Huşû ile kılınan namaz kurtuluş vesilesidir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Ekim 2023

Hâfız Ali Efendi Kıbrıs'ta yetişen velîlerdendir. 1846 (H.1262) senesinde Kıbrıs'ın Limasol şehrinde doğdu. Tahsil çağına gelince, İbrâhim Sıdkı Efendinin ders verdiği medreseye devâm etti. İbrâhim Efendiden Kâdiriyye tarîkatında icâzet aldı. Hocasının vefâtından sonra yerine geçerek insanlara doğru yolu anlatmaya çalıştı. 1926 (H.1345) senesinde Kıbrıs'ın Baf kasabasında vefât etti.

Devamını oku...

Hocanın ölüm ânında ne işe yaradığını görelim!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 10 Ekim 2023

Kerîmüddîn Ebdâlî hazretleri Hindistan'ın büyük velîlerinden olup Kâbil ile Lâhor arasında, Osmanpûr beldesindendir. 1640 (H.1050) senesinde vefât etti. İlk tahsîline memleketinde başladı. Daha sonra Lâhor'a gitti. Oradan Serhend’e giderek İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin sohbetleriyle şereflendi, feyiz ve himmetlerine kavuştu. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin feyiz ve himmetleri o kadar çok ve kuvvetliydi ki, daha sohbet olmadan, sâdece huzûrunda bulunmakla Kerîmüddîn'in hâli değişti. İnâyetlere kavuştu. Misline rastlanamayan bereketli nazarlar (bakışlar) altında, kısa zamanda çok ilerledi. Hazret-i İmâm ona icâzet verdi. İcâzet ile şereflendikten sonra memleketine dönerek talipleri yetiştirdi...

Devamını oku...

Sana birinci vasiyetim ilmihâlini iyi öğren

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 09 Ekim 2023

Ebû İshâk Kâzerûnî hazretleri büyük velîlerden olup Çin, Hindistan, İran ve Anadolu'da İslâmiyetin yayılmasında büyük hizmeti geçen âlim ve mücâhidlerdendir. İsmi İbrâhim bin Şehriyâr'dır. 963 (H.352) senesinde İran’da Şîrâz civârındaki Kâzerûn kasabasında doğdu. 1034 (H. 426) senesinde Kâzerûn'da vefât etti. Kur'ân-ı kerîm okumayı ve temel dînî bilgileri öğrendikten sonra Ebû Abdullah Hafif'in derslerine devâm etti. Zâhirî ve bâtınî ilimleri tahsîl etti.

Devamını oku...

"Kayyûm-i Zaman" Muhammed Sibgatullah

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 08 Ekim 2023

Muhammed Sibgatullah hazretleri Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî hazretlerinin büyük oğlu, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin de torunudur. "Kayyûm-i Zaman" ismiyle meşhûrdur. 1624 (H.1033) senesinde Hindistan'da Serhend şehrinde doğdu. İmâm-ı Rabbânî hazretleri onu görür görmez; "Esselâmü aleyküm Molla Sibgatullah" buyurdu. Sonra mübârek yüzünü, o çocuğun kulağına yaklaştırıp, kimsenin duymadığı gizli gizli bir şeyler söyledi. Husûsî sırları, kendilerine mahsus ilim ve mârifetleri müjdeledi. İmâm-ı Ma'sûm'un huzûrunda yetişti. Zâhirî ve bâtınî ilimlerin ve kalbe âit ince mârifetlerin tamâmını ondan öğrendi. Yüksek babasının emir ve işâretiyle talebe yetiştirmeye başladı. 1710 (H.1122) senesinde vefât etti.

Devamını oku...

