Allahü teâlâ dostlarını muhafaza eder

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Temmuz 2023

Muhammed Kabbârî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 662 (m. 1264) senesinde İskenderiyye’de vefât etti. Çok kerametleri görüldü.

Devamını oku...

İyiliğe karşı, iyilik yapmak insanlık vazîfesidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Temmuz 2023

Abdülhalîm Çelebi Sultan 2. Bâyezîd ve Yavuz Sultan Selîm devri Osmanlı âlim ve velîlerindendir. Kastamonu’da doğdu. Zamânın âlimlerinden ayrıca Molla Alâeddîn-i Arabî'nin hizmetlerinde bulunup, naklî ve mânevî ilimleri ondan tahsîl etti. Yavuz Sultan Selîm Han Trabzon'da vâliyken Abdülhalîm Çelebi'yi kendine hoca edinip, talebe oldu ve ondan feyiz aldı. Pâdişâh olunca, onu yine yanından ayırmadı. Devamlı birlikte olmak ister ve kendisiyle ilmî sohbetlerde bulunurdu. Mısır Seferinde beraberinde götürdü. 1516 (H.922) senesinde, Yavuz Sultan Selîm Han ile birlikte gittiği Mısır Seferi dönüşünde, Şam'da vefât etti. Bir defasında padişaha şunları anlattı:

Devamını oku...

Hiçbir mümini incitme ve sakın eziyet etme!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Temmuz 2023

Hakîm-i Tirmizî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Afganistan’da Tirmiz'de doğdu. Küçük yaşta tahsil hayâtına başladı. Tirmiz'de ilim tahsilinden sonra Mekke-i mükerremeye gitti. Burada büyük âlimlerden ders aldıktan sonra Tirmiz'e döndü ve talebe yetiştirdi. Ebû Türâb Nahşebî, İbn-i Celâ gibi velîlerle sohbet edip onlardan istifâde etti. 932 (H.320) senesinde Nişâbûr'da şehîd edildi.

Devamını oku...

Herkes yahşî biz yaman, herkes buğday biz saman

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Temmuz 2023

Bağırganî Süleymân Ata, Türkistan evliyâsının büyüklerindendir. Hoca Ahmed Yesevî'nin talebe ve müridlerinden olup, 1186 (H.582) senesinde vefât etti. Süleymân Ata'nın zaman zaman talebelerine söylediği şu iki sözü de söylene söylene günümüze kadar gelmiştir: "Her gördüğünü Hızır bil, her geceyi kadir bil." "Herkes yahşî (güzel, iyi) biz yaman, herkes buğday biz saman."

Devamını oku...

Ey tavır ve hareketleri güzel olan âşıklar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Temmuz 2023

Hakîm Senâî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1071 (H.464) senesinde Afganistan’da doğdu. 1140 (H.535) senesinde orada vefât etti. Zamânının âlimlerinden okuyup üstün bir dereceye yükseldi. Horasan'a geldiğinde Yûsuf-i Hemedânî hazretlerinin sohbetlerine katılıp talebesi olmakla şereflendi. Tevhîd, ilâhî bilgiler ve hakîkatlerle ilgili şiirler söyledi. Ferîdüddîn-i Attâr, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Sa'dî Şîrâzî ve Hâfız gibi kendisinden sonra gelenler şiirlerinden istifâde edip nazireler yazdılar. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri kendini Senâî'nin tâbilerinden saydı ve; "Attâr ruh, Senâî de onun iki gözü idi. Biz Attâr'ın ve Senâî'nin izinde yürüdük" demiştir.

Devamını oku...

