Bir hikmet ehli Abdullah bin Muhammed

Yolumuzu Aydınlatanlar

Salı, 23 Ocak 2007

Abdullah bin Muhammed el-Osmânî, Mısır’da yaşayan evliyanın büyüklerindendir. Hazret-i Osman’ın soyundan geldiği söylenir. Bu sebeple kendisine “Osmânî” nisbesi verilmiştir. Doğum tarihi hakkında bir bilgi yoktur. Kahire’de yaşamış ve orada vefat etmiştir.

Bu mübarek zat, haramlardan son derece sakınırdı. Bu sebeple Kahire’deki el-Hakim Camii’nde itikaf ederdi. Abdullah bin Muhammed el-Osmânî, hikmetli sözleriyle ve nasihatleriyle meşhurdur. İşte size o güzel sözlerden bir demet:

Devamını oku...

Bir hikmet ehli Abdullah bin Muhammed

Yolumuzu Aydınlatanlar

Pazartesi, 22 Ocak 2007

Abdullah bin Muhammed el-Osmânî, Mısır’da yaşayan evliyanın büyüklerindendir. Hazret-i Osman’ın soyundan geldiği söylenir. Bu sebeple kendisine “Osmânî” nisbesi verilmiştir. Doğum tarihi hakkında bir bilgi yoktur. Kahire’de yaşamış ve orada vefat etmiştir.
Bu mübarek zat, haramlardan son derece sakınırdı. Bu sebeple Kahire’deki el-Hakim Camii’nde itikaf ederdi. Abdullah bin Muhammed el-Osmânî, hikmetli sözleriyle ve nasihatleriyle meşhurdur. İşte size o güzel sözlerden bir demet:

Devamını oku...

Fakîh hükümdar İkinci Hakem

Yolumuzu Aydınlatanlar

Pazar, 21 Ocak 2007

Endülüs Emevi Devleti 765-1031 yılları arasında İspanya’da hakimiyet kurdu. İspanya’ya ilk olarak 711 tarihinde Tarık bin Ziyad kumandasında çıkan Müslümanlar, kısa zamanda bütün yarımadayı fethettiler. Burası Şam’daki Emevi halifeliğine bağlı bir eyalet olarak idare edildi. Abbasi hanedanı halifeliği ele alınca, Emevi ailesinden Abdurrahman bin Muaviye Kurtuba’ya giderek emirliğini ilan etti (756). Sonra da Halife olarak tanındı.

Devamını oku...

Şâfiî fıkıh âlimi Ahmed bin Ömer

Yolumuzu Aydınlatanlar

Cumartesi, 20 Ocak 2007

Ahmed bin Ömer, (Ebü’l-Abbâs) büyük velîlerdendir. Ömrü Ehl-i sünnete hizmetle geçmiştir. Bilhassa “Münazara” ve “Cedel” ilminde(muhalif tarafın fikirlerini çürütüp kendi fikirlerini benimsetmek üzere geliştirilen ilim) onun karşısına çıkanlar mağlup olurlardı. Ayrıca, uzakta olan Ehl-i sünnet muhaliflerine de reddiyeler yazıp gönderirdi. Kendisine “Elbâz-ül-eşheb” denilirdi. 249 (m. 863) yılında doğdu. 306 (m. 918) senesinde vefât etti. Kabri Bağdâd’dadır.

Devamını oku...

Endülüs Emevi Halifesi Hakem bin Abdülmelik

Yolumuzu Aydınlatanlar

Cuma, 19 Ocak 2007

Hakem bin Abdülmelik, Endülüs Emevi halifelerindendir. İspanya, 711 tarihinde Tarık bin Ziyad kumandasındaki Müslümanlar tarafından fethedildi. Önce Şam’daki Emevi devletine bağlı bir eyalet idi. Sonra 765-1031 yılları arasında Endülüs Emevi Halifeleri Endülüs’te hakimiyet kurmuştur. İlk hükümdar I. Abdurrahman’dan itibaren Üçüncü Hişam’la sona eren bu devlet, 275 sene yaşadı. Üçüncü Abdurrahman’a kadar “Kurtuba Emirliği” diye adlandırılan devlete bu hükümdar zamanında “Endülüs Emevi Hilafeti” namı verildi. Hükümdar, “Emir-ül Mü’minin” unvanını aldı.

