Doğru din âlimlerine mürşid denir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 15 Haziran 2021

Alî bin Süleymân Merdâvî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimlerindendir. 817 (m. 1414)’de Filistin’de Nablus’a bağlı Merdâ beldesinde doğdu. Şeyhülislâm Ebû Ömer Medresesi’nde tahsil gördü. Şam’da Hanbelî kadılığı yaptı. 885 (m. 1480)’de Şam’da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Sünnet-i hüdâ ve Sünnet-i zevâid

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 14 Haziran 2021

Nûreddîn Alî Menûfî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimlerindendir. 857’de (m. 1453) Kahire’de doğdu ve burada yetişti. Celâleddin Süyûtî gibi meşhur âlimlerden ilim tahsil etti. Şâziliyye tarikatına intisap etti. 939’da (m. 1532) vefat etti. İbn Sa'dûn el-Kurtubî’nin yazdığı Mâlikî ilmihali olan ve el-İşârâtü’l-Ezheriyye isimli eserine şerh yazdı. Bu kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, sizin için kolaylık istiyor

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 13 Haziran 2021

Mekkî bin Ebî Tâlib hazretleri tefsir ve kıraat âlimidir. 355’te (m. 966) Tunus’ta Kayrevan’da doğdu. Mısır’a giderek kıraat tahsilini tamamladı. Memleketine dönerek kıraat okutmaya başladı. Endülüs’e geçti. Kurtuba’da (Cordoba) Mescidü’n-Nühayle’de kıraat dersleri verdi. 437’de (m. 1045) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Siz yalancı ve kâfir olmuşsunuz!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 12 Haziran 2021

Mehmed Zihni Efendi son devir Osmanlı âlimlerindendir. 1262 (m. 1846)’da İstanbul’da doğdu. Tahsilini ikmal ederek Ulûm-i âliye şehâdetnâmesi aldı. Galatasaray Lisesi Ulûm-i Dîniyye Muallimliği, Mekteb-i Mülkiyye (Siyasal Bigiler Fakültesi) Muallimliği, Maarif Nezâreti Teftîş Encümeni Reisliği görevlerinde bulundu. Halvetiyye-Şabaniyye şeyhi Mehmed Necib Efendi’ye intisab ederek tasavvufta yükseldi. 1331 (m. 1913)’de İstanbul’da vefat etti. Çok kitap yazdı. Bunlardan, Abdullah-i Tercüman’ın yazdığı “Tuhfetü'l erib” kitabına yaptığı tercümede şöyle nakleder:

Devamını oku...

Bu su tulumunu kaybeden kimdir?

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 11 Haziran 2021

Ebû Süleymân Dârânî hazretleri İslam âlimi ve evliyanın büyüklerindendir. Şam’ın güneyinde bulunan Daran köyünde doğdu. 205 (m. 820)’de Şam’da vefât etti. Süfyân-ı Sevrî ve başka âlimlerden ilim öğrenip hadîs-i şerîf dinledi. Lütuf ve ihsânı bol, çok kibar ve sevimli bir zât idi. Çok kerametleri görüldü.

Devamını oku...

İnsanların çoğu Allahü teâlâdan gâfildir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 10 Haziran 2021

Mehmed Şâkir Efendi Kadirî şeyhlerindendir. İstanbul’da doğdu. Tophane’de Kadirî tarikatına ait Karabaş Tekkesi şeyhlerinden olan babasının vefatı üzerine adı geçen tekkeye şeyh tayin edildi 1276’da (m. 1860) vefat etti. Bir sohbetinde şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Günahlar, Allah ile kul arasında perdedir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 09 Haziran 2021

Nasûhî Mehmed Efendi Halvetî şeyhlerindendir. Halvetî-Şâbânî tarikatının Nasûhiyye kolunun kurucusu olup, 1060 (m. 1650)’de Üsküdar’da doğdu. Şeyh Karabaş Velî’ye intisap etti. İcazet alarak Mudurnu’ya gitti ve halkı irşad etmeye başladı. Sonra İstanbul’a döndü. 1130 (m. 1718)’de vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kalbden geçen şeyler hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 08 Haziran 2021

Ebû İshak es-Sebi hazretleri tabiînden olan hadis ve kıraat âlimidir. 34 (m. 654)’de Kûfe’de doğdu. Abdullah ibn-i Abbas, Berâ bin Âzib, Abdullah bin Amr bin Âs, Muâviye bin Ebû Süfyân (radıyallahü anhüm) gibi sahâbîlerden hadis rivayet etti. Kendisinden de İbn-i Sîrîn, Zührî ve Katâde bin Diâme hadis rivayet etti. 127 (m. 745)’de vefat etti. Şöyle nakletmiştir:

Devamını oku...

Gafletle yapılan duâ kabul olmaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 07 Haziran 2021

Yâkubzâde Mehmed Efendi Halvetî şeyhlerindendir. Bursa’da doğdu. Karaağaç Mahallesindeki Halvetî Tekkesi şeyhi Yâkub Efendi’nin oğludur. Babasının yanında sülûkunu tamamladı ve icazetnâme aldı. Onun vefatı üzerine tekkenin şeyhliğine getirildi. 1077 (m. 1666)’da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Fıkıh ilminden daha şerefli bir ilim yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 06 Haziran 2021

Kâşânî hazretleri Hanefî fıkıh âlimlerindendir. İsmi, Ebû Bekr bin Mes’ûd Şâşî’dir. Türkistân’da Kâşân’da doğdu. Alâüddîn Semerkandî’den fıkıh ilmini öğrendi. Çok yer dolaştı. Bir ara Konya’da bulundu. Sonra Haleb’e gidip Halâviyye Medresesi’nde ders okuttu. 587 [m. 1191]’de Haleb’de vefât etdi. (Bedâyıus-sanâyi)  kitabına buyuruyor ki:

Devamını oku...