Maksadı sen olan kimseye ne mutlu Allah'ım!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Ocak 2023

Ebü'l-Kâsım Dehhâk hazretleri tâbiînin büyüklerinden olup meşhûr tefsîr âlimidir. Aslen Kûfeli olup, Medine’ye giderek Eshâb-ı kirâmdan Abdullah ibni Abbâs “radıyallahü anh” hazretlerinin sohbetlerinde yetişti. Ondan tefsîr, hadîs gibi birçok ilimleri öğrendi. Çok hadîs-i şerîf rivâyet etti. İlim tahsîlini tamamladıktan sonra Belh'e yerleşerek talebe yetiştirdi. 720 (H.102) senesinde Belh'de vefât etti.

Devamını oku...

Âlimler, peygamberlerin vârisleri, dînin direkleridir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Ocak 2023

Ömer Rûşenî Osmanlı âlimlerinden ve Anadolu'da yetişen velîlerdendir. Aydın vilâyetinin Güzelhisar köyünde doğdu. İlim tahsîli için Bursa'ya geldi. Orada zâhirî ilimleri tahsîl ettikten sonra, içinde tasavvuf yoluna girme arzusu çoğalıp, Karaman’a gitti. Seyyid Yahyâ Şirvânî hazretlerinin büyük kardeşi Alâeddîn Ali Aydınî'nin talebeleri arasına girdi. Daha sonra Bakü'ye giderek, Seyyid Yahyâ Şirvânî hazretlerinin sohbet ve hizmetine girdi. Kısa zamanda yükselerek hocasının önde gelen talebelerinden ve halîfelerinden oldu. Çok talebe yetiştirdi. İlim ve feyiz kaynağı oldu. Talebelerinin en yükseklerinden birisi, Halvetiyye yolunun kollarından olan "Gülşeniyye" kolunun kurucusu olan ve Gülşenî diye tanınan İbrâhim bin Muhammed hazretleridir. 1487 (H.892) senesinde Tebriz'de vefât etti.

Devamını oku...

Baba duydun mu? Pâdişâh Mısır seferine çıkmış!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Ocak 2023

Dede Molla Orta Anadolu'da yetişen velîlerdendir. Yavuz Sultan Selîm Hanın pâdişâhlığı sırasında yaşamıştır. Kabri, Konya'nın Çumra ilçesinde, kendi adıyla anılan Dedemoğlu köyünde olup ziyâret edilmektedir. Meşhur menkıbesi şöyle anlatılır:

Devamını oku...

Onlara sabah akşam ateş gösterilir!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Ocak 2023

İbn-i Cümle hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 682 (m. 1283)’de, Şam’da doğdu. 738 (m. 1338)’de Şam’da vefât etti. Kitabında şunları anlattı:

Devamını oku...

Ey oğlum! Ölümü seviyor musun?

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Ocak 2023

Daygam bin Mâlik hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Doğum, vefât yeri ve târihleri kesin olarak bilinmemektedir. Kerametleri çok görüldü. Nasihatleri pek kıymetli idi. Mevlânâ Ebû Eyyûb anlatır:

Devamını oku...

Nefsini şerefli görene dîni küçük görünür

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Ocak 2023

Hasen bin Ali Cürcânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Horasan’da yaşadı. Vefât târihi kesin bilinmemekle beraber, dördüncü asırda yaşadığı bilinmektedir. Muhammed bin Ali Tirmizî’nin ve Muhammed bin Fazl’ın sohbetlerinde bulunmuş, onlardan ders almıştır. Pekçok kerâmeti ve veciz sözleri vardır. Hasen bin Ali Cürcânî hazretleri buyurdular ki:

Devamını oku...

Hiçbirimiz ölümü istemeyiz ki

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Ocak 2023

Abdullah bin Yezîd el-Mukrî hazretleri Tebe-i tabiînin büyüklerinden olup hadîs ve kırâat âlimlerindendir. Basra’da doğdu. Tabiînin büyüklerinden ders aldı. Basra ve Mekke’de yetmiş seneden fazla Kur’ân-ı kerîm okuttu. Yüzon yaşında iken 213 (m. 828) yılında Mekke’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Haram işlemekte olanı söz ile menetmelidir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Ocak 2023

Şerefüddîn Dâvûd-i Kayserî hazretleri Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde yetişen âlim ve velîlerdendir. 1261’de (H.659) Kayseri'de doğdu. İlk önce Kayseri ve çevresinde ilim tahsîl etti. Sonra Mısır'a gitti. Kâhire'de hadîs-i şerîf, tefsir ve diğer aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. Bu sırada İznik'i fetheden Osmanlı Sultânı Orhan Gâzi ilk olarak yaptırdığı Orhâniye Medresesine Dâvûd-i Kayserî'yi müderris tâyin etti. 1350 (H.751) yılında İznik'te vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

İlmin dereceleri çoktur ve sonu yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Ocak 2023

Ebû Süleymân İskenderî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. Mısır’da İskenderiyye'de doğdu. Şâzilî büyüklerinden Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî ve onun halîfesi olan Tâcüddîn İskenderî hazretlerinin sohbetlerinde yetişerek kemâle geldi. Bilhassa fıkıh, tefsîr, hadîs, nahiv, beyân ve diğer ilimlerde ve evliyâlık yolunda derecesi çok yüksek idi. 1333 (H.733) senesinde İskenderiyye'de vefât etti. Sohbetlerinde şöyle nasîhat ederdi:

Devamını oku...

Bildiği ile amel etmeyen câhil demektir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Ocak 2023

Şeyh Dâvûd-i Halvetî hazretleri Osmanlılar zamânındaki evliyânın büyüklerindendir. Bolu- Mudurnu'da doğdu. Halvetî şeyhlerinden Seyyid Yahyâ-i Şirvânî'nin yüksek talebelerinden Şeyh Habîb'in sohbetlerine devâm edip, tasavvufun yüksek mârifetlerine kavuştu. 1507 (H. 913) senesinde Mudurnu'da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...