Bir hikmet ehli Ebubekr Zerencerî

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Kasım 2007

Ebubekr Zerencerî, Maveraünnehir’de yaşamış olan evliyanın büyüklerindendir. 1118 (H. 512) senesinde Buhara’da vefat etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki:
“Kim kendi nefsini, Firavun’un nefsinden daha hayırlı zannederse, kibirli olduğunu göstermiş olur.”

Devamını oku...

İbrahim bin Ömer Bikâî

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Kasım 2007

İbrahim bin Ömer Bikâî, Şam’da yaşamış olan evliyanın büyüklerindendir. Sohbetleri çok kıymetliydi. Talipleri, ağzından çıkan her kelimeyi dikkatle dinler ve onunla amel ederlerdi. Buyurdular ki:
“Akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, Cehennem’den kurtulmak ve haramlardan kaçmaktır. Ahmak olanın arzusu, oyun ve eğlencedir” ve “Ölüm meleği yastığının dibinde durduğu halde uyuyup gaflete dalan kimseye çok şaşılır” sözleriyle âhireti unutup gaflette olan insanlara duyduğu hayreti bildirmiştir.

Devamını oku...

Hz. Mevlânâ'nın torunu Ulu Ârif Çelebi

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Kasım 2007

Ulu Ârif Çelebi, Konya’nın büyük velîlerindendir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin torunu, Sultan Veled’in oğludur. 1271 (H.670) senesinde doğdu. 1319 (H.719) senesinde Konya’da vefât etti. Kabri oradadır. Küçük yaşta dedesi Mevlânâ hazretlerinin teveccühlerine kavuştu. Babası Sultan Veled’den zâhirî ve bâtınî ilimleri öğrendi. Babasının vefâtından sonra onun halîfesi, vekîli oldu.

Devamını oku...

Bir gönül sultanı Salih bin Mismar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Kasım 2007

Salih bin Mismar, evliyanın büyüklerindendir. Doğum ve vefat tarihleri hakkında bir bilgi yoktur. Kıymetli vaaz ve nasihatleri vardır. Bu mübarek zat buyurdu ki:
“İnsanlardan dünyâyı en çok seven, kazancına haramın karışmasına aldırmayan kimsedir. Böyle birisi, dünyâdan yüz çevirmiş gibi görünse de, harama helâle dikkat etmeyişi, onun dünyâ sevgisi hastalığına tutulduğunun alâmeti, işâretidir.”

Devamını oku...

Şâfiî fıkıh âlimi Abdülazîz Dîrînî

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Kasım 2007

Abdülazîz Dîrînî hazretleri, Mısır evliyâsındandır. Lakabı “İzzeddîn”dir. 1216 (H.613) yılında doğdu. 1295 (H.694) senesinde Kahire’de vefât etti... Küçük yaşta ilim tahsiline başladı ve zamânındaki âlimlerden ilim öğrendi. Ebü’l-Feth bin Ebi’l-Ganîm Rasânî’nin sohbetinde bulundu ve Şeyh İzzeddîn’den tasavvuf ilmini öğrendi. Tasavvuf yolunda yüksek mertebelere kavuştu. Abdülazîz Dîrînî dünyâya düşkün olmayan ve birçok kerâmeti görülen, edebiyât, kelâm ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimiydi.
“Efendim, bu ne hâl?!.”

Devamını oku...

Anadolu velîlerinden Abdullah Efendi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 15 Kasım 2007

Geredeli Abdullah Efendi, Anadolu velîlerindendir. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. On dokuzuncu asrın sonlarında yaşamıştır. Tasavvufta Mustafa Sâfî Efendinin derslerinde ve sohbetlerinde kemâle erdi. Bu zâtın medrese tahsîli de yok idi. Fakat tasavvufta kazandığı kemâl derecesiyle hangi ilimden bahis açılsa, o hususta bilgi verir, sorulan suâlleri cevaplandırırdı.

Devamını oku...

Acı Çorba Muhammed Efendi

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 14 Kasım 2007

Evliyânın meşhûrlarından Akşemseddîn hazretlerinin oğlu Fadlullah Efendinin hizmet ve sohbetlerinde yetişip kemâle gelen Şeyh Muhammed Efendi, zâhirî ve bâtınî ilimlerde derin âlim ve velî bir zât oldu. İlim tahsîlini tamamlayıp kemâle geldi. Tasavvufta yüksek derece ve olgunluklara kavuşup, kendisini ibâdet ve tâata verdi.

Devamını oku...

Uteybe bin Ebi Leheb

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 13 Kasım 2007

Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) kızı Ümmü Gülsüm (radıyallahü anha) Resulullah Efendimizin İslâmiyeti tebliğinden önce doğdu. Annesi hazret-i Hadîce’dir. Ümmü Gülsüm, Ebû Leheb’in ikinci oğlu Uteybe ile nişanlanmıştı. Diğer kızı Rukayye de Ebu Leheb’in bir başka oğlu Utbe ile nişanlıydı.
Resulullah Efendimize Peygamberliği bildirilip dini tebliğe başlamıştı. O günlerde Tebbet Suresi inince Ebu Leheb çılgına dönmüştü. İki oğluna da;
“Eğer siz Muhammed’in kızlarıyla evlenirseniz yanınızda durmak bana haram olsun” dedi. Harb bin Ümeyye’nin kızı olan anneleri de buna benzer sözlerle oğullarını Resulullahın kızlarıyla evlenmekten vazgeçirdiler.

Devamını oku...

Koca Karınlı müşrik Ubeyde bin Saîd

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 12 Kasım 2007

Zübeyr bin Avvam hazretleri, Peygamber efendimizin halası olan Hazret-i Safiyye’nin oğludur. Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. İmân ettiği vakit, amcası çok kızmıştı. Dinden dönmesi için, kendisini ateşe sokup çıkartıyordu. Amcasının, “Daha fazla inat etme, atalarının dînine dön” teklifine karşı diyordu ki:
-Aslâ küfre dönmem! Allah birdir. Fayda veya zararı olmayan putlara tapmam. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah.
Böylece, yapılan bütün işkencelere büyük bir sabır ve metânet gösteriyordu...

Devamını oku...

Bir alperen... Cemel Ali Dede

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 11 Kasım 2007

Horasan’dan yollara düşüp gelen ve Anadolu’yu yurt edinen alperenlerden olan Cemel Ali Dede’nin doğum târihi bilinmemektedir. 1274 (H.673) senesinde Konya’da vefât etti. Kabri, Konya’da Meram tarafındadır...
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin babası Sultânü’l-Ulemâ ile birlikte Konya’ya gelen Cemel Ali Dede, Sultânü’l-Ulemânın sohbetinde bulunup tasavvuf yolunda ilerledi. Selçuklu devri Konya’sının tanınmış kişilerinden oldu. Çevresindeki fakirleri ve düşkünleri gözeten çok cömert bir zat idi...

Devamını oku...