Yalnız olmak, kötülerle oturmaktan daha iyidir!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 04 Mayıs 2021

Muhammed bin Abdullâh el-Ensârî hazretleri hadîs âlimidir.118 (m. 736)’de doğdu. Genç yaşta ilim tahsiline baş­ladı ve pek çok âlimden hadis dinledi, riva­yette bulundu. Kendisinden hadis rivayet edenler çoktu. 214 (m. 829)’da Bas­ra'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Müslümanları sevindirmek

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 03 Mayıs 2021

Şerefüddîn Alî İbnü’l-Mufaddal hazretleri Hadîs hafızıdır. 544'te (m. 1150) Mısır’da İskenderiye'de doğdu. Burada büyük âlimlerden hadis öğrenerek hadis hafızı oldu. İskenderiye'de kadılık ve müderrislik yaptı. Daha sonra Kahire'ye giderek el-Medresetü's-Sâhibiyye'de ders verdi. 611 (m. 1214)’de Kahire'de vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Her şey, Onun şerefine yaratıldı

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 02 Mayıs 2021

İmdâdullah Tehânevî hazretleri Hindistan evliyasındandır. 1233'te (m. 1818) Sehârenpûr'a bağlı Nânevte kasabasında doğ­du. Burada ilk tahsilinden sonra Del­hi'de Şah Nasîrüddin Nakşi­bendî-Müceddidî'ye intisap etti. 1857 yılında Hind Müslümanları İngilizlere karşı ayaklandığında İmdâdullah'ın talebeleri de mücadeleye katıldılar. İngilizlerin işgalinden sonra Mekke'ye hicret etti ve 1317'de (m. 1899) Mekke'­de vefat etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Müslümanlar yetmişüç fırkaya ayrılacaklardır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 01 Mayıs 2021

Ferdî Abdullah Efendi, Nakşibendi büyüklerinden olup Manisa'nın Turgutlu kazasındandır. İstanbul'da tahsilini tamamladıktan sonra müftülük yaptı. Hacca gittiğinde Mekke-i Mükerremede Nakşibendî büyüklerinden Hindli Muhammed Can Fârûkî hazretlerine intisap ederek halifeliğini alıp memleketine döndü. Fatih’teki Emir Buharî Dergâhı Şeyhliğine tâyin olundu. 1274 (m. 1857)’de vefat etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Gönlünden dünyâ sevgisini silip at ki

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 30 Nisan 2021

Gafurî Mahmud Efendi Celvetî tarikatı şeyhlerinden ârif ve âlim bir zat olup Gelibolu'dandır.Tahsilini tamamladıktan sonra Fatih Cami-i Şerifine vaiz, sonra Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdai dergâhına şeyh oldu. 1078 (m. 1667)’de vefat etti. "Divançe-i ilahiyat" isimli esrinde şöyle nasihatleri vardır:

Devamını oku...

Resûlullahın anaları babaları mümin idi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 29 Nisan 2021

Alî bin Muhammed Kâbisî hazretleri Mâlîkî fıkıh âlimidir. 324'te (m. 936) Tunus’ta Kayrevan'da doğdu. İlk tahsilini Tunuslu âlimlerden yaptı. Sonra Mekke ve Kahire'de büyük âlimlerden fıkıh ilmi öğrendi. Kayrevan'da Mâliki mezhebinin otoritesi hâline geldi. 403’de (m. 1012) Kayrevan'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kaza ve kader bilgilerini anlamak çok güçtür

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 28 Nisan 2021

Kâ'b bin Sûr hazretleri tabiînin meşhurlarındandır. Resûlullah efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) sağlığında Müslüman oldu, ancak sohbetlerinde buluna­madığı için Eshab-ı kiramdan olamadı. Hazret-i Ömer (radıyallahü anh) tarafından Basra'ya kadı tayin edildi. Sonra gelen halifeler de onu bu vazifede bıraktılar. 36 (m. 656)’da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Din hırsızlarının kitapları insanın îmanını bozar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 27 Nisan 2021

İsmail Necati Efendi Nakşibendî-Hâlîdî şeyhlerindendir. 1255 (m. 1840)’da Safranbolu'nun Oğulveren köyünde doğdu. Tah­silini tamamladıktan sonra İstanbul'da medreseye devam edip icazet alarak müderrisliğe ta­yin edildi. Bu sırada Nakşibendî Hâlidî şeyhlerinden Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî'ye intisap eden ve seyrü sülûkünü tamamlayıp icazet alan İsmail Ne­cati Efendi, Hasan Hilmi Efendi'nin vefa­tından sonra Gümüşhânevî Dergâhı'nda irşada başladı. 1337 (m. 1919)’da İstanbul'da vefat etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kızgınlık, öfke îmanı bozar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 26 Nisan 2021

Muvaffakuddîn bin Abdülazîz İskenderânî hazretleri kıraat, fıkıh ve tefsir âlimidir. 550'de (m. 1155) İskenderiye'de doğdu. Burada birçok âlimden kıraat, tefsir, Mâlikî fıkhı tahsil etti ve İskenderiye'nin önde gelen âlimlerinden biri oldu. 629'da (m. 1232) orada vefat etti. Bu mübarek zat, derslerinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Allah indinde hak din ancak İslam’dır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 25 Nisan 2021

Şehfûr bin Tahir İsferâyînî hazretleri kelâm, fıkıh ve tefsir âlimidir. 405 (m. 1015)’de İran’da İsferâyin'de doğdu. İsfahan'da Abdülkâhir el-Bağdâdî hazretlerinin talebesi oldu ve onun kızıyla evlendi. Selçuklu Vezi­ri Nizâmülmülk tarafından Tûs'ta ders okutmakla görevlendirildi. 471 /m. 1078)’de orada vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...