A­na­do­lu velî­le­rin­den Mus­ta­fa Sâfî E­fen­di

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 09 Aralık 2008

Mus­ta­fa Sâ­fî Efen­di, (Sâ­fî Âme­dî Bo­le­vî) Ana­do­lu’da ye­ti­şen ve Ana­do­lu’yu ay­dın­la­tan ev­li­yâ­nın meş­hur­la­rın­dan­dır. İs­mi Mus­ta­fa bin Sâ­lih’tir. Di­yâr­be­kir Müf­tî­si Ha­cı Sâ­lih Efen­di­nin oğ­lu­dur...

Devamını oku...

Nizâ­meddîn Ev­liyâ ve ­has ta­le­be Ziy­âed­din

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 08 Aralık 2008

Nizâmeddîn Evliyâ hazretlerinin Ziyâeddîn adında bir talebesi vardı. Hayâtını, sevgili hocasının rahatlığı için nasıl fedâ ettiğini ibretle okuyalım...

Nizâ­meddîn Ev­liyâ haz­ret­le­ri Hin­dis­tan’da ye­ti­şen bü­yük velî­ler­den­dir. 1325 (H.725) se­ne­sin­de Hakk’ın rah­me­ti­ne ka­vuş­tu. Ferî­deddîn­-i Genc­-i Şe­ker haz­ret­le­ri­nin ta­le­be­si­dir. Ho­ca­sı­nın em­ri i­le Del­hi’ye git­ti ve bu­ra­da i­lim yay­ma­ya baş­la­dı. Bu­ra­dan son­ra da Kı­yas­pur i­sim­li kü­çük bir kas­ba­ya hic­ret et­ti...

Devamını oku...

Hay­rın Anah­ta­rı Sâ­bit el-Be­nâ­nî

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 07 Aralık 2008

Sâ­bit el-Be­nâ­nî haz­ret­le­ri, Tâ­bi­îni­n ha­dis âli­mi ve ve­lî­le­rin­den­dir. Kün­ye­si Ebû Mu­ham­med’dir. 737 (H.120) se­ne­sin­de ve­fât et­ti. Ha­dîs il­min­de si­ka, emîn, gü­ve­ni­lir ve îti­mâd edi­lir bir âlim­dir. Bas­ra’nın en bü­yük âlim ve râ­vi­le­rin­den­dir. Sâ­bit el-Be­nâ­nî, bir­çok Sa­hâ­bî­den ha­dîs-i şe­rîf ri­vâ­yet et­miş­tir. Enes bin Mâ­lik, İbn-i Ömer, İbn-i Zü­beyr, Şed­dâd (ra­dı­yal­la­hü an­hüm) bun­lar­dan­dır.
Ha­dîs­le­ri, Kü­tüb-i Sit­te di­ye meş­hûr olan al­tı ha­dîs ki­ta­bı­nın hep­sin­de var­dır.
Enes bin Mâ­lik onun için bu­yur­du ki: “Her şe­yin bir anah­ta­rı var­dır. Hay­rın anah­ta­rı da Sâ­bit’tir.”

Devamını oku...

Bü­yük mu­ta­sav­vıf Ebû Mu­ham­med Cerîrî

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 06 Aralık 2008

Ebû Mu­ham­med Cerîrî, ev­liyâ­nın bü­yük­le­rin­den­dir. 923 (H.311) se­ne­sin­de vefât et­ti... Bu mü­ba­rek zat, Cü­neyd­-i Bağdâdî haz­ret­le­rin­den i­lim ve e­deb öğ­ren­di. O­nun en ön­de ge­len ta­le­be­si ol­du. Fı­kıh il­min­de imâm ve müftî, e­deb il­min­de mü­kem­mel bir zât o­la­rak ye­tiş­ti. Ay­nı za­man­da bü­yük velî Sehl bin Ab­dul­lah Tüs­terî’den feyz al­dı...

Devamını oku...

En­dü­lüs'ten Mı­sır'a... E­bül­-Abbâs­-ı Mürsî

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 05 Aralık 2008

Ebü’l-Ab­bâs-ı Mür­sî haz­ret­le­ri, on üçün­cü yüz­yıl­da En­dü­lüs’te ve Mı­sır’da ye­tiş­miş olan bü­yük ve­lî­ler­den­dir. Mâ­li­kî mez­he­bi fı­kıh âli­mi­dir. İs­mi, Ah­med bin Ömer bin Mu­ham­med, kün­ye­si Ebü’l-Ab­bâs’tır. 1219 (H.616) se­ne­sin­de En­dü­lüs’ün Mür­siy­ye ka­sa­ba­sın­da doğ­du. 1287 (H.686) se­ne­sin­de Mı­sır’ın İs­ken­de­ri­ye şeh­rin­de ve­fât et­ti. Kab­ri, Hu­mey­ter de­ni­len yer­de­dir...

