Anadolu velîlerinden Fethullah Verkânisî

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Haziran 2007

Fethullah Verkânisî hazretleri Siirt’in Minar nâhiyesine bağlı Verkanis köyünde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1899 (H.1317) senesinde Bitlis’te vefât etti. Kabri Bitlis vilâyet merkezindeki türbesindedir...
Fethullah Verkânisî vefât edeceği gün oğlu Alâeddîn ve talebeleri yanına geldiler. Ona yönelerek oturup ağladılar. Fethullah-ı Verkânisî onlara baktı ve yüzlerinde üzüntü belirtilerini gördü. Onlara;

Devamını oku...

Büyük fıkıh âlimi Ebû Abdullah el-Mehâî

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 06 Haziran 2007

Büyük velî Ebû Abdullah el-Mehâî hazretleriyle ilgili şu ibretli hadise anlatılır: “Ebû Abdullah hazretlerinin bulunduğu köye bir gün düşman askerleri saldırdı. Köylüleri öldürmek için evlerine hücûm ettiler. Kime kılıçla vursalar, ona hiçbir şey olmuyor ve kan bile akmıyordu. Köy halkı ve Ebû Abdullah’ın talebeleri bu duruma çok şaşırdı. Bu sırada talebelerinden biri kendi kendine;
“Burada harb var. Ben kaçıp memleketime gideyim, harb bitince geri dönerim” diye düşündü.

Devamını oku...

Bir merhamet deryası Ebû Abdullah el-Basrî

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Haziran 2007

Ebû Abdullah el-Basrî, büyük velî Sehl bin Abdullah-ı Tüsterî’nin talebesidir. Uzun müddet o büyük zatın hizmetinde ve sohbetinde bulundu. Tasavvuf yolunda ilerleyip yüksek mânevî derecelere kavuştu. Sehl bin Abdullah-ı Tüsterî’den sonra da başka bir zâta talebe olmadı...
Hocasının tasavvuftaki yolunu devâm ettiren Ebû Abdullah el-Basrî, Sehl bin Abdullah-ı Tüsterî’nin söz ve hallerini talebelerine anlattı.

Devamını oku...

Büyük mutasavvıf Abdullah bin Muhammed

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Haziran 2007

Büyük velî Abdullah bin Muhammed bin Abdurrahmân el-Eska, Mekke-i mükerremede yetişen âlimlerdendir. 1567 (H.974) senesinde, Cemâzil-evvel ayının on sekizinci günü orada vefât etti. Şebîke Kabristanında bulunan meşhûr türbesindedir...
Abdullah bin Muhammed, ilk temel bilgileri babasından okudu... Sonra zamânında bulunan büyük İslâm âlimlerinin derslerinde bulunarak yetişti. Bir taraftan da tasavvuf yolunda ilerledi. Babasından ve Abdullah bin Hakem bin Sehl Kuşeyr’den tasavvuf yolunda icâzet aldı...

Devamını oku...

Abbasi halifesi El-Muktefi Billah

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Haziran 2007

Abbasiler, Peygamber efendimizin amcası hazret-i Abbas’ın soyundan gelen ve Emeviler’in yerini alan halifeler sülalesidir. Bu hanedana ilk atalarına nisbetle “Haşimiler” de denilmektedir. Ebu Muhammed Ali el-Muktefi Billah, Abbasi halifelerinin otuzbeşincisidir. 902 senesinde halife oldu ve 907’de vefat etti. Abbasi hakimiyetindeki geniş topraklarda parçalanmalar başlamış ve eyalet valileri birer birer bağımsızlıklarını ilan etmeğe başlamışlardı. El-Muktefi, bu parçalanmayı durdurdu ve Abbasi hakimiyetini yeniden tesis etti...

Devamını oku...

