Numune Mektebi ve Mehmed Reşad Han

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 03 Temmuz 2007

1900’lü yılların başındayız... Devlet idaresine tamamen hakim olan İttihatçılar istedikleri kabineyi iş başına getiriyorlar, istemediklerini ise baskı ve tehditle görevden uzaklaştırıyorlardı. Sultan Abdülhamid tarafdarı diyerek pek çok kişiyi idam ettirdiler. Memlekette can, mal ve namus emniyeti kalmadı. Devlet düşmanlığı, küfr ve dinden dönme moda olmağa yüz tuttu. Her vilayette zalimler, asiler ve zorbalar türedi. Bunun neticesi olarak Arnavutluk’ta isyan hareketleri başladı. Sultan Reşad 16 Haziran 1911’de Kosova’ya gitti. Yüz bin Arnavud ile cuma namazı kıldı. Huzur’u temin etti.

Devamını oku...

Molla Fenârînin hocası Cemâleddîn-i Aksarâyî

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 02 Temmuz 2007

Cemâleddîn-i Aksarâyî, Osmanlı Devletinin kuruluş devrinde Anadolu’da yetişen âlimlerden ve evliyâdandır. İsmi Muhammed’dir. Babası büyük âlim Fahreddîn-i Râzî hazretlerinin torunlarından Vâiz Muhammed bin Muhammed’dir. Nesebi bir koldan hazret-i Ebû Bekr’e, bir koldan da hazret-i Ömer’e ulaşmaktadır. “Cemâleddîn” lakabıyla ve “Aksarâyî” nisbesiyle meşhûr olmuştur. Aksaray’da doğmuştur. Doğum târihi bilinememektedir. 1389 (H.791) senesinde Aksaray’da vefât etti. Kabri, Aksaray’daki Ervâh Kabristanındadır...

Devamını oku...

Basra fukahâsından Câbir bin Zeyd

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 01 Temmuz 2007

Câbir bin Zeyd, Tâbiînden yâni Peygamber Efendimizin Eshâb-ı kirâmını gören büyüklerden ve evliyâdandır. Hadîs ve fıkıh âlimidir. İsmi, Câbir bin Zeyd el-Ezdî el-Basrî’dir. Künyesi, Ebü’ş-Şa’sâ el-Cevzî’dir. Aslen Ummanlı olup, Basra’da yaşamıştır. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir.
Tâbiînin ileri gelenlerinden olan Câbir bin Zeyd hazretleri, İbn-i Abbâs, İbn-i Ömer, İbn-i Amr, İbn-i Zübeyr, Hakem bin Amr, Muâviye bin Ebî Süfyân, İkrime (radıyallahü anhüm) gibi pekçok Sahâbîden hadîs-i şerîf dinledi.

Devamını oku...

Büyük fıkıh âlimi Abdullah-ı Ensârî

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 30 Haziran 2007

Abdullah-ı Ensârî, evliyânın meşhûrlarından ve Hanbelî mezhebinin büyük fıkıh âlimlerindendir. İsmi Abdullah bin Muhammed bin Ali el-Ensârî el-Hirevî’dir. Künyesi Ebû İsmâil olup nesebi; İstanbul’da medfun bulunan ve Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarından olan Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb-i Ensârî’ye dayanır. Bu sebeple “Ensârî” nisbesiyle tanınmıştır. 1005 (H.396)’te Herat’ta doğdu. 1088 (H.481) senesinde Herat’ta vefât etti. Türbesi çok ziyâret edilen yerlerden biridir...

Devamını oku...

Hat üstâdı Hâfız Osman

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 29 Haziran 2007

Hâfız Osman Efendi, Osmanlı Devletinde yetişen âlim, velî ve büyük hattatlardandır. 1642 (H.1052) senesinde İstanbul’da doğdu. Zamânının hat üstâdı olması sebebiyle, ilmî yönden çok hattatlığı ile meşhûr oldu. Osmanlı Devletinin en meşhûr hattâdı Şeyh Hamdullah Efendiden yüz sene sonra gelip, onun gibi yeni bir çığır açtığı için; “Şeyh-i sânî” (İkinci şeyh) nâmıyla anıldı...

Devamını oku...

Taşköprülüzade Ahmed Efendi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 28 Haziran 2007

Taşköprülüzade Ahmed Efendi, Osmanlı âlimlerinin büyüklerindendir. Kendi asrının bir tanesi idi. 1495 (H.901) senesinde Bursa’da dünyaya geldi. İlk tahsilini babasından aldıktan sonra Bursa’da, o zamanın büyük medreselerine devam etti. İlk önce Arabi ilimlerini öğrendi. Daha sonra mantık, akaid, kelam okudu. Haşiye-i Tecrid ve Mevakıf Şerhi’ni büyük âlimlerden bizzat öğrendi. Sonra hadis ilmine başladı...

Devamını oku...

Fıkıh ve hadîs âlimi Takıyyüddîn Sübkî

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 27 Haziran 2007

Takıyyüddîn Sübkî hazretleri, daha küçük yaşta, babasının yanından ayrılmadan âlim oldu. Bir ara, Kâhire’ye giden bu mübarek zat, ezberlediği Tenbîh ile diğer kitapları, oradaki meşhûr âlim İbn-i bint-il-Eaz’a ve diğer âlimlere okudu. Zamanın meşhur âlimlerinden fıkıh, hadîs, usûl, mantık, tefsîr, ferâiz, nahiv ilimlerini ve tasavvuf yolunu öğrendi...

Devamını oku...

Bir garip velî Şâh Haydar...

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 26 Haziran 2007

İstanbul’un büyük velîlerinden olan Muhammed Nasûhî Efendi, Halvetiyye yoluna mensuptur. Kastamonulu Şeyh Şâbân-ı Velî hazretlerinin torunlarındandır. 1718 (H.1130) senesinde İstanbul’da vefât etti. Kabri Üsküdar, Doğancılar’da Nasûhî Dergâhı bahçesindedir. Sevenleri tarafından ziyâret edilmektedir...

Devamını oku...

Yenilikçi Sultan Abdülmecid Han

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 25 Haziran 2007

Abdülmecid Han, Osmanlı sultanlarının otuz birincisi ve İslam halifelerinin doksan altıncısıdır. Sultan İkinci Mahmud Hanın oğludur. Şehzadeliğinde iyi bir tahsil gördü. Avrupa’da yayınlanan neşriyatı yakından takip eden Abdülmecid Han, yenilik taraftarıydı. Babasının
1 Temmuz 1839’da vefatı üzerine on yedi yaşında tahta çıktı.
Abdülmecid Hanın devlet idaresinde yeterli tecrübesi yoktu. Devlet adamı boşluğu vardı ve uzun yıllar devam eden savaşlar sonunda çok toprak kaybedilmişti.

Devamını oku...

Hadîs ve fıkıh âlimi Cübeyr bin Nüfeyr

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 24 Haziran 2007

Cübeyr bin Nüfeyr, Tâbiînin büyüklerindendir. Hadîs âlimi idi. Künyesi Ebû Abdurrahmân Hadramî’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. 699 (H. 80) senesinde vefât etti. Bâzı kaynaklar, Emevî Halîfesi Abdülmelik bin Mervan zamânında hayatta olduğunu kaydederler. Buna göre hicrî 80 târihinden daha sonra vefât ettiği de anlaşılmaktadır. Humus ve Şam’da yaşamıştır.

Devamını oku...