Fıkıh ve kırâat âlimi Yûsuf bin Esbât

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Ekim 2006

Yûsuf bin Esbât, hazretleri, Âmir bin Şüreyh, Süfyân-ı Sevrî, Yâsîn ez-Zeyyât gibi büyük zâtlardan hadîs-i şerîf rivâyet etti. Kendisinden; Ebü’l-Ahvas, Mahmûd bin Mûsâ, Müseyyib bin Vâhid ve Abdullah bin Habîb el-Antakî gibi âlimler rivâyette bulundular. Hadîs-i şerîf ilminde “sika” yani, güvenilir bir zât olup, zamânının en üstünlerindendir...

Devamını oku...

“Beşinci İmam” Muhammed Bâkır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Ekim 2006

Muhammed Bâkır hazretleri 676 (H.57) senesinde Medîne-i münevverede doğdu. 731 (H.113) senesinde aynı yerde vefât etti. Cennetü’l-Bakî Kabristanında babasının yanına defnedildi.
Bu mübarek zat, Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmını görenlerin zamanında yetişen en büyük velîlerdendir. Hazret-i Câbir ve hazret-i Enes bin Mâlik ile görüşüp onlardan ve Tâbiînden olan büyük zâtlardan ilim öğrenip hadîs-i şerîf rivâyet eden Muhammed Bâkır hazretleri Medîne’nin büyük fıkıh âlimlerinden oldu. Zamânında bütün dünyâdaki evliyânın feyz kaynağı oldu. Evliyâlık yolunda olanlara feyzler onun vâsıtasıyla geldi. İmâmlığı on dokuz sene sürdü.

Devamını oku...

Zeynel Âbidin Ali bin Hüseyin

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Ekim 2006

Zeynel Âbidin Ali bin Hüseyin hazretleri, Hicretin otuzüçüncü senesinde Medîne’de doğdu. Annesi Şehr-i Bânû o devrin Acem Pâdişâhının kızıdır ve Nûş-i Revân-ı âdilin evlâdındandır. [Son Sâsânî hükümdârı Yezdecerd’in kızıdır.] İmâm-ı Zeynel Âbidîn’in vefâtı, hicretin doksandördüncü senesinde Muharrem ayının onsekizindedir...

Devamını oku...

Büyük hadîs âlimi İmâm-ı Buhârî

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Ekim 2006

İmâm-ı Buhârî, 810 (H.194) senesi Şevval ayının yirmi yedinci Cumâ günü Buhâra’da doğdu ve Buhârî nisbesiyle şöhret buldu. Hadîs-i şerîf ilminde en yüksek dereceye yükseldi. Kur’ân-ı kerîmden sonra İslâm dîninin en kıymetli kitabı olan Buhârî-yi Şerîf adıyla meşhur hadîs kitabını yazdı. 870 (H.256) senesi Ramazan bayramı gecesi Semerkand’ın bir kasabası olan Hartenk’te vefât etti. Cenâze namazı bayram namazından sonra kılınıp defnedildi.

Devamını oku...

Büyük hadis âlimi Âmir bin Abdullah

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Ekim 2006

Âmir bin Abdullah, ilimde yüksek dereceye ulaşmış, fazîletler sâhibi, her sözü hikmetli, her hareketi âhireti hatırlatan bir mübârek zât idi. Gerek hadîs âlimleri, gerek fıkıh âlimleri, gerekse zamânında berâber bulunduğu ve yaşadığı insanların her biri tarafından övülmüştür. Râvilerin durumunu en çok inceleyen hadîs ilminin âlimleri dahi onun rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerin tamâmının hüccet, dinde ikinci sened olan sahîh hadîs derecesinde bulunduğunu beyân etmişlerdir. Fakat az hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir.

Devamını oku...

Ubâde İbni Sâmit (radıyallahü anh)

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Ekim 2006

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Hazreti Ubâde, 34 (m. 655) yılında yetmişiki yaşlarında iken Remle’de hastalandı. Vefât edeceğini anlayınca dedi ki:
-Ne kadar akrabam, azatlı, hizmetli ve komşularım varsa; toplayıp getirin!
Hepsi gelince, onlara;
-Sanıyorum bugün; dünyadaki son günüm, âhiretteki ilk gecem olacaktır. Bazılarınızı, elimle veya dilimle incitmiş olabilirim. İşte şimdi bana, kısas yapın. Çünkü bu dünyada kısas yapmazsanız, yemin ederim ki öbür dünyada, hakkınızı benden alacaksınız, dedi.

Devamını oku...

Ümmü Mihcen (Radıyallahü anha)

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Ekim 2006

Ümmü Mihcen, Asr-ı saadette yaşamış bir mübarek kadın sahabedir. Bir gün kendi kendine; “Mademki yüce Allah benim kalbimi imansızlıktan temizledi, ben de onun evini temiz tutayım” diyerek her gün mescidi temizlemeye karar verdi. Bunun için Peygamberimiz onu çok seviyordu...
Gün geldi, Ümmü Mihcen hastalandı. Günlerce ne Peygamber Efendimizin mescidini temizleyebildi ne de O’nun mübarek yüzünü görebildi. Onun için üzüntüsünden sürekli ağlıyordu.

Devamını oku...

Hâce Kutbüddîn-i Bahtiyâr Kâkî

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Ekim 2006

Hâce Kutbüddîn-i Bahtiyâr hazretleri, çok âbid bir zat idi. Bir ân Allahü teâlâdan gâfil olmazdı. Devamlı namaz kılardı. Her gece, Resûlullah efendimize üç bin salevât-ı şerîfe okurdu. Zamânın sultânı dâhil, birçok kimse, kendisine her türlü maddî imkânı sağlamak için sâdece bir işâretini bekledikleri hâlde, Hâce hazretleri fakirlik içinde yaşamayı tercih ederdi. Bir şey veren olursa, onunla iktifâ ederlerdi. Zor durumda kalınca, hanımı, komşuları olan bakkalın hanımından borç ister, bununla yiyecek bir şeyler alırdı.

Devamını oku...

Hindistanlı velî Abdülehad

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Ekim 2006

Abdülehad hazretleri, Hindistan’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. 1520 (H.927) senesinde doğdu. Müceddid-i elf-i sânî İmâm-ı Rabbânî hazretleri, Abdülehad’ın yedi oğlundan dördüncüsüdür...
Abdülehad genç yaşta Hindistan’ın büyük âlimi Abdulkuddûs’un ilim meclisinde ve sohbetlerinde bulunup, tasavvufta mânevî dereceler kazandı.

Devamını oku...

“Şehit İmam” Gazi Muhammed

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Ekim 2006

1793 yılında Gimri’de doğan İmam Gazi Muhammed, Medresede İslami ilimleri tahsil etti. Küralı Muhammed ve Şeyh Cemaleddin’den feyz aldı. Bütün halkın iştirakiyle başkaldırmanın başarısına inanan Gazi Muhammed, 1829’da 36 yaşındayken neşrettiği “İkamet’ül Burhan Ala İrtidadi Ürefa-i Dağıstan” adlı eseriyle büyük ilgi gördü. 1829 yılında “İmam” seçildi. Gazi Muhammed’in İmamlığı 1829-1832 yılları arasında 3 yıl sürdü. Daha sonra yerine İmam olarak Hamzat Bek, ondan sonra da Şeyh Şamil geçti...

Devamını oku...