Tövbe nasıl olur bilir misin ey oğul?

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 11 Eylül 2023

Seyyid İbrâhim Desûkî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1235 (H.633) senesinde Desûk köyünde doğdu. 1277 (H.676) târihinde vefât etti. Necmüddîn Mahmûd İsfehânî'den ve Ebü'l-Hasan-ı Şâzilî hazretlerinden ilim öğrendi ve feyizlerinden istifâde etti. Abdüsselâm bin Meşiş hazretlerinin rûhâniyetinden istifâde ettiği gibi, Peygamber efendimizin rûhâniyetlerinden de vâsıtasız olarak feyiz aldı.

Devamını oku...

Görünüşte halk ile, içinden Hak ile olanlar!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 10 Eylül 2023

Ebû Muhammed İbrâhim hazretleri evliyânın büyüklerinden ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir.  1162 (H.557) senesinde doğdu. 1213 (H.610) senesinde Ümm-i Ubeyde köyünde vefât etti. Ebü'l-Feth el-Bettâ'dan ve daha birçok âlimden hadîs-i şerîf dinledi ve Hanbelî mezhebinin inceliklerini öğrendi. Bâb-ün-Nevâ'ya kâdı tâyin edildi. Derb-i Iyâr Medresesinde ders verdi. Tasavvuf ilmini, Sultân-ül-Evliyâ adıyla bilinen dedesi Ahmed bin Ebi'l-Hasan er-Rıfâî'den öğrendi...

Devamını oku...

Sağlam din âlimleriyle birlikte bulun!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Eylül 2023

İbn-i Vefâ hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İsmi Ali, babasınınki Muhammed'dir. 1358 (H.759) senesinde Kâhire'de doğdu. 1404 (H.807) de Ravda'da vefât etti. Babası vefât etmeden önce, oğlu İbn-i Vefâ'yı Şemseddîn Muhammed Zeyleî'ye bıraktı. Bu zât, İbn-i Vefâ'yı terbiye etti. Fıkıh ilmi öğrenmelerini sağladı. İbn-i Vefâ on yedi yaşına geldiğinde, babasının yerine irşâd makâmına oturdu.

Devamını oku...

Tövbesini bozmayan terzinin güzel sonu

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 08 Eylül 2023

Abdullah ibni Üstad-ül-A'zam hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1240 (H.638) senesinde Yemen'de Terîm'de doğdu. 1330 (H.731)'da orada vefât etti. Zamânının meşhûr âlimlerinden de ilim tahsil etti. Tasavvufta da kemâle erip fazîletli bir zât oldu. Çok kerametleri görüldü:

Devamını oku...

Gaflete dalanların vay hâline

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Eylül 2023

İbn-i Semmâk hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İsmi Muhammed bin Sabih’tir. Kûfe'de doğdu. 799 (H.183) senesinde orada vefât etti. Zamânının önde gelen âlimlerinden ilim ve edeb öğrendi. Hişam bin Urve, A'meş ve başkalarından hadîs dinledi ve bu ilimde mütehassıs oldu. Ahmed bin Hanbel hazretleri kendisinden hadîs rivâyetinde bulundu. Ma'rûf-u Kerhî hazretleri talebelerinin önde gelenlerindendir.

Devamını oku...

Müslümanlara hürmet et ve ilim ile meşgûl ol

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 06 Eylül 2023

İsmâil bin Nüceyd es-Sülemî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’da Nişâbur’da doğdu. 976 (H.366) senesinde Mekke-i mükerremede vefât etti. Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerini görüp feyiz aldı ve sohbetlerinden istifâde etti. Ebû Osman el-Hîrî hazretlerine talebe olup, hizmet ve sohbetinde bulundu.

Devamını oku...

Çocukları sevindirene verilen köşkler

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Eylül 2023

Abdullah bin Muhayrız hazretleri Tâbiînin meşhur hadîs âlimi ve velilerindendir. Kudüs'te doğdu. 717 (H.99) senesinde orada vefat etti. Eshab-ı kiramdan bazıları ile görüşerek hadis rivayet etti. Rivâyetleri Kutüb-i-Sitte denilen meşhur hadîs kitaplarında yer almıştır. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Talebe faydalı ilim öğrenmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Eylül 2023

Ebû Bekr bin Kavvâm hazretleri evliyânın büyüklerinden ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 1188 (H.584) senesinde Irak’ta Sıffîn'de doğdu. 1259 (H.658)’de Haleb'de Alem köyünde vefât etti. Torunu Muhammed bin Ömer, İbn-i Kavvâm'ın kerâmetlerini anlatan bir kitap yazdı. Ebû Bekr bin Kavvâm buyurdu ki:

Devamını oku...

Olanla yetin, olmayan şeye de râzı ol

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 03 Eylül 2023

Muhammed İbn-i Hafîf hazretleri büyük velîlerdendir. 889 (H.276) senesinde İran’da Şîrâz'da doğdu. 981 (H.371)'de Şîrâz'da vefât etti. Hallâc-ı Mansûr, Cüneyd-i Bağdâdî ve birçok âlimin sohbetlerinde bulunmuş, onlardan ilim öğrenmiştir. Kelâm ilmini İmâm-ı Eş'arî'den öğrenen İbn-i Hafîf, Şâfiî mezhebindeydi.

Devamını oku...

Âlemin dışı güzel içi ibrettir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Eylül 2023

Ömer İbn-i Fârid hazretleri büyük velîlerdendir. 1180 (H.576) senesinde Mısır'da doğup, 1238 (H.636) senesinde yine burada vefât etti. İlk tahsilinden sonra Şâfiî fıkhı ile meşgûl oldu. İbn-i Asâkir'den hadîs-i şerîf ilmini aldı. Büyük hadîs âlimi Münzirî ve başkaları kendisinden hadîs-i şerîf rivayet etti. Ezher'de hatiplikle meşgûl oldu. Sonra tasavvuf yoluna ve yalnızlığa meyletti.

Devamını oku...