Şeyh-ül-allâme Muhammed Senûsî

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 10 Nisan 2008

Muhammed Senûsî hazretleri, Cezâyir’de Tilemsân şehrinde yetişen tasavvuf büyüklerindendir. Hadîs, kelâm, mantık ve kırâat âlimidir. Şerîf olup, soyu hazret-i Hasan’a dayanmaktadır. Bunun için “Hasenî” diye nisbet edilmiştir. Anne tarafından Senûs isimli şerefli bir kabîleye mensûb olup, buna nisbetle de “Senûsî” denilmiş ve bununla meşhûr olmuştur...

Devamını oku...

Büyük müderris Pîr Fethullah

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 09 Nisan 2008

Pîr Fethullah hazretleri, velîlerin önde gelenlerindendir. Kastamonu’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1456 (H.861) târihinde Erzincan’da vefât etti. Hocası Pîr Muhammed hazretlerinin Câmi-i Kebîr yakınındaki kabri yanına defnedilmiştir...

Devamını oku...

O bir alperen Şeyh Edebâlî

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 08 Nisan 2008

Şeyh Edebâlî hazretleri, Osmanlı Devletinin kuruluşunda hizmeti geçen büyük İslâm âlimidir. Osman Gâzinin kayınpederi ve hocasıdır. Karaman civârında 1206 (H.603) yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir. 1326 (H.726) yılında Bilecik’te vefât etti...

Devamını oku...

Beş yüz senelik ibadetin karşılığı!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 07 Nisan 2008

Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimiz bir gün buyurdular ki: “Cibril-i Emin bana geldi ve şöyle dedi: Yâ Resulallah! Seni hak olarak gönderen Allahü tealaya yemin olsun ki, bizler şöyle bir hadiseye şahit olduk. Önceki ümmetler içinde bir kul vardı. Allahü tealaya bir adada beş yüz sene ibadet etti. Allahü teala o adada onun için tatlı bir su çıkardı, bir de nar ağacı yarattı. Ağaç her gece bir nar veriyordu; o da su ve nar ile gıdalanıyordu. Böylece ibadetine devam ediyordu...

Devamını oku...

Silsile-i aliyyeden Ubeydullah-ı Ahrâr

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 06 Nisan 2008

Ubeydullah-ı Ahrâr hazretleri, Türkistan’ın büyük velîlerindendir. 1403 (H.806) senesinde Taşkent’te doğdu. Kendilerine “Silsile-i aliyye” adı verilen ve insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatarak dünyâ ve âhirette saâdete kavuşmalarına vesîle olan büyük âlim ve velîlerin on sekizincisidir. 1490 (H.895) senesinde Semerkant’ta vefât etti...

Devamını oku...

Osmanlı ulemâsından Yayabaşızâde Efendi

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 05 Nisan 2008

Yayabaşızâde Efendi, Osmanlılar zamânında yetişen hadîs, fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. İsmi, Hızır bin İlyâs bin Abdülvehhâb’dır. “Yayabaşızâde” ismiyle tanınır. İstanbul’da Eyüb Sultan semtinde doğup yetişti. Doğum târihi bilinmemektedir...

Devamını oku...

Osmanlı Şeyhülislâmı Zenbilli Ali Efendi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 04 Nisan 2008

Zenbilli Ali Efendi, Osmanlı âlim ve velîlerinin meşhûrlarındandır. Sekizinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Evinin penceresinden bir zenbil (sepet) sarkıtır, suâl soranlar, suâllerini bir kağıda yazıp zenbile koyardı. O da çekip suâllerin cevâbını yazar, zenbili tekrar sarkıtırdı. Bu sebeble “Zenbilli Ali Efendi” ismiyle meşhûr oldu...

Devamını oku...

Endülüslü âlim Selam bin Abdullah

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 03 Nisan 2008

Selam bin Abdullah Bâhilî, Endülüs’te (İspanya) İşbiliye (Sevilla) şehrinde yaşamış olan İslam âlimlerinin büyüklerindendir. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Ahlâkî ve edebî ilimlerde âlim olan Bâhilî hazretleri, “El-Zehair ve’l-a’lak fî edeb’in-nüfûsi ve mekârim’il-ahlak” isimli meşhur eseri yazmıştır.

Devamını oku...

Cephede geçen bir ömür Muhrez bin Fadle

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 02 Nisan 2008

Muhrez bin Fadle radıyallahü anh, Eshab-ı kiramdandır. Hayatı hakkında elimizde fazla bir bilgi yoktur. Hazret-i Ömer (radıyallahü anh) zamanındaki harplere katılmış ve büyük kahramanlıklar göstermiştir. İran üzerine yapılan seferlerde bulunmuş, bir birliğin kumandanlığını yapmıştır. Daha sonra Şam taraflarına gönderilmiş, burada Bizanslılarla yapılan savaşlarda bazı zaferler kazanmıştır...

Devamını oku...

Fıkıh âlimi Ahmed Zâhid

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 01 Nisan 2008

Ahmed Zâhid, evliyânın büyüklerinden ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimidir. Doğum târihi bilinmemektedir. 1416 (H.819) senesi Rebî’ul-evvel ayının yirmi dördünde, Kâhire’de vefât etti. Maksem’de kendi yaptırdığı câminin yanına defnedildi. Kabri ziyâret yeridir.

Devamını oku...