Tefekkür eden beşer aklı hayrette kalır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 13 Ağustos 2023

Molla Hayreddîn Halil Efendi Osmanlı evliyasının büyüklerindendir.

Kastamonu-Küre'de doğdu. 1475 (H.879) senesinde Taşköprü'de vefât etti. İlk öğrenimini memleketinde yaptıktan sonra Bursa'ya gitti. Şemseddîn Fenârî'nin oğlu Yûsuf Bâlî'den de bir müddet ilim öğrendi. Kastamonu-Taşköprü'deki medreseye müderris tâyin edildi. Vefât edinceye kadar burada kaldı. Daha sonra bu âile Taşköprüzâde diye anılmaya başlandı. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

İctihâd makamına lâyık olabilmek için

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 12 Ağustos 2023

Muhammed İbnü’s-Selcî hazretleri Hanefî fıkıh, hadîs ve kelâm âlimidir. 181 (m. 797)’de Bağdâd’da doğdu. İmam-ı Azam hazretlerinin büyük talebelerinden Hasan bin Ziyâd’dan ve Ebû Yûsuf'un talebesi Bişr bin Giyâs’tan fıkıh tahsil etti. Çok talebe yetiştirdi. Halifenin kadılık teklifini kabul et­medi. 266 (m. 880)’de Bağdat'ta vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

İsraf eden âlime verilen ders

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 11 Ağustos 2023

Hâtim-i Esam hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Şakîk-i Belhî'nin talebesi, Ahmed-i Hadraveyh'in hocasıdır. Afganistan’da Belh'te doğdu. 852 (H.237) senesinde orada vefât etti. Kendisine "Esam" (sağır) denilmesinin sebebi şudur: "Birisi onunla konuşurken kazayla yellendi. Hâtim-i Esam o şahıs utanmasın diye; "Yüksek sesle konuş, ancak yüksek sesle konuşulanları duyabiliyorum" dedi ve bu hâlini o kişinin ölümüne kadar kırk yıl sürdürdü. Bu yüzden ona "Esam" denilmiştir.

Devamını oku...

Bir lokma için alçak dünyaya baş eğme!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 10 Ağustos 2023

Emîr Osman Efendi Osmanlı evliyasının büyüklerindendir. 1513 (H.919) senesinde Sivas'ta doğdu. 1594 (H.1003) senesinde İstanbul'da vefât etti. Küçük yaşta ilim öğrenmek için İstanbul'a geldi. Sahn-ı semân medreselerinde ilim tahsîl etti. Kırklareli'nin Vize kazasında Şeyh Alâüddîn Ali Efendinin sohbetlerinde kemale erdi ve Şeyh Gazanfer Efendinin kerîmesi ile evlendi. Şeyh Ali Efendi vefât edince, Gazanfer Efendi, halîfesi olarak onun yerine geçti. 

Devamını oku...

Kötü ahlaklı arkadaş ot bitmeyen toprak gibidir!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 09 Ağustos 2023

İmâm-ı Câfer-i Sâdık hazretleri Tâbiînin yükseklerinden ve evliyânın büyüklerinden olup, "Oniki İmâm"ın altıncısı ve Nakşibendiyye yolu âlimlerinin dördüncüsüdür. İmâmlığı otuz dört sene sürmüştür. 702 (H.83) senesinde Medîne-i münevverede doğdu. 765 (H.148) senesinde Mekke'de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bâzıları şunlardır:

Devamını oku...

Gazabını yenen kimse cennetle müjdelendi

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 08 Ağustos 2023

Bekâ bin Mahled hazretleri Endülüs'te yetişen velîlerdendir. Zamânın âlimlerinden ilim tahsîl etti. Tasavvuf, hadîs ve tefsîr ilimlerinde söz sâhibi oldu. 986 (H.376)’da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Âlimler, zamanlarının ışık kaynaklarıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 07 Ağustos 2023

Şeyh Ahmed Muhtar Efendi Osmanlı evliyasının büyüklerindendir. 1820 (H.1236)'da doğdu. 1901 (H.1319) senesinde İstanbul’da vefât etti. Tasavvufta Sa'diyye yolunun icâzetini babası Şeyh Süleymân Sıdkî'den aldı. Ayrıca Şâziliyye, Mevleviyye yollarından da icâzet almıştır. Yine Nakşibendiyye ve Rufâiyye, Halvetiyye yollarına da bağlılığı vardır. Sohbetlerinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

Dili tatlı olanın dostu çok olur

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 06 Ağustos 2023

Hasan Sezâî Efendi Osmanlı evliyasının büyüklerindendir. 1669 (H.1080) yılında günümüzde Yunanistan’da bulunan Gördes'te (Korintes) doğdu. On sekiz yaşında gemi ile Gördes'ten İstanbul'a geldi. Yolculuk esnâsında, Halvetiyye yolunun büyüklerinden biri ile tanışıp sohbetinde bulundu. İstanbul'dan Edirne'ye geçen Hasan Sezâî, Muhammed La'lî Fenâî Efendiye bağlandı. Hasan Sezâî ondan mezun olup, Gülşenî Veli Dede Dergâhının şeyhi oldu. Hocası vefât edince onun yerine geçti. 1738 (H.1151) senesinde Edirne'de vefât etti.

Devamını oku...

Kendisini tanımayan nefis Rabbini nasıl tanıyacak?

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 05 Ağustos 2023

Sekr-i Dımaşkî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Şam'da doğdu. 1889 (H.1307) senesinde orada vefât etti. Evliyânın büyüklerinden Şeyh Zeyd Câferî'nin sohbetlerinde kemâle geldi. İlim, edep ve güzel hâller sâhibi bir zât idi. Kerâmetleri görüldü. Sohbetlerinde buyurdu ki: 

Devamını oku...

İlmiyle amel etmeyenin kalbi bozuktur!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 04 Ağustos 2023

Seyyid Hüsâmeddîn Uşşâkî hazretleri Osmanlı evliyasının büyüklerinden olup Uşşâkîye tarîkatının kurucusudur. 1475 (H.880) senesinde Buhârâ'da doğdu. İlk tahsîlini orada tamamladı. Bir gece, rüyâsında ona; "Anadolu şehirlerinden Uşak'ta oturan Seyyid Ahmed-i Semerkandî hazretlerine varıp teslim ol!" denildi. Uşak'a giderek Seyyid Emîr Semerkandî hazretlerine intisab edip, evliyâlığın yüksek derecelerine ulaştı ve hilâfetnâme verildi. Hocasının vefatından sonra Sultan Üçüncü Murâd Hânın ricâsını kabûl edip, İstanbul'da kalmaya karar verdi.

Devamını oku...