Onun üç gün ömrü kaldı!..

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Ocak 2009

Eshâb-ı kirâmdan Abdullah ibni Mes’ud (radıyallahü anh) rivayet eder: Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimize kısa boylu uzun sakallı birisi geldi. Aralarında şöyle bir konuşma geçti. Resûlullah Efendimiz;
-Adın nedir?
-Hacveb.
-Kaç yaşındasın?
-Üç yüz otuz.
-Bir şey okuyor musun?
-Evet bir deve yükü kadar kitap okudum.
-Allah için bir amelin var mı?
-Halisen lillah üç yüz mesele hallettim.

Devamını oku...

Kelâm ve fıkıh âlimi Ebû İshâk İsferâînî

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Ocak 2009

Kelâm ve fıkıh âlimi Ebû İshâk İsferâînî İ’tikâd Risalesi’nde buyuruyor ki: Biliniz ve i’tikâd ediniz ki; âlem, Allahü teâlâdan başka olan mâsivâdır (her şeydir). Yine i’tikâd ediniz ki, âlemi bir yaratan vardır. Bu yaratıcı kadîmdir. Mahlûkattan hiçbir şeye benzemez. Zihinlerde, vehimlerde kabul edilebilecek bir sıfat olarak tasavvur edilemez...

Devamını oku...

Melun Şimirin saliha hanımı

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Ocak 2009

Muharrem ayının onuncu günü (Miladi 680 Hicri 61 senesi) hazret-i Hüseyin, yetmiş kişi ile Kerbelâ’da şehîd edildi. Şimir (Şemmer) isimli bir mel’un onu kılıçla şehid ettikten sonra mübarek başını kesti...
Vâkıdî “rahmetullahi aleyh” şöyle bildirmiştir:

Devamını oku...

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Ocak 2009

Uzun Hasan, Akkoyunlu Hükümdarıdır. 1423 yılında Diyarbakır’da doğdu. Akkoyunlu hükümdarı Ali Bey’in oğlu Cihangir, babasının ölümü üzerine tahta geçmişti. Uzun Hasan, kardeşi Cihangir’in emri ile yaptığı askerî mücadelelerden sonra, giderek güçlendi ve kardeşi Cihangir’i başkentten uzaklaştırarak Akkoyunlu hükümdarı oldu...

Devamını oku...

Sultan ez-Zâhir ve Hıdır bin Ebî Bekr

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Ocak 2009

Hıdır bin Ebî Bekr, Mısır’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. Âlim, kâmil, ârif, iyilik ve ihsân sâhibi bir zât olup, hâl ve kerâmetler sâhibi idi. Aslen Kuzey Irak’taki Cezîret-ibni Ömer denilen yerin Muhammediyye köyündendir. 675 (m. 1276) senesi Muharrem ayında Mısır’da vefât etti...

Devamını oku...

Cömertler cömerdi Haris bin Hişam

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Ocak 2009

Haris bin Hişam (radıyallahü anh), Kureyş’in ileri gelenlerinden olup, meşhur müşrik Ebu Cehil’in kardeşiydi. İslamiyet’e çok geç dahil olmuş, Bedir ve Uhud savaşlarında müşriklerin yanında yer alarak Müslümanlara karşı savaşmıştır. Ebu Cehil gibi birinin kardeşi olmasına rağmen düşmanlıkta onun kadar ileri gitmemiştir. Mekke’nin fethinden sonra iman etmiştir...

Devamını oku...

Neccârzâde Mustafa Efendi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Ocak 2009

Anadolu’da yetişen büyük velîlerden olan Neccârzâde, doğmadan önce babası İbrâhim Efendiye rüyâsında bir zât; “Allahü teâlâ sana sâlih bir evlâd verecek. Bu evlâdın âlim ve ârif bir zât olacak. Çok evliyâ ve sâlih Müslüman yetiştirecektir. Doğduğu zaman ismini Mustafa koyunuz ve iyi yetişmesi için çok gayret ediniz” demişti. Bunun üzerine o doğunca babası ismini Mustafa koydu.

Devamını oku...

Bağdâdîzâde Hasan Çelebi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Ocak 2009

Osmanlı âlimlerinden olan Bağdâdîzâde Hasan Çelebi, önce Dimetoka’da bulunan Abdülvâsi’ Efendi Medresesi müderrisliğine ta’yin oldu. Daha sonra İnegöl Medresesi’ne, Pîri Paşa Medresesi’ne müderris olup, 955 (m. 1548) senesinde İznik Orhâniye Medresesi’nde, 962 (m. 1554) senesinde Edirne’deki Üç Şerefeli Medrese’de, 967 (m. 1559) senesinde Sahn-ı semân Medresesi’nde müderris olarak vazîfe yaptı. 967 (m. 1559) senesi sonlarına doğru Manisa müftîliğine ta’yin edildi. 970 (m. 1562) senesinde, Şehzâde Sultan Üçüncü Murâd’ın isteği üzerine bu vazîfeden alındı ve emekli oldu.

Devamını oku...

Bir derviş gâzi Dursun Fakîh

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Ocak 2009

Aslen Karamanlı olan Dursun (Tursun) Fakîh hazretleri, aynı zamanda hocası Edebâlî hazretlerinin hemşehrîsidir. Bu mübarek zat, tasavvufta yüksek derecelere ulaşmıştı. Osman Bey zamanında, gazâ ve fetihlere iştirâk eder, gâzîlere imâmlık yapar vaaz ve nasîhatlerde bulunurdu.

Devamını oku...

Baba ile oğulun şehitlik kur'ası!..

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 31 Aralık 2008

Süleyman bin Bilâl hazretleri hadis âlimlerindendir. Doğum ve vefat tarihleri bilinmemektedir. Rivayet ettiği hadis-i şerifler “Kütüb-i sitte”de yer almaktadır... İmam Cafer-i Sadık’ın talebesidir. Kendisi de Abdullah bin Mübarek’in hocasıdır... Süleyman bin Bilâl hazretleri anlatıyor:

Devamını oku...