İki cihan saadetine kavuşmak için

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Temmuz 2023

Hâfız Sa'dullah hazretleri Hindistan velîlerinden ve büyük İslâm âlimidir. Ecmir şehrinde 1740 (H.1152) senesinde vefât etti. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunu ve İmâm-ı Muhammed Ma'sûm hazretlerinin oğlu ve halîfesi olan Muhammed Sıddîk hazretlerine talebe oldu. O büyük zâtın huzûrunda, Müceddidiyye yolunda kemâle geldi ve talebe yetiştirdi. Mazhâr-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin, kendilerinden ilim ve feyiz aldığı hocaları arasında en büyükleri olan dört zâttan biridir. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Talebe, sâdık olan tâlib demektir!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 18 Temmuz 2023

Akşehirlizâde Osman Efendi Kayseri evliyâsındandır. 1734 (H.1147) yılında Konya'nın Akşehir kazâsında doğdu. İlk tahsîlini Akşehir'de tamamladıktan sonra Konya ve Kayseri'de çeşitli âlimlerden dersler aldı. 1755'te İstanbul'a giderek Ruûs-ı Hümâyûn imtihânına girdi, ehliyetini ispat ederek doğum yeri olan Akşehir'e geri döndü. Konya'nın Hadim kasabasına giderek Hâdimî Efendinin ders ve sohbetleriyle ilimde kemâl derecesine kavuştu. Hocasından icâzet aldıktan sonra yine onun işâreti üzerine Kayseri'ye yerleşen Osman Efendi orada evlendi. Yüzlerce talebe yetiştirdi. 1811 (H.1226) yılında Kayseri'de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Nasihat etmek kolay, onu yerine getirmek zordur!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 17 Temmuz 2023

Muhammed Hâdimî hazretleri Osmanlı İslam âlimlerinin meşhurlarındandır. 1701 (H.1113) senesinde Konya'nın Hâdim kasabasında doğdu. İlk tahsîlini babasından gördü. Konya'da Karatay Medresesinde ilim öğrendikten sonra İstanbul'a gitti. Meşhûr âlimlerden Kazâbâdî Ahmed Efendiden ilim öğrenerek icâzet aldı. Hâdim'e dönerek Hâdim Medresesinde ders verdi. Kısa zamanda nâmı İstanbul'a kadar varan Muhammed Hâdimî hazretleri, önce Pâdişâh Üçüncü Ahmed Han, sonra da Birinci Mahmûd Han tarafından İstanbul'a dâvet edildi. Pekçok kitap yazdı. Bu eserlerden, İmâm-ı Birgivî hazretlerinin Tarîkat-ı Muhammediye  isimli kitâbına yaptığı şerhi çok kıymetlidir. Bu şerhe Berîka ismini vermiştir. Bu mübarek zat, 1762 (H.1176) senesinde Hâdim'de vefat etti...

Devamını oku...

Görünmeyen his organları beştir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 16 Temmuz 2023

Torun Sâlih Efendi Kayseri evliyâsındandır. 1799 (H.1214) târihinde Kayseri'de doğdu. Âlim ve zâhid bir zât olan dedesi Mûsâ Efendi, kendisine "Torun" diye hitâb ettiği için adı halk arasında "Torun Efendi" diye meşhur oldu. Kayseri’de medrese tahsilini tamamladı. Câmi-i Kebîr’de müderrislik vazîfesine getirildi. 1885 (H.1302) yılında Kayseri'de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Yedi kızı olan fakir bir baba

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 15 Temmuz 2023

Şerîf Neyyirüddîn Zendenî hazretleri, meşhûr velîlerdendir. 1099 (H. 492)’de Afganistan’da Çeşt şehrinde doğdu. Keşif ve kerâmetler sâhibi bir mürşid idi. Hâce Mevdûd Çeştî hazretlerinin talebesi ve halîfesidir. 1215 (H. 612) senesinde Çeşt şehrinde vefât etti. Mevdûd Çeştî hazretlerinin sohbetine devâm ederdi. Mevdûd Çeştî hazretleri ona tam bir teveccühle, yakınlık duyarak çok iltifât etti. Kalbinden onun kalbine feyiz akıttı. "İsm-i âzam"ı kalbine yerleştirdi. Bir anda ilm-i ledünniye, mârifet ilmine kavuşturdu. Ona hırka giydirip, kendisine halîfe yaptı...

Devamını oku...