Evinden hiç misâfir eksik olmayan zat

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 13 Aralık 2022

Celâleddîn Pirânî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. Horasan’da Pirân’da yaşadı. 1457 (H.862) senesinde vefât etti. Tasavvufta üveysî idi. Peygamber efendimizin rûhâniyetinden feyz alırdı. Kendisi şöyle demiştir:

Devamını oku...

Konuşma âdâbı ve çok konuşmanın zararları!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 12 Aralık 2022

Muhammed Celâleddîn-i Devânî hazretleri İslâm âlimlerinin ve velîlerin büyüklerindendir. 1429 (H. 833) senesinde İran'ın Kâzerûn şehrinin Devân nahiyesinde doğdu. Zamânının din ve fen ilimlerini tamamlayıp icâzet aldıktan sonra Tebrîz'de Muzafferiyye Medresesinde müderris oldu. Bu sırada İbrâhim-i Gülşenî hazretlerinin sohbetine devâm ederek, tasavvufta da yetişti. Sonra Şîrâz şehrindeki Medreset-ül-Eytâmda müderris oldu. 1502 (H.908) senesi Kâzerûn'da vefât etti.

Celâleddîn-i Devânî hazretleri pek çok eser yazdı. “Ahlâk-ı Celâlî” isimli kitabında çok konuşmanın zararlarını ve konuşma âdâbını şöyle anlatır:

Devamını oku...

Bugün böyle bir zât yok!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 11 Aralık 2022

Şeyh Celâl Tehâniserî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. 1490 (H.884)’de Hindistan'da Tehâniser'de doğdu. Küçük yaşta ilim tahsîline başladı. Sonra Şeyh Abdülkuddûs hazretlerinin sohbetlerine devâm etti. Kısa zamanda kemâle gelerek icâzet aldı. 1581 (H.989) senesinde Tehâniser'de vefât etti.

Devamını oku...

Evliyâ kabirlerini ziyâreti terk etmemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 10 Aralık 2022

Veliyyüddîn Efendi Osmanlı Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve Nakşibendî şeyhlerindendir. 1659 (H.1069)da bugün Yunanistan sınırları dâhilinde bulunan Larissa'da (Yenişehir) doğdu. Zamânın meşhûr ulemâsından ilim tahsîl etti, icâzet alarak çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Mekke-i mükerremeye gitti. Orada Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî hazretlerinin talebelerinden olan Ahmed-i Yekdest hazretlerinin sohbetleriyle şereflenerek Nakşibendiyye icazeti aldı. İstanbul’a dönerek Galata ve Edirne kâdılıklarında bulundu. 1738 (H.1151) senesinde İstanbul'da vefât etti. Veliyyüddîn Efendi pek kıymetli eserler yazdı. Bunlardan “Şerh-i Mekâsıd'a hâşiye” kitabında şöyle buyurmaktadır:

Devamını oku...

İktisat eden, tasarrufa riâyet eden aldanmaz!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Aralık 2022

Muhammed bin Düşem hazretleri evliyanın meşhurlarından ve Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. Irak'ta Samerrâ'da doğdu. Tâc-ül-Ârifîn Ebü'l-Vefâ hazretlerinin sohbetlerine devam ederek olgunlaştı ve icazet verildi. 1155 (H.550) senesinde orada vefât etti. 

Devamını oku...

İyi amel işleyene müjdeler olsun!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Aralık 2022

Dâbiî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. Mâlik bin Dînâr, Sâbit el-Benânî gibi büyüklerle aynı asırda yaşayıp onlarla sohbette bulundu. Sekizinci asırda vefât etti. Sohbetlerinde Mâlik bin Dînâr'dan ve diğer zâtlardan nakiller yapardı Mâlik bin Dînâr'dan naklederek buyurdu ki:

Devamını oku...

Geçim darlığı çeken istigfâra devam etsin!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Aralık 2022

Sâdık bin Ali Ayderûsî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. 1588 (H.997) senesi Yemen’de Terîm şehrinde doğdu. Seyyid olup, soyu Peygamber efendimize ulaşır. Yemen âlimlerinden tefsîr, hadîs, fıkıh ve başka ilimleri okudu. Tasavvuf ilminde yükseldi. Hocalarından icâzet aldı. Sonra Hindistan'a giderek Bendersûre şehrinde amcası Şerîf Muhammed'i ziyâret etti. Sohbetlerinden istifâde etti. 1653 (H.1064) senesinde orada vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İlim, insana Allah korkusunu kazandırır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Aralık 2022

Muhammed Turûğâbâdî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Horasan’da Tûs şehrinde yaşadı. Ebû Osman-ı Hîrî ve birçok evliyâ ile görüşüp sohbet etti. 350 (m. 961) senesinde vefât etti. Çok kerâmetleri görüldü. Kalblere tesîr eden hikmetli söz sahibiydi.

Devamını oku...

Âlimlerin farklı ictihadları rahmettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Aralık 2022

Ebü'l-Hüseyn İbnü'l-Muzaffer hazretleri hadis hafızıdır. 286'da (m. 899) Bağdat'ta doğdu. İbn-i Cerîr Taberî, Begavî ve Tahâvî gibi âlimlerden hadis tahsil etti. Ken­disinden Dârekutnî, Ebû Nuaym İsfahânî ve Sülemî gibi büyük âlimler hadis rivayet etti. 379'da (m. 989) Bağdat'ta vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünyâ ve âhirette iyilik sabır ile ele geçer

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Aralık 2022

Cafer El-Huldî hazretleri evliyadan olup Cüneyd-i Bağdâdî'nin talebelerinin en büyüklerindendir. Bağdât'ta 867 (H.253) senesinde doğdu. Genç yaşta Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin sohbetlerine devam etti. Onun himmet ve teveccühlerine kavuşup icazet verildi. İlim öğrenmek Kûfe, Mekke, Medîne ve Mısır'a gitti. Oralarda büyük âlimlerden ilim öğrendi. Fıkıh ve hadîs ilminde de söz sâhibi oldu. Sonra Bağdât'a dönüp yerleşti ve ilim öğretti. Kendisine sorulan suâllere, velîlere has bir üslûb ile, çok güzel cevap veren, derecesi yüksek bir zât, iyilikler ve fazîletler kaynağı idi. 959 (H.348) de vefât etti.

Devamını oku...