Devamını oku...

Büyük mutasavvıf Ali Râmitenî

Yolumuzu Aydınlatanlar

Perşembe, 18 Ocak 2007

Ali Râmitenî hazretleri, İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerindendir. Buhârâ yakınlarındaki Râmiten kasabasında doğdu. Doğum târihi belli değildir. 1328 (H.728) yılında Harezm şehrinde vefât etti...
Ali Râmitenî hazretleri, memleketi olan Râmiten’de küçük yaştan îtibâren ilim tahsîline başladı. Akıl ve zekâsının parlaklığı, kavrayış kâbiliyetinin yüksekliği dolayısıyla kısa zamanda ilim yolunda yükseldi. Sonunda herkese ilim saçan, yol gösteren, kalbinden nûr ve hikmet kaynakları fışkıran hazret-i Şeyh Mahmûd-i İncirfagnevî’ye kavuştu...

Devamını oku...

Şâfiî fıkıh âlimi Hüseyin bin Ahmed

Yolumuzu Aydınlatanlar

Çarşamba, 17 Ocak 2007

Haleb’de dünyâya gelen Hüseyin bin Ahmed el Mûsulî hazretleri, küçük yaştan îtibârenilim tahsîl etti. Zamânındaki âlim ve velîlerin ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundu. Mûsul’a gelip orada yerleşti. Zâhirî ve bâtınî ilimlerde yüksek bir âlim ve tasavvuf yolunda olgun bir velî oldu. Bilhassa Şâfiî fıkhında âlim idi. İnsanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını anlattı. Onların dünyâ ve âhirette saâdet ve mutluluğa kavuşmaları için gayret etti. Pekçok kerâmetleri görüldü...

Devamını oku...

Gariplerin sığınağı Ebû Bekr Ayderûs

Yolumuzu Aydınlatanlar

Salı, 16 Ocak 2007

Ebû Bekr Ayderûs hazretleri, Peygamber efendimizin soyundan olup, seyyiddir. Zamânın meşhur ve benzeri az görülen kıymetli âlim ve velîlerinden idi. Babasına o doğmadan önce rüyâsında kıymetli bir evlâdı olacağı müjdelenmiştir...
Bu mübarek zat, küçük yaşta babasından ilim öğrenmeye başladı. İlk temel bilgileri babasından öğrendikten sonra beldesinde bulunan âlimlerden ilim öğrendi.

Devamını oku...

Şems-i Tebrîzî Konya yollarında

Yolumuzu Aydınlatanlar

Pazartesi, 15 Ocak 2007

Büyük velî Şems-i Tebrîzî hazretleri Şam’dan Konya’ya geliyordu... Yol üzerinde bulunan bir hana uğrayarak burada yatmak istedi. Fakat uğradığı bütün hanların dolu olduğunu, hiç kalacak yerlerinin olmadığını öğrenince, bir câmiye gitti. Orada yYatsı namazını cemâatle kıldı. Cemâat dağıldığında, o hâlâ duâya devâm ediyordu. Duâsını bitirdiğinde, câmide kimse kalmamıştı. Cübbesini çıkarıp başının altına koyarak uzandı. Günlerce süren yolculuğun verdiği yorgunlukla hemen kendinden geçti...

Devamını oku...

Hadîs hâfızı ve tarihçi Abdül-a’lâ el Gassani

Yolumuzu Aydınlatanlar

Pazar, 14 Ocak 2007

Abd-ül a’lâ bin Müshir el-Gassânî, Şam’ın meşhûr hadîs hâfızı (rivâyet edenleriyle birlikte yüzbin hadîs-i şerîfi ezbere bilen hadîs âlimi). Künyesi “Ebû Müshir”dir. 140 (m. 757) senesinde doğup, 218 (m. 833) senesinde Bağdâd’da vefât edip, Tibn kapısında defnedilmiştir. Ona İbn-i Ebî Dârime de denir. Şam’ın hadîs, megâzî (muharebeler ve muharebe târihi) âlimi idi. Aynı zamanda Şamlıların târihlerini, neseplerini (soylarını) çok iyi bilirdi...

Devamını oku...