İktisat eden, tasarrufa riâyet eden aldanmaz!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Aralık 2022

Muhammed bin Düşem hazretleri evliyanın meşhurlarından ve Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. Irak'ta Samerrâ'da doğdu. Tâc-ül-Ârifîn Ebü'l-Vefâ hazretlerinin sohbetlerine devam ederek olgunlaştı ve icazet verildi. 1155 (H.550) senesinde orada vefât etti. 

Devamını oku...

İyi amel işleyene müjdeler olsun!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Aralık 2022

Dâbiî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. Mâlik bin Dînâr, Sâbit el-Benânî gibi büyüklerle aynı asırda yaşayıp onlarla sohbette bulundu. Sekizinci asırda vefât etti. Sohbetlerinde Mâlik bin Dînâr'dan ve diğer zâtlardan nakiller yapardı Mâlik bin Dînâr'dan naklederek buyurdu ki:

Devamını oku...

Geçim darlığı çeken istigfâra devam etsin!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Aralık 2022

Sâdık bin Ali Ayderûsî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. 1588 (H.997) senesi Yemen’de Terîm şehrinde doğdu. Seyyid olup, soyu Peygamber efendimize ulaşır. Yemen âlimlerinden tefsîr, hadîs, fıkıh ve başka ilimleri okudu. Tasavvuf ilminde yükseldi. Hocalarından icâzet aldı. Sonra Hindistan'a giderek Bendersûre şehrinde amcası Şerîf Muhammed'i ziyâret etti. Sohbetlerinden istifâde etti. 1653 (H.1064) senesinde orada vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İlim, insana Allah korkusunu kazandırır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Aralık 2022

Muhammed Turûğâbâdî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Horasan’da Tûs şehrinde yaşadı. Ebû Osman-ı Hîrî ve birçok evliyâ ile görüşüp sohbet etti. 350 (m. 961) senesinde vefât etti. Çok kerâmetleri görüldü. Kalblere tesîr eden hikmetli söz sahibiydi.

Devamını oku...

Âlimlerin farklı ictihadları rahmettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Aralık 2022

Ebü'l-Hüseyn İbnü'l-Muzaffer hazretleri hadis hafızıdır. 286'da (m. 899) Bağdat'ta doğdu. İbn-i Cerîr Taberî, Begavî ve Tahâvî gibi âlimlerden hadis tahsil etti. Ken­disinden Dârekutnî, Ebû Nuaym İsfahânî ve Sülemî gibi büyük âlimler hadis rivayet etti. 379'da (m. 989) Bağdat'ta vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünyâ ve âhirette iyilik sabır ile ele geçer

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Aralık 2022

Cafer El-Huldî hazretleri evliyadan olup Cüneyd-i Bağdâdî'nin talebelerinin en büyüklerindendir. Bağdât'ta 867 (H.253) senesinde doğdu. Genç yaşta Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin sohbetlerine devam etti. Onun himmet ve teveccühlerine kavuşup icazet verildi. İlim öğrenmek Kûfe, Mekke, Medîne ve Mısır'a gitti. Oralarda büyük âlimlerden ilim öğrendi. Fıkıh ve hadîs ilminde de söz sâhibi oldu. Sonra Bağdât'a dönüp yerleşti ve ilim öğretti. Kendisine sorulan suâllere, velîlere has bir üslûb ile, çok güzel cevap veren, derecesi yüksek bir zât, iyilikler ve fazîletler kaynağı idi. 959 (H.348) de vefât etti.

Devamını oku...

Pişmanlık içinde olan insanlara ne mutlu!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Aralık 2022

Ebû Muhammed Serrâc hazretleri evliyadan olup hadîs ve fıkıh âlimidir. 1026 (H.417) senesinde Bağdat'ta doğdu, 1106 (H.500) senesinde Bağdât'ta vefât etti. Bağdâd'ın meşhûr âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. Kırâat, hadîs ve fıkıh ilimlerindeki yüksek derecesi yanında edebî sanatlarda da yüksek bir şâir olan Ebû Muhammed Serrâc birçok kıymetli eser yazdı.

Bir başka sohbetinde de Sehl bin Abdullah-ı Tüstürî hazretlerinin şöyle naklettiğini buyurdu:

Devamını oku...

İlim, âlimlerin ihtiyaç malzemesidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Aralık 2022

Ebû Abdullah Kilâî hazretleri evliyadan olup hadîs ve fıkıh âlimidir. Yemen'de Cünd şehrinde doğdu. Meşhur âlimlerin derslerine devam etti. Fıkıh ilminde üstün bir dereceye yükseldi. Âlim olduğu kadar âbid ve zâhid bir zât idi. 1067 (H.460) senesinde orada vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Şehitler diledikleri yerlere uçarlar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Aralık 2022

Câbir bin Zeyd hazretleri Tâbiînden olup hadîs ve fıkıh âlimidir. Aslen Ummanlı olup, Basra'da yaşamıştır. Abdullah İbn-i Abbâs, Abdullah İbn-i Ömer, Abdullah İbn-i Amr, Abdullah İbn-i Zübeyr, İkrime (radıyallahü anhüm) gibi pekçok Sahâbîden hadîs-i şerîf dinledi. Vefâtına çok yakın, ölüm döşeğinde yatarken kendisine bir isteği, arzusu olup olmadığı sorulduğunda; Hasan-ı Basrî hazretlerini görmek istediğini söylemiştir. Hasan-ı Basrî geldiği zaman; "Ey kardeşlerim! İşte bu saatte ben sizden ayrılıyorum. Ya Cennet'e veya Cehennem'e gideceğim" dedi ve ondan mânevî yardım istedi.

Devamını oku...

Felaketten ve azaptan kurtulmak için!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 30 Kasım 2022

Cemâlüddîn İbnü'n-Nakîb hazretleri tefsir ve tasavvuf âlîmidir. 611'de (m. 1214) Kudüs'te doğdu. Kahire’ye giderek kelam ilmi tahsil etti. Sonra Şehâbeddin Sühreverdî hazretlerine intisab ederek tasavvufta yükseldi. Daha sonra Kudüs'e dönerek talipleri yetiştirdi. 698'de (m. 1298) vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...