Ey velî hâtun! Bana nasîhat eder misin?

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 14 Haziran 2023

Fâtıma Nişâbûriyye hazretleri hanım evliyânın büyüklerindendir. Horasan’da Nişâbûr’da doğdu. Küçük yaşta ailesi ile birlikte Mekke-i mükerremeye yerleştiler. 837 (H.223) senesinde orada vefât etti. Evliyânın büyüklerinden Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin medh ve iltifâtlarına kavuştu. Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri onun hakkında "Ömrümde velî bir hâtun tanıdım. O da Fâtıma-i Nişâbûriyye'dir. Kendisine herhangi bir konuda haber vermek istesem, ona açıkça belli olur ve o şeyi kendisi bana bildirirdi" buyurmuştur... Zünnûn-i Mısrî hazretleri de kendisini bilir ve çok hürmet ederdi.

Devamını oku...

Halanız olan nahleye saygı gösteriniz!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 13 Haziran 2023

Ebû Nasr Seczî hazretleri Hanefî fıkıh âlimi ve hadis hafızlarındandır. İran’da Sicistan'ın Vâil köyündendir Fıkıh ilmini Hanefî fakihi olan babasın­dan öğrendi. Sonra ha­dis tahsiline başladı. Bu maksatla Hicaz, Şam, Irak ve Horasan'a seyahatler yaptı. Önceleri Mısır'a, daha sonra Mekke'ye yerleşti. 444'te (m. 1052) Mekke'de vefat etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sen dünyâda fakirlere yiyecek veriyordun

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 12 Haziran 2023

Ebü'l-Kâsım Sûfî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdât'ta doğdu. 951 (H.340) senesinde Semerkant'ta vefât etti. Bağdât'ta tahsile başladıktan sonra Horasan, Semerkant ve Merv'de zamanın büyük âlimlerinden ilim tahsil edip, tasavvuf yolunda ilerledi. Cüneyd-i Bağdâdî, Hallâc-ı Mensûr onun hocaları arasındaydı. Hallâc-ı Mensûr'dan hilâfet aldı. Ebû Mensûr Mâtürîdî ile aynı yıllarda yaşadı. Kendisi anlatır:

Devamını oku...

Nedâmet, pişmanlık duymak tövbedir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 11 Haziran 2023

Muhammed bin İbrâhim Fârisî hazretleri evliyânın büyüklerinden olup hadîs, kelâm ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimidir. 1134 (H.528) yılında İran’da Şîrâz’da doğdu. Küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Şam, Hicâz, Bağdât gibi ilim merkezlerini dolaştı. Mısır'a gidip yerleşti. İbn-i Asâkir gibi zamânının meşhûr âlimlerinden ilim öğrendi.1225 (H.622) yılında Mısır'da vefât etti.

Devamını oku...

Sabrın başlangıcı acı sonu bal gibi tatlıdır!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 10 Haziran 2023

İsmâil Fakîrullah hazretleri evliyânın büyüklerinden olup Erzurumlu İbrâhim Hakkı hazretlerinin hocasıdır. 1656 (H.1067) senesinde Siirt'in Tillo kasabasında dünyâya geldi. Babası Mevlânâ Kâsım onu küçük yaşta yetiştirmeye, ilim öğretmeye başladı. Zâhirî ilimlerde âlim ve bâtınî ilimlerde mütehassıs bir velî olarak yetişti. 1734 (H.1147) senesinde vefat etti.

Devamını oku...

Rahmetin hakkında çok ümitliyim yâ Rabbî!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Haziran 2023

İmâm-ı Fahreddîn-i Râzî hazretleri meşhur tefsîr âlimlerindendir. İsmi Muhammed bin Ömer'dir. 1149 (H.544) senesinde İran'da bulunan Rey şehrinde doğdu. Önce, büyük bir âlim olan babası Ziyâüddîn Ömer'den ders aldı. Babası Muhyissünne Muhammed Begavî'nin talebelerinden idi. Fıkıh ilmini Kemâl Simnânî'den öğrendi. 1209 (H.606) senesinde Herat'ta vefât etti.

