Gazabını yenen kimse cennetle müjdelendi

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 08 Ağustos 2023

Bekâ bin Mahled hazretleri Endülüs'te yetişen velîlerdendir. Zamânın âlimlerinden ilim tahsîl etti. Tasavvuf, hadîs ve tefsîr ilimlerinde söz sâhibi oldu. 986 (H.376)’da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Âlimler, zamanlarının ışık kaynaklarıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 07 Ağustos 2023

Şeyh Ahmed Muhtar Efendi Osmanlı evliyasının büyüklerindendir. 1820 (H.1236)'da doğdu. 1901 (H.1319) senesinde İstanbul’da vefât etti. Tasavvufta Sa'diyye yolunun icâzetini babası Şeyh Süleymân Sıdkî'den aldı. Ayrıca Şâziliyye, Mevleviyye yollarından da icâzet almıştır. Yine Nakşibendiyye ve Rufâiyye, Halvetiyye yollarına da bağlılığı vardır. Sohbetlerinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Dili tatlı olanın dostu çok olur

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 06 Ağustos 2023

Hasan Sezâî Efendi Osmanlı evliyasının büyüklerindendir. 1669 (H.1080) yılında günümüzde Yunanistan’da bulunan Gördes'te (Korintes) doğdu. On sekiz yaşında gemi ile Gördes'ten İstanbul'a geldi. Yolculuk esnâsında, Halvetiyye yolunun büyüklerinden biri ile tanışıp sohbetinde bulundu. İstanbul'dan Edirne'ye geçen Hasan Sezâî, Muhammed La'lî Fenâî Efendiye bağlandı. Hasan Sezâî ondan mezun olup, Gülşenî Veli Dede Dergâhının şeyhi oldu. Hocası vefât edince onun yerine geçti. 1738 (H.1151) senesinde Edirne'de vefât etti.

Devamını oku...

Kendisini tanımayan nefis Rabbini nasıl tanıyacak?

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 05 Ağustos 2023

Sekr-i Dımaşkî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Şam'da doğdu. 1889 (H.1307) senesinde orada vefât etti. Evliyânın büyüklerinden Şeyh Zeyd Câferî'nin sohbetlerinde kemâle geldi. İlim, edep ve güzel hâller sâhibi bir zât idi. Kerâmetleri görüldü. Sohbetlerinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

İlmiyle amel etmeyenin kalbi bozuktur!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 04 Ağustos 2023

Seyyid Hüsâmeddîn Uşşâkî hazretleri Osmanlı evliyasının büyüklerinden olup Uşşâkîye tarîkatının kurucusudur. 1475 (H.880) senesinde Buhârâ'da doğdu. İlk tahsîlini orada tamamladı. Bir gece, rüyâsında ona; "Anadolu şehirlerinden Uşak'ta oturan Seyyid Ahmed-i Semerkandî hazretlerine varıp teslim ol!" denildi. Uşak'a giderek Seyyid Emîr Semerkandî hazretlerine intisab edip, evliyâlığın yüksek derecelerine ulaştı ve hilâfetnâme verildi. Hocasının vefatından sonra Sultan Üçüncü Murâd Hânın ricâsını kabûl edip, İstanbul'da kalmaya karar verdi.

Devamını oku...

Bu fâni dünyâ bir kâr ve zarar beldesidir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 03 Ağustos 2023

Şemseddîn Nûri Efendi İstanbul’da yetişen evliyânın büyüklerindendir. 1801 (H.1216) senesinde İstanbul’da doğdu. Zamanın meşhur âlimlerinin derslerinde devam ederek fıkıh ve usul ilmi tahsil etti. Sonra Nakşibendiyye yolunun büyüklerinden olan Şeyh Mehmed Saîd Efendiye intisab edip yüksek derecelere kavuştu.1866 (H.1282) senesinde İstanbul’da vefât etti.

Çok talebe yetiştirdi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Hadis-i şeriflerin çeşitleri hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 02 Ağustos 2023

Ebû Abdullâh Muhammed ibn-i Vâre hazretleri hadis hafızıdır. 190 (805)’de İran’da Rey'de doğ­du. İlim tahsili için çok memleket gezdi. Büyük âlimlerden hadis öğrendi. Kendisin­den rivayette bulunan talebeleri­nin en meşhuru İmam-ı Buhârî hazretleridir. İbn-i Vâre 270'te (m. 884) Rey'de vefat etti.

Hadis-i şeriflerin çeşitleri hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Şeytan sizi bana şikâyet etti!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 01 Ağustos 2023

Hasan-ı Basrî hazretleri Tâbiînin ve bu devirdeki evliyânın en büyüklerindendir. (H.21) senesinde Medîne-i münevverede doğdu. Yetmiş tânesi Bedir Harbine katılmış olan yüz otuz civârında Sahâbe-i kirâmdan (radıyallahü anhüm) ilim ve feyz alıp, hadîs-i şerîf dinledi. Sonra Basra'ya gitti. Burada Abdullah bin Abbâs, Enes bin Mâlik, Abdurrahmân bin Semûre, radıyallahü anhüm gibi sahâbilerin ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundu. Hadîs, tefsîr, fıkıh ilimlerinde yüksek ilim sâhibi oldu. Hasan-ı Basrî hazretleri Basra'ya gelen hazret-i Ali'den zikir telkini istedi. Hazret-i Ali tasavvuf ile ilgili gizli sırları Hasan-ı Basrî'ye burada anlattı. Sonra tarîkattakı ilk Hilâfetnâme'yi yazıp Hasan-ı Basrî'ye verdi. 728 (H.110) senesinde Basra'da vefât etti.

Devamını oku...

Cömertlik kadar güzel bir huy var mı?

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 31 Temmuz 2023

Hasan Adlî Efendi İstanbul'un büyük velîlerindendir. Rumeli'de İştib kasabasında doğdu. İlk tahsîlini babasının yanında yaptı. Tahsil hayâtına devâm etmek için İstanbul'a gitti. Zamânın meşhûr âlimlerinin sohbetlerine ve derslerine devâm etti. Zâhirî ilimleri Kemâleddîn Taşköprüzâde'den öğrendi. Germiyanlı Yâkup Efendinin sohbetlrine devam ederek tasavvufta yükseldi. 1617 (H.1026) senesinde İstanbul'da vefât etti.

Devamını oku...

Tasavvuf, halk içinde Hak ile olmaktır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Temmuz 2023

Ebû Amr Osman bin Merzûk hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Mısır'da doğdu. 1168 (H.564) târihinde Mısır'da vefât etti. Mâlikî mezhebi müftîsiydi. Mısır'da yetişip ilim ve edeb öğrendi. Güzel hâllere kavuştu. Çok kerâmetleri görüldü; 

Devamını oku...