Sonsuz kurtuluşa kavuşabilmek için

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 07 Ekim 2023

Muhammed Seyfullah hazretleri İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunlarındandır. 1743 (H.1156) senesinde doğdu. Kayyûm-i Cihan ismiyle meşhur oldu. Önce babası Gulâm Muhammed Ma'sûm-i Sânî'nin teveccüh ve feyizleriyle yetişti. Onun vefâtından sonra da kardeşi Şâh Gulâm Muhammed'den feyiz alarak yetişti ve icâzet aldıktan sonra talebe yetiştirdi. 1797 (H.1212) senesinde Afganistan’da Kâbil'de vefât etti. Bir sohbetinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Sonsuz olarak ateşte yanmak felâketi!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 06 Ekim 2023

Abdullah bin Ebî Zeyd hazretleri tefsir, kıraat, kelâm, hadîs ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 922 yılında İspanya'nın (Endülüs) Nefza şehrinde doğdu. Daha sonra Afrikiyye'ye (Tunus) gelerek Kayrevân'a yerleşti ve "Kayrevânî" nisbesiyle meşhûr oldu. Kuzey Batı Afrika'da Mâlikî mezhebini, yetiştirdiği talebeleri ve yazdığı kitaplarıyla yaygın hâle getirdiği için "Mâlik-üs-Sagîr" lakabıyla tanındı. 996'da Kayrevân'da vefât edip oraya defnedildi.

Devamını oku...

Sıkıntılara karşılık veren kimse sabırlı değildir!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 05 Ekim 2023

Cemâlîzade Kâsım Çelebi meşhur velîlerindendir. İstanbul'da doğdu. 1519 (H.926) târihinde İstanbul'da vefât etti. Evliyanın büyüklerinden Çelebi Halîfe’ye intisab ederek tasavvufta yüksek derecelere ulaştı. Sonra Hadım Ali Paşanın kendisine bir dergâh ve bir câmi yaptırmasıyla oraya geçip talebeleriyle birlikte ilim ve ibâdetle meşgûl oldu. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlânın sevmediği âlimler!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 04 Ekim 2023

Îneci Kasım Efendi Anadolu'da yetişen meşhur velîlerindendir. Ayıntab'da (Gaziantep) doğdu. Mısır'a giderek evliyânın meşhurlarından Şeyh Emîr Ahmed Hayâlî hazretlerine intisab etti. Tasavvufta yetişip kemâle erdi. Kânûnî Sultan Süleymân, Emîr Ahmed Hayâlî hazretlerini İstanbul'a dâvet etmişti. Giderken Haleb'e uğradı. Haleb'de onu sevenler huzûruna koşup; "Efendim bize nasîhat etmesi, rehberlik yapması için talebelerinizden birini burada bırakma lütfunda bulunsanız, olmaz mı?" dediler. Bu arzularını kabûl edip, kendisine halîfelik verdiği Kâsım Efendiyi orada halkı irşâd ile vazifelendirdi. Kâsım Efendi 1562 (H.970) senesinde Haleb'de vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İhlâs sâhibi kimselerde riyâ hâli bulunmaz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 03 Ekim 2023

Karabaş Ali Efendi Anadolu'da yetişen büyük velîlerdendir. 1611 (H.1020) senesi Malatya’da Arapgir'de doğdu. 1685 (H.1097) senesi hac yolunda Kal'a-i Nahl denilen yerde vefât etti. Kastamonu’ya giderek Şeyh Şâbân-ı Velî hazretlerine talebe oldu. Onun sohbetlerinde yetişip velîlik makamlarına yükseldi. Sonra İstanbul'a geldi ve Vâlide Atik Dergâhı şeyhi oldu. Çok talebe yetiştirdi. Ünsî Hasan Efendi ve Muhammed Nasûhî Efendi, yetiştirdiği talebelerin önde gelenlerindendir. “Tarîkatnâme” isimli eserindeki nasihatlerinden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Askerine ve cephânesine güvenen hezîmeti yaşar!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 02 Ekim 2023

Şemseddîn Ahmed Sivâsî hazretleri Anadolu'da yetişen büyük velîlerden olup Halvetiyye yolunun kolu olan Şemsiyyenin (Sivâsîyye) kurucusudur. "Kara Şems" diye şöhret bulmuştur. 1519 (H.926) senesinde Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. 1597 (H.1006) senesinde Sivas'ta vefât etti. Tokat'ta aklî ve naklî ilimleri tahsîl edip yükseldikten sonra, İstanbul'a gelip, Sahn-ı semân medreselerinden birinde müderris olarak vazifelendirildi. Sonra Zile'ye döndü. Orada ilim öğretmeye başladı.

Devamını oku...