Susmak, yorulmadan yapılan bir ibâdettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Ekim 2023

Ebû Muhammed Mâcid Kürdî hazretleri Irak'ta yetişen büyük velîlerdendir. Bağdat civârında yaşadı. Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri bu zâtı överdi. Cebel-i Hamsîn denilen yerde yerleşip ilim ve ibâdetle meşgûl oldu. 1166 (H.561) senesinde vefât etti.

Devamını oku...

İyilerle arkadaş olmak kötülüğün panzehridir!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Ekim 2023

Mahrez bin Halef hazretleri büyük velîlerdendir. 953 senesinde Tunus’ta Avyara kasabasında doğdu. 1032 yılında vefat etti. Medrese hâline getirdiği evinde yüzlerce talebe yetiştirmiştir.

Devamını oku...

Zâlimden ve ona yakın kimseden uzak dur!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Ekim 2023

Lütfullah Karamânî Efendi, Emir Sultan hazretlerinin üçüncü halîfesidir. Karaman'da doğdu. İlim tahsîli için Gelibolu'ya geldi. Bu sırada oraya gelen Şeyh Bedreddîn Efendi'ye intisab ederek tasavvuf yolunda ilerledi. Bursa'da Emir Sultan hazretlerinin kabrini ziyâret ederek onun üveysisi oldu. 1488 (H.894) senesinde Bursa'da vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Her kim ki, Allahü teâlâdan korkarsa!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Ekim 2023

Leys bin Sa'd hazretleri Tebe-i tâbiînin ve evliyânın büyüklerinden, meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 772 (H.94) yılında Mısır'ın Kalkaşen kazasında doğdu. 791 (H.175) yılında Kahire’de vefât etti. Fıkıhta ve hadîste Mısır halkının imâmı, âlimi idi. Mutlak müctehidlerden olup, mezhebi kitaplara yazılamadığı için unutuldu.

Devamını oku...

Mucizeye "sihir ve göz boyama" diyenler!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Ekim 2023

Mahmûd Lâmiî Çelebi Osmanlı âlimlerindendir. 1472 (H.877) de Bursa'da doğdu. Zamânının büyük âlimlerinden zâhirî ilimleri öğrendi. Tasavvufta, Seyyid Emîr Ahmed Buhârî hazretlerine intisâb ederek, onun talebesi olmakla şereflendi. 1531 (H.938) senesinde Bursa'da vefât etti. Molla Abdurrahmân Câmî hazretlerinin Şevâhid-ün-Nübüvve kitabını tercüme etti. Bu eserinde şöyle nakleder:

Devamını oku...

Eshâb-ı kirâma dil uzatan, zındıktır!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Ekim 2023

Muhammed Kutbüddîn İznîkî hazretleri Osmanlı âlimlerindendir. Azerbaycan’da Alaşar’da doğdu. 1415 (H.818) târihinde Bursa-İznik'te vefât etti. Evliyânın büyüklerinden Muhammed Harezmî hazretlerinin sohbetlerinde yetişip kemâle geldi, icazet aldı. Hac dönüşü Anadolu'ya geçip İznik'e yerleşti. Orada talebe yetiştirmekle meşgul oldu. Kerâmetleri görüldü. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Çok yemek yiyen, nefsinin kölesidir!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Ekim 2023

Hâce Kutbüddîn-i Bahtiyâr hazretleri Hindistan'da yetişen büyük velîlerdendir. 1173 (H.569) senesinde, Mâverâünnehir'de Ûş kasabasında doğdu. Hâce Muînüddîn-i Çeştî hazretlerine intisab ederek evliyalık yolunda yükseldi. 1235 (H.633) senesinde Hindistan'da Delhî'de vefât etti.

Devamını oku...

Peygamberlerden sonra, insanların en iyisisiniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Ekim 2023

Bendegî Mahdûm-i Cihâniyan hazretleri Çeştiyye yolunun ileri gelenlerindendir. "Kutb-i Zaman" ismiyle de tanınır. Hindistan’da 1307 (H.707) yılında doğdu, 1383 (H.785) yılında Gücerât'ın Ahmedâbâd şehrinde vefât etti. Şeyhülislâm Rükneddîn Ebü'l-Feth Kuraşî'nin talebesi, Nasıruddîn Mahmûd'un halîfesidir. Nâsıruddîn Mahmûd da Nizâmüddîn Evliyâ'nın halîfesiydi. Delhi'ye giderek Sultân Muhammed Tuğluk Şah zamânında ona şeyhülislâmlık makâmı ve büyük bir dergâh verildi. “Hızâne-i Celâlî” isimli eseri meşhurdur.

Devamını oku...

Allahü teala zaman ve mekândan münezzehtir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Ekim 2023

İmâm-ı Kuşeyrî hazretleri fıkıh, tefsîr, hadîs ve kelâm âlimi olup adı Abdülkerîm’dir. 986 (H.376) senesinde Horasan'ın Üstuvâ nâhiyesinde doğdu. Nişâbûr'da büyük velîlerden Ebû Ali Dekkâk ile karşılaşarak tasavvuf yolunda büyük merhaleler katetti. Hocasının emriyle Muhammed ibni Bekr-i Tûsî'den fıkıh, Ebû Bekr ibni Fûrek'ten kelâm ve usûl-i fıkıh, Ebû İshâk İsferâînî'den kelâm ilmini öğrendi. İcazet verilerek vefat edinceye kadar ders verdi. 1072 (H.465) senesinde Nişâbûr'da vefât etti.

Devamını oku...

Melekler, o namazı göğe çıkarır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Ekim 2023

Kuşadalı İbrâhim Halvetî Efendi Osmanlı fıkıh âlimlerinden ve Halvetiyye tarîkatının Şa'bâniyye kolunun büyüklerindendir. 1774 (H.1188) senesinde Aydın’ın Kuşadası kasabasında doğdu. İstanbul'a gelerek, Fâtih'te Feyziyye Medresesinde Emîn Efendiden ders aldı. Sonra Fâtih'teki Atpazarı Dergâhında bulunan Beypazarlı Şeyh Ali Efendiye intisab ederek Halvetî-Şa'bânî yolunda kemale erdi ve icazet alarak Fâtih'te, Çarşamba Pazarı civârında talebe yetiştirdi. Hacdan dönerken Mekke ile Medine arasında Rabih'te 1847 (H. 1263)’te vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...