Şâfiî fıkıh âlimi Ahmed bin Ömer

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 20 Ocak 2007

Ahmed bin Ömer, (Ebü’l-Abbâs) büyük velîlerdendir. Ömrü Ehl-i sünnete hizmetle geçmiştir. Bilhassa “Münazara” ve “Cedel” ilminde(muhalif tarafın fikirlerini çürütüp kendi fikirlerini benimsetmek üzere geliştirilen ilim) onun karşısına çıkanlar mağlup olurlardı. Ayrıca, uzakta olan Ehl-i sünnet muhaliflerine de reddiyeler yazıp gönderirdi. Kendisine “Elbâz-ül-eşheb” denilirdi. 249 (m. 863) yılında doğdu. 306 (m. 918) senesinde vefât etti. Kabri Bağdâd’dadır.

Devamını oku...

Endülüs Emevi Halifesi Hakem bin Abdülmelik

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 19 Ocak 2007

Hakem bin Abdülmelik, Endülüs Emevi halifelerindendir. İspanya, 711 tarihinde Tarık bin Ziyad kumandasındaki Müslümanlar tarafından fethedildi. Önce Şam’daki Emevi devletine bağlı bir eyalet idi. Sonra 765-1031 yılları arasında Endülüs Emevi Halifeleri Endülüs’te hakimiyet kurmuştur. İlk hükümdar I. Abdurrahman’dan itibaren Üçüncü Hişam’la sona eren bu devlet, 275 sene yaşadı. Üçüncü Abdurrahman’a kadar “Kurtuba Emirliği” diye adlandırılan devlete bu hükümdar zamanında “Endülüs Emevi Hilafeti” namı verildi. Hükümdar, “Emir-ül Mü’minin” unvanını aldı.

Devamını oku...

Büyük mutasavvıf Ali Râmitenî

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 18 Ocak 2007

Ali Râmitenî hazretleri, İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerindendir. Buhârâ yakınlarındaki Râmiten kasabasında doğdu. Doğum târihi belli değildir. 1328 (H.728) yılında Harezm şehrinde vefât etti...
Ali Râmitenî hazretleri, memleketi olan Râmiten’de küçük yaştan îtibâren ilim tahsîline başladı. Akıl ve zekâsının parlaklığı, kavrayış kâbiliyetinin yüksekliği dolayısıyla kısa zamanda ilim yolunda yükseldi. Sonunda herkese ilim saçan, yol gösteren, kalbinden nûr ve hikmet kaynakları fışkıran hazret-i Şeyh Mahmûd-i İncirfagnevî’ye kavuştu...

Devamını oku...

Şâfiî fıkıh âlimi Hüseyin bin Ahmed

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 17 Ocak 2007

Haleb’de dünyâya gelen Hüseyin bin Ahmed el Mûsulî hazretleri, küçük yaştan îtibârenilim tahsîl etti. Zamânındaki âlim ve velîlerin ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundu. Mûsul’a gelip orada yerleşti. Zâhirî ve bâtınî ilimlerde yüksek bir âlim ve tasavvuf yolunda olgun bir velî oldu. Bilhassa Şâfiî fıkhında âlim idi. İnsanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını anlattı. Onların dünyâ ve âhirette saâdet ve mutluluğa kavuşmaları için gayret etti. Pekçok kerâmetleri görüldü...

Devamını oku...

Gariplerin sığınağı Ebû Bekr Ayderûs

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 16 Ocak 2007

Ebû Bekr Ayderûs hazretleri, Peygamber efendimizin soyundan olup, seyyiddir. Zamânın meşhur ve benzeri az görülen kıymetli âlim ve velîlerinden idi. Babasına o doğmadan önce rüyâsında kıymetli bir evlâdı olacağı müjdelenmiştir...
Bu mübarek zat, küçük yaşta babasından ilim öğrenmeye başladı. İlk temel bilgileri babasından öğrendikten sonra beldesinde bulunan âlimlerden ilim öğrendi.

