Tövbe eden genç ve Ebû Türab Nahşebî

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 16 Ekim 2007

Büyük velî Ebû Türab Nahşebi hazretleri, bizzat kendisi, şahit olduğu ibretlik bir hadiseyi şöyle anlatır: Bir gün caddede yürüyordum. Birtakım erkeklerin, bir kadınla münakaşa ettiklerini gördüm. Kadın beni görünce dedi ki:
-Ey Ebâ Türab! Fasık bir oğlum var. Dün gece şarap içmek istedi. Akşamdan sonra, Allahü teâlâ ona bir hastalık gönderdi. Şimdi yatıyor. Ancak oğlumu mahalleden atmak istiyorlar. Ne olur bize yardım edin!

Devamını oku...

İyilerin hâmisi Hz. Zülkarneyn

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 15 Ekim 2007

Asıl adı İskender olan Hazreti Zülkarneyn, Kur’ân-ı kerîmde bildirilen, mübârek bir zâttır. Peygamber veya evliyâdandır. Doğuya ve batıya gittiği için “Zülkarneyn” denildi. Yâfes’in soyundandır. Hızır aleyhisselâm bunun kumandanlarından ve teyzesinin oğlu idi...
Bazı âlimlerin rivayetine göre Mekkeliler kitap ehli olan Yahudilere adam gönderip Peygamber Efendimizi çetin bir imtihandan geçirmek için, birkaç soru hazırlayıp göndermelerini istemişlerdi. Onlar da şu üç şeyden sormalarını tavsiye etmişler: Ruh, Eshab-ı Kehf ve Zülkarneyn... Bunun üzerine âyet-i kerime inmiştir. (Kehf 83-98)

Devamını oku...

Şam Kadısı İshak Çelebi

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 14 Ekim 2007

İshak Çelebi, zamanının en ünlü ilim adamlarından ders alır. Şiir sanatında deneyimli olması ve bu konuda geniş bilgiye sahip olmasıyla da tanınır. İshak Çelebi, şiirlerine çok iyi tarih düşürmüştür. Onun, her dizesi tarih olan şiirleri vardır. Genelde, aşkı sanat haline getirmiş olan âşıkların; dostlarıyla olan ilişkilerini anlattığı için, şiirleri çok sevilmiştir. Hayatını, şiirlerine yansıttığı için de, yaşadığı dönem hakkında bize bilgi vermektedir.

Devamını oku...

Kurra ve muhaddis Rufey bin Mihran

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 13 Ekim 2007

Ebu’l-Aliyye (Rufey bin Mihran), tâbiinden, büyük kurra ve muhaddislerdendir. İran’da doğdu ve orada büyüyüp yetişti. Müslümanlar İran’la savaşa başladığında Rufey hazretleri, Müslümanların ellerine düşen genç kölelerden biriydi. Çok geçmedi o ve beraberindekiler Müslüman oldular. Abdullah İbni Mesud, Übeyy İbn Ka’b, Ebu Eyyub el-Ensarî, Ebu Hüreyre, Abdullah İbn-i Abbas ve başka sahabîlerden hadis öğrendi...

Devamını oku...

Hindistan evliyasından Ebû Said Fârûkî

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 12 Ekim 2007

Ebû Said Fârûkî, Hindistan’da yaşamış olan evliyanın büyüklerindendir. İmam-ı Rabbânî hazretlerinin torunlarındandır. 1782 (H. 1196) senesinde Rampur şehrinde dünyaya geldi. Daha çocuk iken salih ve kıymetli bir zat olacağı alametleri yüzünden belli idi. On yaşında iken Kur’ân-ı kerimi eberledi. Daha sonra hacca gittiğinde Harem-i şerifte Kur’ân-ı kerim okudu. Dinleyenler hayran oldular. Memleketine döndüğünde Kadı Beydâvî tefsirini ve Sahih-i Müslim şerhini okudu...

Devamını oku...

Hafız ve fakih İbn-i Receb

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 11 Ekim 2007

İbn-i Receb hazretleri, Suriye’de yaşamış olan hadis ve fıkıh âlimlerindendir. “Abdurrahman bin Receb es Selami, el-Bağdadi” ve “Dimeşk’li, Ebul Ferec, Zeynüddin, İbni Recebi Hanbeli” diye meşhurdur. 1336 (H.736) senesinde Bağdad’da dünyaya geldi. Küçük yaşta ailesi ile birlikte Şam’a göç ettiler. Burada tahsiline başlayan İbn-i Receb, daha sonra birçok âlimin dersine devam ederek hadis-i şerif öğrendi ve rivayet etti.

Devamını oku...

Zühd ve takva denince Amir bin Abdikays

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 10 Ekim 2007

Tabiînin zâhidlerinden olan Amir bin Abdikays hazretleri, zühd ve takvada zamanının en önde gelenlerinden idi. Harama düşmek endişesiyle şüphelilerden de sakınırdı. Hatta bazı mubahları da kendisine yasaklamıştı. Günlerinin çoğunu oruçlu olarak geçirir, teheccüd namazı kılmadığı gece olmazdı...

Devamını oku...

Büyük mutasavvıf Mansûr bin Ammâr

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 09 Ekim 2007

Mansûr bin Ammâr evliyanın büyüklerindendir. Bu mübarek zat kendisinin bizzat şahit olduğu ibretli bir hâdiseyi şöyle anlatmıştır:
“Tanıdığım bir kimse vardı. Beni ziyârete gelir, ibâdetini yapar, geceleri teheccüd namazı kılardı. Gözünden yaş eksik olmazdı. Epey bir zaman onu görememiştim. Araştırdığımda hasta olduğunu öğrendim. Evine gidip kapısını çaldım. İçeri girince, evin ortasında perişan bir halde yattığını gördüm. Yüzü siyahlaşmış, dudakları şişmiş, gözleri masmâvi olmuştu.

Devamını oku...

Son Sadrazam A. Tevfik Paşa

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 08 Ekim 2007

Kırımlı Ferik (şimdiki tâbirle Tümgeneral) İsmail Paşa’nın oğlu olan ve 1845 yılında İstanbul’da doğan Ahmed Tevfik Paşa evvelâ askerliğe intisab etmişse de, bilâhare Babıâli Tercüme Kalemi’ne geçmiş ve Sultan İkinci Abdülhamid Hân devrinde (1876-1909) Hariciye Nâzırı oluncaya dek, muhtelif sefâret kâtiplikleriyle sefirliklerde bulunmuştur.

Devamını oku...

Bağdâd velîlerinden Rüveym bin Ahmed

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 07 Ekim 2007

Rüveym bin Ahmed, Bağdâd velîlerindendir. Evliyânın büyüklerinden Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin arkadaşı idi. İlim ve edeb üzere yetişti. İdrîs bin Abdülkerîm el-Haddâd’dan kırâat ilmini öğrendi. Dînimizin emir ve yasaklarını iyi bilen bir zât olarak tanındı. Himmet ve firâset sâhibi olup çok riyâzetler çekti. Nefsini terbiye ile uğraştı.

Devamını oku...