Devamını oku...

Şar­kın Hâ­fı­zı Ha­tîb-i Bağ­da­dî

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 04 Aralık 2008

Ha­tîb-i Bağ­da­dî, Şam’da ve Bağ­dad’da ye­ti­şen ha­dis âlim­le­ri­nin bü­yük­le­rin­den­dir. 392 (m. 1002) se­ne­sin­de Bağ­dad’da doğ­du. Ba­ba­sı Ebü’l-Ha­sen Ali, ilim sa­hi­bi ve Bağ­dad’ın Der­zâ-cân kö­yü­nün ha­ti­bi olup, cu­ma gün­le­ri ca­mi­de hut­be okur, na­maz kıl­dı­rır­dı. Oğ­lu­nu da­ha on iki ya­şın­da iken, Kur’ân-ı ke­rî­mi öğ­ren­me­si, ez­ber­le­me­si için, bü­yük âlim Ket­tâ­nî’ye tes­lim et­ti...

Devamını oku...

O­nun e­ce­li ­gel­miş­tir!..

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 03 Aralık 2008

Mû­sâ Kâ­zım haz­ret­le­ri ev­li­yâ­nın bü­yük­le­rin­den ve “Oni­ki İmâm”ın ye­din­ci­si­dir. Ca’fer-i Sâ­dık’ın oğ­lu, İmâm-ı Ali Rı­zâ’nın ba­ba­sı­dır. Re­sû­lul­lah (sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem) Efen­di­mi­zin to­ru­nu olup, haz­ret-i Ali ile haz­ret-i Fâ­tı­ma’nın ev­lât­la­rın­dan­dır. Haz­ret-i Hü­se­yin’in ço­cuk­la­rın­dan ol­du­ğu için “Sey­yid”dir.

Devamını oku...

Kâ­dıl-­kudât ­İbn­-i Hâ­restânî

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Aralık 2008

Asıl adı “Ab­düs­sa­med” olan İbn-i Hâ­res­tâ­nî’nin ba­ba­sı, Hâ­res­tâ’dan Şam’a ge­lip, Bâb-ı Tû­mâ’da­ki evi­ne yer­leş­miş ve Mes­cid-i Zey­ne­bî’de imâm­lık yap­mış­tı. Şam’da, Irak’ta, İs­fe­han’da ve Ho­ra­san’da bir­çok âlim­den ilim tah­sil et­ti. Bu âlim­ler­den bir­ço­ğu ken­di­si­ne icâ­zet ver­di­ler. Şam’da Kâ­dı’l-ku­dât (Tem­yiz mah­ke­me­si reî­si) ola­rak gö­rev yap­tı...

Devamını oku...

Şa­fiî fı­kıh â­li­mi E­bül­-Abbâs­-ı Vâ­sıtî

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 01 Aralık 2008

Şa­fi­î mez­he­bi fı­kıh âlim­le­rin­den ve ev­li­yâ­nın bü­yük­le­rin­den­dir. 1218 (h.614) se­ne­si Zil­ka’de ayın­da Vâ­sıt şeh­rin­de doğ­du. 1295 (h.694) se­ne­sin­de Zil­hic­ce ayı­nın baş­la­rın­da ve­fât et­ti...
Ebü’l-Ab­bâs-ı Vâ­sı­tî haz­ret­le­ri da­ha çok kü­çük de­ne­cek yaş­ta ilim tah­si­li­ne baş­la­dı. Ba­ba­sın­dan Kur’ân-ı ke­rîm oku­ma­sı­nı öğ­ren­di.

Devamını oku...

Mol­la Câmînin Ehl­-i beyt sev­gi­si

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Kasım 2008

Mev­lâ­nâ Ab­dur­rah­mân Câ­mî haz­ret­le­ri Hi­rat’ta ye­ti­şen âlim ve bü­yük ve­lî­ler­den­dir. 1414 (H.817) de İran’ın Câm ka­sa­ba­sın­da doğ­du. İmâm-ı Mu­ham­med Şey­bâ­nî haz­ret­le­ri­nin nes­lin­den­dir. Hik­met­li söz­le­ri çok­tur. Bu­yur­du ki:

Devamını oku...