sahipti. Senelerce evvel görüştüğü zatı hemen tanır, konuştukları mevzuyu derhal hatırlardı...

Devamını oku...

Bâbürlü hükümdarı Evrengzib

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Mart 2007

Hindistan Bâbürlü hükümdarı olan Evrengzib’in (Birinci Âlemgîr Şah) 1707’ye kadar süren saltanat döneminde, imparatorluk en geniş sınırlarına ulaştı ve Hindistan’ın tamamı Türk hakimiyetine girdi. Evrengzib salih bir Müslüman, cesur bir komutan, iyi bir idareci ve yeniliklere açık bir devlet adamı idi... İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin oğlu Muhammed Mâsum Fârûkî, Evrengzib’i küçük yaştan itibaren manevi terbiyesine alıp, özellikle yetiştirmişti.

Devamını oku...

ABBAS BİN UBÂDE (RADIYALLAHÜ ANH)

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Mart 2007

Abbas bin Ubâde, Peygamber efendimizin davetini duyunca, Müslüman olmak için koşarak gelen Medineli ilk 12 kişiden biridir. Birinci Akabe biatında Müslüman olan altı Medineli, ikinci sene yanlarına altı arkadaş daha alıp, oniki kişi olarak Mekkeye geldiler.Peygamberimizle gece Akabede görüşmek üzere söz aldılar. Gece olunca buluştular ve aralarında anlaştılar.

Devamını oku...

İLYÂS (ALEYHİSSELÂM)

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Mart 2007

Hârûn (aleyhisselâm)'ın neslindendir. Benî İsrâîl'e gönderilen peygamberlerdendir. Allâh Teâlâ buyurur: “Şüphe yok ki İlyâs da peygamberlerdendir.” (es-Sâffât, 123) İsrâîloğulları Filistin'i ele geçirince, kabîlelerden biri Ba'lbek'e yerleşmişti. Başlarında zâlim bir hükümdar vardı. Rivâyete göre, şehrin ismi önceleri Bek idi. Ancak bu zâlim kral, Ba'l adında bir put yaptırdı ve halkı bu puta tapmaya zorladı. Ve Ba'l ile Bek ismi birleşerek, bu şehre Ba'lbek  denildi. İşte Hazret-i İlyâs, tevhîdden uzaklaşıp şirke düşenleri Hakk'a dâvet etmek üzere, bu beldeye peygamber olarak gönderildi.

Devamını oku...

HÂLİD BİN SİNÂN ABESÎ (ALEYHİSSELÂM)

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Mart 2007

Îsâ aleyhisselâmdan sonra gönderilen peygamberlerdendir. Îsâ aleyhisselâm ile son peygamber Muhammed aleyhisselâm arasında geçen fetret devrinde, Aden beldesinde bulunan bir kavme gönderilmiştir.

Devamını oku...

ZEKERİYYÂ ( ALEYHİSSELÂM )

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Mart 2007

İsrâloğullarına gönderilen peygamberlerden. İsmi Zekeriyyâ bin Âzan bin Müslim bin Sadun olup, soyu Süleymân (aleyhisselâm)’a ulaşır. Yahyâ (aleyhisselâm)’ın babasıdır. Mûsâ (aleyhisselâm)’ın getirdiği dinin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti. Marangozluk yapar elinin emeğiyle geçinirdi. Kavmi tarafından şehit edildi.

Devamını oku...