Uydurduğu söze hadis diyen azap görecektir!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Şubat 2023

İbrâhim Ebnâsî hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimidir. 1325 (H. 725) senesinde Mısır'da Ebnâs köyünde doğdu. 1400 (H.802) senesinde hacdan dönerken yolda vefât etti. İbn-i Hacer-i Askalânî'nin hocalarındandır. Mısır'daki Şâfiî fıkıh âlimlerinin büyüklerinden olan Veliyyüddîn el-Menfelûtî ve Esnevî'den fıkıh okudu. Bunlardan başka birçok âlimden ilim öğrendi. Hocalarının çoğundan icâzet aldı. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Birbirinizi gıybet etmeyiniz!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Şubat 2023

Tursun Fakih hazretleri Osmanlı tefsîr, hadîs ve fıkıh âlimidir. Şeyh Edebâlî hazretlerinin dâmâdı olup Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Beyin bacanağıdır. Sultan Orhan devrinde vefât etti. Aslen Karamanlı olup, hocası Edebâlî hazretlerinin hemşehrisidir. Çeşitli ilimleri, Edebâlî hazretlerinden tahsîl edip, tefsîr, hadîs ve fıkıh bilgilerinde âlim, tasavvufta yüksek derecelere sâhib oldu. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ârif zâtlar insanın rûhunu terbiye eder

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 05 Şubat 2023

Dizdarzâde Ahmed Efendi Celvetî tarikati büyüklerinden olup, Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretlerinin talebelerindendir. Karaman'da doğup yetişti. İlk tahsilini tamamladıktan sonra İstanbul’da medrese tahsili yaptı, daha sonra müderris oldu. 1596'da müderrislikten ayrılıp tasavvufa yöneldi. Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretlerinin talebeleri arasına girdi. Kısa müddet içinde mânevî kemâlâta kavuştu ve hocasından hilâfet aldı. Önce İzmir'e, sonra Edirne'ye gidip yerleşti. On beş sene boyunca, Edirne'de yaptırdığı câmide vaaz verip medresede de talebe yetiştirdi. 1623 yılında vefât etti. Bu mübarek zat sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Meydanların arslanının sen olduğunu anladım!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 04 Şubat 2023

Muslihuddîn Efendi Rumeli evliyâsının büyüklerindendir. Sınır boylarında yetişerek, Rumeli'de İslâmiyetin yayılması için gayret gösteren gâzî dervişlerdendir. Şimdi Sırbistan'da bulunan Mitroviça (Dimitrofça)'da doğdu. 1575 (H.982) senesinde orada vefât etti. Çok kerametleri görüldü:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîmi, dünyalık için vâsıta yapmayınız!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 03 Şubat 2023

Ebû Sinan Şeybânî hazretleri hadîs âlimi olup evliyânın büyüklerindendir. 749 (H.132) senesinde vefât etti. Saîd bin Cübeyr ve diğer âlimlerinden ilim öğrendi ve hadîs-i şerîf nakletti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Nerede dert varsa deva oraya koşar!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 02 Şubat 2023

Destîne Hâtun evliyâ hanımlardan olup Mevleviye tarîkatının büyüklerindendir. On yedinci yüzyılda yaşadı. Babası, Mevleviye tarîkatının ileri gelenlerinden Şeyh Muhammed'dir. Babasından; tefsîr, hadîs ve medreselerde okutulan bütün ilimleri öğrendi ve Mesnevî'yi incelikleri ile okudu. Zamânının büyük bir kısmını, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin türbesinde sâlihâ hanımlar için yapılan kafeste ibâdet, zikir ve murâkabe ile geçirirdi. Babasının vefâtından sonra dergâhı idâre etmek kendisine kaldı. Seksen senelik ömrünü hep Allahü teâlâ ile berâber bulunarak, âhireti düşünüp hazırlık yaparak geçirdi. Bu hâlde iken vefât etti. Hanımlara Mesnevi’den okuyarak şöyle sohbet ederdi:

Devamını oku...

İstişâre eden hiç kimse helak olmamıştır!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 01 Şubat 2023

Muhammed bin Abdullah Zeytûne hazretleri fıkıh ve tefsîr âlimidir. 1081 (m. 1670) senesinde Tunus’un bir köyü olan Menistir’de doğdu. İlim tahsili için Kayrevân’a gitti. Ali Echûrî'den ilim öğrendi. Sonra Tunus’a gitti. Burada, bir grup âlimden ilim öğrendi. İlim tahsilini tamamlayan Muhammed Zeytûne, Zeytûne Câmii’nde ders vermeye başladı. 1138 (m. 1726) senesinde Tunus’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Yakut ve zümrüt eşya kullanmak mubahtır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 31 Ocak 2023

Hüseyn bin Şuayb Sincî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. Merv’in köylerinden Since’de doğdu. 430 (m. 1039) senesinde Merv’de vefât etti. Bağdad’da birçok âlimden ilim öğrendi. Ebû Bekr Hayrî’den de; hadîs-i şerîf dinleyip, ders aldı. Zamanında asrının fakîhi ve Horasan’ın İmâmı kabûl edildi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ölüm, gelmeden görünmez, gelince de aman vermez!.

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 30 Ocak 2023

Derviş Hacı Gâziantep velîlerindendir. Doğum ve vefât târihleri belli değildir. İlk zamanlarında halk arasında tanınmayan garip, fakir biri idi. Her sabah Arasta civârındaki fırının önünde durup, fırıncı kendisine ne verirse alır, evine gidip Allahü teâlâya ibâdet ederdi. Bir gün Derviş Hacı yine fırının önüne gidip ateşin yanmasını beklediği sırada, fırıncı kendisini kovaladı. Fakat bütün gücü ile çalıştığı hâlde, akşama kadar fırını kızdıramadı...

Devamını oku...

Tasavvuf yük çekmektir yük olmak değil!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 29 Ocak 2023

Ahmed Semerkandî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. On dördüncü asrın sonlarında vefât etti. Zâhirî ilimlerde Zeynüddîn-i Hafî'nin derslerinde yetişip, kalb ilimlerinde ve tasavvuf yolunda da Hâce Alâüddîn-i Attâr hazretlerinin sohbetlerine devâm etmekle ilerledi. Hâce Ubeydullah-i Ahrâr hazretleri ile de görüşüp, onun da mânevî feyiz ve bereketlerine kavuşan Derviş Ahmed, Hirat'ta bir câmide vaaz ederdi. Sohbetlerinde şöyle anlattı:

Devamını oku...