Büyük mutasavvıf Nizâmeddîn Hâmûş

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Haziran 2007

Mevlânâ Nizâmeddîn Hâmûş, tasavvuf yolunda ilerlemeye çalışırdı. Riyâzet ve mücâhede ile nefsini terbiye etmek için çok gayret ederdi. O günlerde Şâh-ı Nakşibend Behâüddîn-i Buhârî hazretlerinin en yüksek talebesi ve halîfesi olan Hâce Alâüddîn-i Attâr, Buhârâ’ya gelmişti. Bunu haber alan Nizâmeddîn-i Hâmûş, onun sohbetlerinde bulunmak üzere huzûruna gitti. Zâten büyük bir arzu ve istekle gelen Nizâmeddîn, o mübareği görür görmez çok sevdi...

Devamını oku...

“Osmanlının ikinci kurucusu” Çelebi Sultan Mehmet

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Haziran 2007

Çelebi Sultan Mehmet, Osmanlı Devletinin beşinci pâdişâhıdır. Doğum senesini ekseri târihçiler 1386 olarak kaydetmektedirler. Babası Yıldırım Bâyezid Han’dır... Birinci Mehmet Han, Ankara Savaşından sonra parçalanan Osmanlı topraklarını yeniden bir idare altında birleştirmek için “Fetret Devri”nde (1402-1413) kardeşleri Süleyman, İsa ve Musa Çelebiler ile mücadele etti...

Devamını oku...

“Ebû Kılâbe” Abdullah bin Zeyd

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 31 Mayıs 2007

Abdullah bin Zeyd hazretleri, Tâbiînin büyüklerindendir. Hadîs ve fıkıh âlimidir. İsmi, Abdullah; Künyesi, “Ebû Kılâbe”dir. Basralı’dır. Doğum târihi bilinmemekteyse de vefâtı 104 veya 106, 107 târihleri olarak rivâyet edilir. Eshâb-ı kirâmdan Sâbit bin Kays, Enes bin Mâlik, Tâbiînden Ebû Eyyûb-i Sahtiyanî ve Katâde’den (radıyallahü anhüm) ders alıp, hadîs-i şerîf rivâyet etti. Hadîs ilminde sikadır (sağlam, güvenilir).

Devamını oku...

Hadîs âlimi Ali bin Fudayl

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 30 Mayıs 2007

Ali bin Fudayl, hadîs âlimidir. Büyük velilerden Fudayl bin İyad’ın oğludur. Vera ve takvası çok fazlaydı... Bir gün ağlıyordu. Babası Fudayl bin İyad;
-Yavrucuğum, niçin ağlıyorsun? diye sordu. Şöyle cevap verdi:
-Ey babacığım! Eğer kıyâmet günü bir araya gelemezsek, hâlimiz nice olur? Onun için ağlıyorum!..
Bunun üzerine Fudayl hazretleri oğluna buyurdu ki:
-Yavrucuğum Abdullah bin Mübârek buyuruyor ki; Allahü teâlâ için dünyâdan kesilen kimsenin hali ne güzeldir...
Ali bin Fudayl bu sözleri duyunca düşüp bayıldı.

Devamını oku...

Hadîs âlimi Er-Riyâşî

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 28 Mayıs 2007

Abbas bin Ferec er-Riyâşî, hadîs âlimlerindendir. O, Esmâî ve Ebû Ma’mer el-Mek’ad ile buluşup onlardan ilim aldı. Esmâî, Ebû Dâvûd, Tayâlisî, Ubeydullah bin Muhammed, Amr bin Merzûk, Âlâ bin Fadl, Ebû Osmân-ı Mâzinî, Vehb bin Cerîr ve daha pek çok âlimden ilim alıp, hadîs-i şerîf rivâyet etti. Kendisinden de, Ebû Dâvûd, oğlu Muhammed bin Abbâs, Ebü’l-Abbâs el-Müberred, Abdullah bin Müslim ve daha birçok âlim ilim aldı ve hadîs-i şerîf rivâyet ettiler.

Devamını oku...