Fahreddîn-i Râzî, vefâtına yakın, talebelerinden İbrâhim bin Ebû Bekr İsfehânî'ye şu nasîhatte bulundu:

Devamını oku...

Salihlerin anıldığı yere rahmet yağar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Haziran 2023

Şehriyârzade İbrâhim Hemedanî hazretleri fıkıh âlimi ve büyük velîlerdendir. 1209 (H. 606) yılında İran’da Hemedan'da doğdu. İlim tahsîli ile meşgul olup, kısa zamanda aklî ve naklî ilimlerde ilerledi. Büyük tasavvuf âlimi Şeyh Şihâbüddîn-i Sühreverdî hazretlerinin ders ve sohbetlerine katıldı. Hocası onu Hindistan'ın Multan şehrindeki Şeyh Behâeddîn Zekeriyyâ-i Multânî'ye gönderdi. Daha sonra Hicaz taraflarına gitti. Dönüşünde Anadolu'ya uğradı. Konya'da Sadreddîn-i Konevî ile sohbet edip, ilminden istifâde etti. Bir müddet Tokat'ta kaldı. Sonra Mısır'a gitti. Daha sonra Şam'a gitti. Burada 1289 (H.688) yılında vefât etti...

Devamını oku...

Allahü teâlâ üstünlük taslayanı alçaltır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Haziran 2023

Eyyûb-i Sahtiyânî hazretleri tâbiînin meşhurlarından olup Hadîs ve fıkıh âlimi ve büyük velîlerdendir. 685 (H.66 veya 67) senesinde Basra'da doğdu. Eshâb-ı kirâmdan Enes bin Mâlik'i radıyallahü anh görüp onun sohbetinde bulundu. Ondan hadîs-i şerîf rivâyet etti. Hadîs ilminde hâfız idi. Yâni yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezbere bilirdi. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden sekiz yüz kadarı meşhûr altı hadîs kitabı olan Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. 748 (H.131) senesinde tâûn hastalığından Basra'da vefât etti.

Devamını oku...

Ben nasîhati, dünyâlık karşılığında satmam!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Haziran 2023

İmâm-ı Abdurrahmân Evzâî hazretleri Tebe-i tâbiînin meşhurlarından olup fıkıh âlimi ve büyük velîlerdendir. Mezhep imamı idi. Şam ve Magrib (Fas, Tunus, Cezâyir) halkı, Mâlikî mezhebine mensûb olmadan önce Evzâî hazretlerinin mezhebinde idiler. Mezhebi, Endülüs'e Emevîler'le girmiştir. Mensupları kalmadığı için mezhebi daha sonra unutuldu. 707 (H.88) senesinde Lübnan’da Ba'lebek'te doğdu. Şam'da yerleşip orada yaşadı. Buradaki Tabiinin büyüklerinden ilim tahsil etti. İbrâhim Edhem ile sohbet ederdi. Ömrünün sonlarına doğru Beyrut'a gitti. 774 (H.157)'te orada vefât etti.

Devamını oku...

Şerefli bir insan olabilmek için

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Haziran 2023

Şeyh Evhadüddîn Kirmânî hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi ve büyük velîlerdendir. İran’da Kirmân’da doğdu. Önce Bağdât'ta ilim tahsîl etti. Evliyânın büyüklerinden Şihâbüddîn Sühreverdî hazretlerinin derslerine ve sohbetlerine kavuştu. Sonra Konya'ya geldi. Muhyiddîn-i Arabî, Şems-i Tebrîzî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi zamânın büyükleriyle görüştü. Konya'ya yerleşti. Kendisi için kurulan dergâhta dersler verip talebe yetiştirdi. En büyük talebelerinden birisi Sadreddîn Konevî'dir. Yine meşhur talebelerinden ve dâmâdı olan Ahî Evran’dır. Kirmânî hazretleri 1237 (H.635) târihinde Konya'da vefât etti...

Devamını oku...