Devamını oku...

Şems-i Tebrîzî Konya yollarında

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 15 Ocak 2007

Büyük velî Şems-i Tebrîzî hazretleri Şam’dan Konya’ya geliyordu... Yol üzerinde bulunan bir hana uğrayarak burada yatmak istedi. Fakat uğradığı bütün hanların dolu olduğunu, hiç kalacak yerlerinin olmadığını öğrenince, bir câmiye gitti. Orada yYatsı namazını cemâatle kıldı. Cemâat dağıldığında, o hâlâ duâya devâm ediyordu. Duâsını bitirdiğinde, câmide kimse kalmamıştı. Cübbesini çıkarıp başının altına koyarak uzandı. Günlerce süren yolculuğun verdiği yorgunlukla hemen kendinden geçti...

Devamını oku...

Hadîs hâfızı ve tarihçi Abdül-a’lâ el Gassani

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 14 Ocak 2007

Abd-ül a’lâ bin Müshir el-Gassânî, Şam’ın meşhûr hadîs hâfızı (rivâyet edenleriyle birlikte yüzbin hadîs-i şerîfi ezbere bilen hadîs âlimi). Künyesi “Ebû Müshir”dir. 140 (m. 757) senesinde doğup, 218 (m. 833) senesinde Bağdâd’da vefât edip, Tibn kapısında defnedilmiştir. Ona İbn-i Ebî Dârime de denir. Şam’ın hadîs, megâzî (muharebeler ve muharebe târihi) âlimi idi. Aynı zamanda Şamlıların târihlerini, neseplerini (soylarını) çok iyi bilirdi...

Devamını oku...

Fıkıh âlimi Arabî Feştâlî

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 13 Ocak 2007

Zamânının usûlüne göre ilim tahsîlinde bulunan Arabî Feştâlî el-Mağribî hazretleri, fıkıh ilminde yüksek âlim oldu. Pek çok âlim ve evliyânın ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundu. Kendisini zâhirî ilimler yanında tasavvuf ilminde de yetiştirdi. İlim ve tasavvufta yüksek dereceye ulaşan Arabî Feştâlî hazretleri, ders okutup talebe yetiştirdi. Birçok âlim ve velî onun meclisinde yetişti. Ebû Mesûd ed-Debbağ ondan ilim öğrenen kimselerdendir...

Devamını oku...

Büyük mutasavvıf Abdülgaffâr Gencevî

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 12 Ocak 2007

Büyük mutasavvıf Abdülgaffâr Gencevî hazretleri, Azerbaycanlı velîlerdendir. Kâmil ve mükemmîl bir zat idi. En büyük talebelerinden biri, Şems-i Tebrîzî’nin torunlarından olan Pîr Muhammed Gencevî’dir...
Şeyh Abdülgaffâr hazretlerinin âilesi bir gece yarısı; “Sizden sonra yerinizi hangi oğlunuza bırakacaksınız?” dediler. “Oğullarımızın bizim yerimize geçme hakları yoktur. Yerime Pîr Muhammed geçecek, ona bırakacağım” deyince, râzı olmadılar. “Oğullarından birini elbette yerine bırakmalısın” dediler ve bu hususta ısrar ettiler...

Devamını oku...

Âlim manifaturacı “Demir Hoca”

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 11 Ocak 2007

Demir Hoca, tahsil çağı gelince Köse Vâiz Medresesinde ilim öğrenmeye başladı. Hocası Hacı Hamdi Efendiden icâzet, diploma aldı. İlim tahsîlini tamamladıktan sonra manifaturacılık yaparken, en çok Nevşehir’in Tavukçu Camii’nde ve daha sonra da diğer bütün câmilerinde ücretsiz imâm-hatiplik yaptı. Bir süre sonra ticâreti tamâmen bırakıp insanlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmeye çalıştı. Kendisi için tutulan han odalarında çok talebe yetiştirdi...


Devamını oku...