En iyi vakit, Allah'ın râzı olduğu vakittir!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Nisan 2023

İbn-ül Arabî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. İsmi Ahmed bin Muhammed Basrî’dir. Basra’da doğdu. 952 (H.341) senesinde Mekke-i mükerremede vefât etti. Cüneyd-i Bağdâdî ve başkalarıyla sohbet edip kemâle geldi. Mekke-i mükerremede ikâmet edip orada ilim ve edep öğretti. Kendisine Haremin Şeyhi, Mekke'nin en büyük velîsi adı verildi. Kendisi anlatır:

Devamını oku...

İlmin nûrları ârife ışık tutar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Nisan 2023

Ebû Osman Mağribî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. 857 (H. 343)’de Tunus’ta Kayravân'ın Kevkeb köyünde doğdu. İlk tahsilinden sonra Bağdât'a, burada Nişâbûr'a gitti. Ebû Ali Rodbârî ve başkalarıyla görüşüp sohbet etti ve kendilerinden ilim öğrendi. 983 (H.373) senesinde İran’da Nişâbur'da vefât etti.

Devamını oku...

Herkese güzel ahlâkla muâmele etmeli

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 18 Nisan 2023

Saîd bin İsmâil Hîrî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. İran’da Rey şehrinde doğdu. 910 (H.298) senesinde Nişâbur'da vefât etti. Zamânın meşhur velîlerinden Cüneyd-i Bağdâdî gibi büyüklerin sohbetinde bulundu. Yahyâ bin Muâz, ikincisi Şâh Şücâ Kirmânî, üçüncüsü Ebû Hafs Haddâd'ın sohbetlerinde kemale geldi.

Devamını oku...

Allahü teâlâyı unutan bir kalp hastadır!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 17 Nisan 2023

Hâfızüddîn Muhammed Pârisâ hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Şâh-ı Nakşibend Muhammed Behâeddîn Buhârî hazretlerinin halîfesi Muhammed Pârisâ hazretlerinin oğludur. Buhârâ’da doğdu. Babasının terbiyesi ve eğitimi altında yetişti, yüksek derecelere ulaştı. 1460 (H.865) senesinde Afganistan’da Belh şehrinde vefât etti. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Resulullah aşkıyla Medîne yollarına düşen zat

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 16 Nisan 2023

Ebû Müslim Havlânî hazretleri evliyânın meşhurlarından ve Tâbiînin büyüklerindendir. İsmi Abdullah bin Sevb'dir. Peygamber efendimiz hayatta iken Müslüman oldu. Resûlullah'ı sallallahü aleyhi ve sellem görmek için Medîne'ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Yolda iken Peygamber efendimizin vefât ettiğini haber aldı. Bunun üzerine yoldan geri döndü. Daha sonra hazret-i Ebû Bekr'in halîfeliği sırasında Medîne'ye gitti. Ömer bin Hattâb, Muaz bin Cebel, Ebû Ubeyde bin Cerrah “radıyallahü anhüm” ve diğer tanınmış sahâbîlerden hadîs-i şerîf rivâyet etti. 681 (H.62) senesinde Şam'da vefât etti.

Devamını oku...

Onun yanında Yâsîn sûresini okuyun

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 15 Nisan 2023

Nedîmü'l-Kur'ân Abdullah Mu'terid hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Yemen'de doğdu ve 1426 (H.830) senesi yine orada vefât etti. Evliyânın büyüklerinden Ebü'l-Gays bin Cemîl hazretlerinin sohbetlerinde yetişti. Kur'ân-ı kerîmi çok okurdu. Kur'ân-ı kerîmi eline aldığı anda, kendisini bir titreme ve korku alır, okumaya başlayınca bu hâl sona ererdi.

Devamını oku...

İhlâs sâhibi olan kimse doğru yoldan kaymaz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 14 Nisan 2023

Talhâ bin İsâ hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Yemen'de doğdu. 1378 (H.780) senesinde Yemen'de Bâb-ı Sihâm denilen yerde vefât etti. Rüyâsında Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin işâretiyle, hazret-i Ebû Bekr'in “radıyallahü anh” elinden tasavvuf hırkasını giydi. Tasavvuf yolunda üstün derecelere kavuştu. Allahü teâlâ ona "İsm-i a'zam" duasını öğretti. Sohbetlerinde buyurdu ki;

Devamını oku...

Dünyâ, Allahü teâlâ ile senin aranda perdedir!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 13 Nisan 2023

Ebû Muhammed Râzî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Nişâbur'da doğup büyüdü. Doğum târihi bilinmemektedir. 964 (H.353) senesi Nişâbur'da vefât etti. Evliyânın büyüklerinden Ebû Osman Hîrî'nin sohbetlerinde yetişip kemâle geldi. Cüneyd-i Bağdâdî ve başka büyük zâtlarla görüşüp sohbet etti. Fıkıh, hadîs ve diğer ilimlerde âlim idi. Çok hadîs-i şerîf yazdı ve rivâyet etti.

Devamını oku...

İlim ganîmettir, sükût ise kurtuluştur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 12 Nisan 2023

Abdullah bin Muhammed Râsibî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdat'ta doğdu. 977 (H.367) senesinde orada vefât etti. İlim tahsîl etmek için bir ara Şam'a gitti. Bir müddet sonra Bağdat'a döndü ve vefâtına kadar orada kaldı. İbn-i Atâ Muhammed Cerîrî ve başka zâtlarla görüşüp sohbet etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünyevî meşgûliyetten yüz çeviren âlimdir!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 11 Nisan 2023

Ahmed bin Muhammed Cerîrî hazretleri büyük velîlerdendir. 820 (H. 204)’te Kûfe civârında doğdu. Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinden ilim ve edeb öğrendi. Onun en önde gelen talebesi oldu. Aynı zamanda büyük velî Sehl bin Abdullah Tüsterî'den feyz aldı. 923 (H.311) senesinde Mekke yolunda Karâmita sapıklarının çok zulmedip Müslüman kanı döktükleri sırada şehîd oldu.

Devamını oku...