Kusurum varsa bildir de düzeltmeye çalışayım

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 19 Kasım 2022

Ebû Zûr'a bin Sa'd hazretleri Tâbiînin meşhurlarındandır. Babası Sa'd bin Temim, Eshâb-ı kirâmdandır. Babasının yanında yetişti ve babasından, hazret-i Bilâl, hazret-i Muâviye, Ebüdderdâ, İbn-i Ömer, Câbir'den ve daha birçok Eshâb-ı kirâmdan hadîs-i şerîf rivâyet etti. 737 (H. 120) senesinde Şam'da vefât etti.

Devamını oku...

Sultânım, bizlere bir çâre bulun!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 18 Kasım 2022

Bilâl-i Ma'ribî hazretleri evliyânın meşhûrlarındandır. 910 (H. 297)’de Trablusgarb'ın Zât-ül-Ahcâr kasabasında doğdu. Tahsîl hayâtını tamamladıktan sonra Bağdât'a giderek Halîfe Hârûn Reşîd'in sarayında kâtip olarak vazîfelendirildi. Bu sırada Şeyh Muhammed Dîneverî’ye intisab etti. Talebeliğe kabûl edilince, Vâdı-ül-Kurâ'ya gidip yerleşti. Hocasının hizmetinden bir an olsun ayrılmadı.

Devamını oku...

Çok istigfâr etmenizi tavsiye ederim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 17 Kasım 2022

Beyzâde Mustafa Efendi Osmanlılar zamânında İstanbul'da yetişen velîlerdendir. Şimdi Gürcistan’da bulunan Ahıska'da doğdu. İstanbul'da Sahn-ı Semân Medreselerinde okudu. Tahsîlini tamamladıktan sonra Fâtih Medresesine müderris tâyin edildi. Bu sırada Nakşibendî büyüklerinden Hâfız Muhammed Efendinin sohbetlerine devâm ederek kemâle ulaştı. Murâd Molla'nın Fâtih'te yaptırdığı Nakşibendî Tekkesine şeyh tâyin edildi. 1785’te hacca gitti. Dönüşte Cidde yakınlarında yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefât etti...

Beyzâde Mustafa Efendinin, Geyve müftîsine yazdığı nasîhat dolu mektubu şöyledir:

Devamını oku...

Kalbini yanlış ve bozuk inanışlardan temizle!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 16 Kasım 2022

Mehmed Nûri Efendi Anadolu'da yaşayan evliyânın büyüklerindendir. 1853 (H.1270) senesinde doğdu. Tahsil çağına gelip, ilköğrenimini tamamladıktan sonra, İbrâhim Paşa Medresesinde tahsîline devâm etti. Tahsil hayâtını tamamladıktan sonra icâzet alarak ders vermeye başladı. Bir süre sonra Harput müftülüğüne tâyin edildi. Meşrûtiyetin ilânından sonra iki dönem Harput-Elaziz mebusu oldu.

Devamını oku...

Yaratıcı, yalnız Allahü teâlâdır!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 15 Kasım 2022

Ahmed bin Muhammed Feyyûmî hazretleri kıraat âlimidir. Yukarı Mısır'daki Feyyûm şehrin­de doğdu. Daha sonra Kahire'ye giderek devrinin en büyük âlimi Ebû Hayyân Endelüsî'nin yanında tahsilini tamamladı ve Suriye'nin Hama şehrine yerleşti. Burada çok talebe yetiştirdi. 770 (m. 1368) yılında Hama'­da vefat etti. "Misbâhu’l-münîr" isimli kitabında şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Yüz bin söz, bir pul kadar etmez!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 14 Kasım 2022

Hamzavi Beşir Efendi İstanbul'da yetişen evliyâdandır. Arnavutluk'un Gonca kazâsında doğdu. İstanbul’a gelerek Fâtih Câmiinde Hâce İdris Ali ve Hâcı Kubây isimlerinde iki mübârek zattan Hamzaviyye yolunun edeblerini öğrendi ve icazet aldı.

Devamını oku...

Sıkıntılı zamanlarda Âyet-el-kürsî oku!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 13 Kasım 2022

Muhammed ibn-i Mahled hazretleri hadis âlimidir. 233'te (m. 848) Bağdat'ta doğdu. Hadis imamı Müslim hazretlerinden ilim tahsil etti. Birçok muhaddis kendisinden hadis rivayetinde bulundu. 331'de (m. 943) Bağdat'ta vefat et­ti. Şu hadis-i şerifleri nakletti:

Devamını oku...

Seçilmişlerin ve avâmın tövbesi farklıdır!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 12 Kasım 2022

Şeyhülislâm Berdeî hazretleri hazretleri Anadolu'yu aydınlatan meşhûr velîlerdendir. Osmanlı pâdişâhı Kânûnî Sultan Süleymân Han zamânında Isparta Vâlisi Hızır Bey'in dâveti ile Horasan'dan Anadolu'ya gelmiş Eğirdir'de, Eğirdir Gölü'nün kenarında Mezâr-ı şerîf denilen yerde yerleşmiştir. Kabri oradadır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Bid'at ehli ile oturana, hikmet verilmez!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 11 Kasım 2022

Hasan bin Ali Berbehârî hazretleri evliyânın büyüklerinden ve Hanbelî mezhebinin meşhûr fıkıh âlimlerindendir. 847 (H.233) senesinde doğdu. 940 (H. 329)'da vefât etti. Çeşitli eserleri vardır. Bunlardan Şerh-i Kitâb-üs-Sünen adlı eseri çok kıymetlidir.

Sehl-i Tüsterî'nin arkadaşı idi. Ondan şöyle nakletmiştir: 

Devamını oku...

Bu altınları fakirlere ve zavallılara dağıt

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 10 Kasım 2022

Bennân-ı Hammâl hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bütün ömrünü Mısır'da geçirdi. Ebû İmrân-ı Kebîr'in talebesi idi. Cüneyd-i Bağdâdî Ebû Hafs Nişâbûrî ve zamânın âlimleriyle sohbet etti. Ebü'l-Hüseyin Nûrî'nin hocası idi. 928 (H.316) senesinin ramazan ayında Mısır'da vefât etti.

Devamını oku...