Evliyâ, insanı şeytanın elinden kurtaran zâttır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Haziran 2023

Seyyid Yahyâ Şirvânî hazretleri büyük âlim ve velîlerdendir. Azerbaycan’da Şirvan’da doğdu. Sadreddîn Halvetî’nin feyiz ve bereketleri ile, ilimde ve tasavvuf yolunda pek yüksek derecelere kavuştu. Şeyh Sadreddîn hazretleri vefât etmezden önce bütün talebelerini ve sevdiklerini toplayıp onlardan söz aldı ve Seyyid Yahyâ’ya tâbi olmalarını bildirdi. 1464 (H.868) târihinde Bakü’de vefât etti. Bu mübarek zat sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sen ölümden değil kendinden kork!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Haziran 2023

Seyyid Mehmed Esrar Dede, Mevlevî şeyhlerindendir. 1748 (H.1162)'de İstanbul Sütlüce'de doğdu. 1796 (H.1211)'de Galata Mevlevîhânesinde vefât etti...

Şeyh Gâlib Dede’ye intisab ederek Mevlevi tarikatine girdi. Esrâr Dede ve hocası Şeyh Gâlib'in Osmanlı Sultanı Üçüncü Selîm Hana tam bir muhabbet ve bağlılıkları vardı. Sohbetlerinde Mesnevî’den anlatırdı. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Gönderilen hediyeleri fakirlere dağıtan zat!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Haziran 2023

Eskici Mehmed Dede Osmanlı Devleti zamânında yetişen velîlerindendir. Amasya’da doğdu. İlk tahsîlini memleketi olan Amasya'da gördükten sonra, Bursa'ya gelen Mehmed Efendi, Abdülmümin Efendinin sohbetlerinde bulunmaya başladı. Ona talebe olup ondan ilim ve feyiz aldı. Abdülmümin Efendinin torunu ile evlendi. Zamânın Bursa Kâdısı Aziz Mahmûd Hüdâyî hazretlerinin kâdılığı ve dünyânın debdebesini bırakıp Üftâde hazretlerine talebe olmasına Eskici Mehmed Dede vesîle olmuştur.

Devamını oku...

Sâdıklarla berâber olmak emrolunmuştur

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Haziran 2023

Sahhaflarşeyhizâde Es'ad Efendi Osmanlı Devleti zamânında yetişen âlimlerdendir. 1789 (H.1204) senesinde İstanbul'da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Kadılık yaptı, sonra da Rumeli kâdıaskerliğine tâyin edildi. 1848 senesinde de, Meclis-i meârif-i umûmiyye reisliğine tâyin edildi. Bu vazîfede iken 1848 (H.1264) senesinde İstanbul'da vefât etti.

Devamını oku...

Her işin gerçekleşeceği bir vakit vardır Sultan'ım

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 31 Mayıs 2023

Emîr Sultan hazretleri Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa'da yaşayan büyük velîlerdendir. İsmi Muhammed, lakabı Şemsüddîn'dir. Babasının adı Ali'dir. 1368 (H.770) senesinde Buhârâ'da doğdu. Babasının vefâtından sonra Mekke'ye gitti. Hac farîzasını yerine getirdikten sonra Medîne'ye geçti. Burada aldığı manevi bir işaretle Bursa'ya geldi. Burada çok meşhur oldu. Osmanlı Padişahı Yıldırım Bâyezîd Han’a damat oldu. 1430 (H.833) senesinde Bursa'da vebâ hastalığından vefât etti.

Devamını oku...

Bütün hastalıkların başı fazla yemektir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 30 Mayıs 2023

Muhammed Bâverdî hazretleri hadis ve nahiv âlimidir. 261 (m. 874)’de Bağdat'ta doğ­du. Kûfe’de meşhur nahiv âlimi Sa'leb ile hadis âlimi Bişr el-Esedî gibi âlimlerden ilim tahsil etti. 345 (m. 957)’­de Bağdat'ta vefat etti. Bu mübarek zat şöyle nakletmiştir:

Devamını oku...

İslâm adâletine hayran kalan Hristiyanlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 29 Mayıs 2023

Hayâlî Çelebi evliyânın meşhurlarındandır. Meşhûr velî İbrâhim Gülşenî hazretlerinin oğlu ve halîfesidir. 1485 (H.890) senesinde Tebriz'de doğdu. Babasının terbiye ve sohbetlerinde yetişti. İcazet alarak dört halifesinden biri oldu. Babasının vefatından sonra Hacca gitti, dönüşte Mısır’a yerleşti. 1569 (H.977) senesinde Mısır'da vefât etti.

Devamını oku...

Sonra yaparım diyenler helâk oldu

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 28 Mayıs 2023

Emir Gilân-ı Vâşî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Buhârâ yakınlarında bulunan Vaş köyünde doğdu. Seyyid Emir Külâl hazretlerinin talebelerinden oldu. Onun dersleri, sohbetleri ve teveccühlerinin bereketi ile ilimde ve evliyâlık derecelerinde yükseldi. On dördüncü asırda yaşadı ve bu asrın sonlarında vefât etti.

Devamını oku...

Kötü düşüncelerden kalbinizi uzak tutun

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 27 Mayıs 2023

Şerefüddîn Osman Efendi Şeyh Ahmed Yesevî hazretlerinin halîfelerindendir. Türkistan’da doğdu. Şeyh Ahmed Yesevî hazretlerinin sohbetlerinde bulunup dersleriyle yetişti. Talebelerinin en meşhurları arasında yer aldı. Ahmed Yesevî hazretlerinin vefâtından sonra Türkistan'da duramaz oldu ve hocasının meşhur talebelerinden bazılarılarıyla birlikte Anadolu’ya geldiler. Osman Efendi Yozgat'a bağlı Keçikıran köyünde bir zaviye (dergâh) yaparak halkı irşad etti. Bu köy bugün Osmanpaşa nâhiyesi adıyla anılmaktadır. 1240 (H.638) yılında orada vefât etti.

Devamını oku...

Dünyâda nefsi ölen bir daha ölmez!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 26 Mayıs 2023

Seyyid Ahmed Buhârî hazretleri İstanbul'un büyük velîlerindendir. Buhârâlı olup Peygamber efendimizin torunlarındandır. Küçük yaşta Hâce Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerine talebe oldu. Onun hasta kalplere şifâ veren sözleriyle yetişti. Hizmetiyle şereflenip, teveccühlerine kavuştu. Hocasının işâretleri üzerine yine hocasının halîfelerinden Abdullah-ı İlâhî ile berâber Anadolu'ya geldi. Kütahya'nın Simav kazâsında talebe yetiştirdiler. Sonra Ahmed Buhârî İstanbul'a geldi ve Fâtih Câmiinin batısında bir yere mescid yaptırdı. İstanbulluları irşâda, yetiştirmeye başladı. 1516 (H.922) senesinde vefât etti.

Devamını oku...