Allah adamlarının kalbinde mal muhabbeti yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 09 Nisan 2023

Kâsım bin Abdullah el-Basrî hazretleri Mâlikî mezhebi âlimlerinden ve büyük velîlerdendir. Basra'da doğdu. Küçük yaştan îtibâren din ve fen ilimlerini öğrendi. Tasavvuf büyüklerinin sohbetinde yükseldi. 1184 (H.580) senesinde Basra'da vefât etti. Çok defâ Hızır aleyhisselâm ile görüşüp sohbet ederlerdi. Kerâmetleri pek çoktur.

Devamını oku...

Muhakkak ki iyiler, Na'îm Cennetindedir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 08 Nisan 2023

Ebû Midyen Mağribî hazretleri Kuzey Afrika'da yetişen büyük velîlerden ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Bugün İspanya'da bulunan Sevilla (İşbiliyye) şehri civârındaki Katniyon kasabasında doğdu. 1197 (H.594) senesinde Cezâyir’de Tlemsan yakınındaki Ribâtu'l-Ubbâd kasabasında vefât etti. İlk tahsilinden sonra ilim öğrenmek üzere Fas'a gitti. Ebû Ya'zî hazretlerinin sohbetlerinde ve ilim meclislerinde bulunan Ebû Midyen Mağribî, zâhirî ilimlerde yüksek dereceye ulaştı. Ayrıca tasavvuf yolunda da ilerledi. Muhyiddîn-i Arabî ve başka birçok büyük zâtlar ondan ilim öğrendiler.

Devamını oku...

Allahü teâlâ, sevdiklerinin hâtırına duâları kabul eder

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 07 Nisan 2023

İbrâhim Şîrâzî hazretleri Şâfiî mezhebi âlimlerinden ve büyük velîlerden olup 1003 (H.393) senesinde, İran'da Fîrûzâbâd'da doğdu. İlk tahsiline Fîrûzâbâd'da başladı. Sonra Bağdât'a gelip Şâfiî âlimlerinden ilim öğrenmeye başladı. 1083 (H.476) senesinde Bağdât'ta vefât etti. Çok eser yazmıştır. Bunlardan “El-Mühezzeb” isimli fıkıh kitabında şöyle anlatır:

Devamını oku...

Allahü tealaya harp ilan edenler

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 06 Nisan 2023

Şemseddîn Marmaravî hazretleri Halvetiyye tarîkati büyüklerindendir. 1435 (H.839) yılında Akhisar'ın Göl Marmara kasabasında doğdu. İlk tahsilinden sonra Uşak'ın Kabaklı köyünde Şeyh Alâeddîn Uşşakî hazretlerine intisab ederek şeyhlik pâyesine yükseldi. İcâzet verilerek Manisa'ya gönderildi. 1504 (H.910) yılında orada vefat etti.

Devamını oku...

Yapılan ibâdetin tadı, ihlâs iledir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 05 Nisan 2023

İbrâhim bin Ahmed hazretleri İslâm âlimlerinden ve büyük velîlerden olup Suriye'nin Rakka şehrinde doğdu. 953 (H.342) senesinde vefât etti. Zamânının âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri öğrendi. Fıkıh ve hadîs ilimlerinde yüksek âlim oldu. Evliyâdan olan Müslim-i Mağribî'nin sohbetlerine devam ederek yüksek derecelere kavuştu. Cüneyd-i Bağdâdî, Ebû Abdullah bin Cellâ, İbrâhim-i Kassâr, Abdullah bin Câbir'in yanında başka âlim ve velîlerin ilim meclisleri ve sohbetlerinde bulundu.

Devamını oku...

Güzel ahlâk sâhibi olmak nasıl olur?

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 04 Nisan 2023

İbrâhim bin Muhammed Fezârî hazretleri İslâm âlimlerinden ve büyük velîlerden olup "Ebû İshâk" künyesiyle meşhur olmuştur. Kûfe'de doğdu. Şam'a gelerek, o beldenin âlimlerinden ilim tahsîl etti. Tâbiînden İmâm-ı Mâlik, Süfyân-ı Sevrî gibi büyüklerle görüşüp, onlardan ilim öğrendi ve hadîs-i şerîf rivâyet etti. İmâm-ı Evzâî hazretlerinin sohbetlerinde bulundu. halîfe Hârûn Reşîd, insanlara İslâmiyeti anlatması için onu Bağdât'a dâvet etti. Daha sonra Adana’da Misis kasabasına giderek oraya yerleşti. 802 (H.186) senesinde orada vefât etti.

Devamını oku...

Sâlihlerin sohbeti insanı alçak gönüllü yapar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 03 Nisan 2023

Mûsâ Ebû İmrân hazretleri İslâm âlimlerinden ve büyük velîlerden olup Abdülvehhâb-ı Şa'rânî hazretlerinin beşinci batından dedesidir. Mısır'da bulunan Behensâ beldesindendir. Büyük velîlerden Ebû Midyen et-Tilmsânî hazretlerinin sohbetlerinde yetişti. Hûr nâhiyesinde vefât etti.

Devamını oku...

Allahü teâlâ için birbirini sevenler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 02 Nisan 2023

Aizullah bin Abdullah Havlânî hazretleri Tâbiînin meşhurlarından olup fıkıh âlimi ve velilerdendir. Ebû İdris ismiyle meşhur oldu. 629 (H.8) senesinde Şam'da doğdu. 699 (H.80) senesinde orada vefât etti.

Eshâb-ı kirâmın sohbetleriyle yetişti. Ebüdderdâ, Ebû Zer, Huzeyfe, Ubâde bin Sâmit, Avf bin Mâlik, Ebû Hüreyre “radıyallahü anhüm” gibi birçok sahabîden hadîs-i şerîf nakletti.

Ondan da Zührî, Mekhûl, Yûnus bin Meysere ve başka âlimler, hadîs rivâyet etmişlerdir. Ebû İdris hazretleri, Şamlıların vâizi ve hâkimiydi.

Devamını oku...

Tasavvuf, baştan başa edeptir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 01 Nisan 2023

Ebû Hâşim Sofî hazretleri tasavvufta ilk defâ "sofî" nâmıyla anılan meşhur velîdir. Kûfe’de doğdu. 777 (H.161) senesinde Bağdât'ta vefât etti. Evliyânın büyüklerinden Süfyân-ı Sevrî'nin hocasıdır. Sonra Şam Remle'de bir dergâh yaptırdı. Tasavvuf erbâbı ve muhabbet ehli için yapılan ilk dergâh bu oldu. Bu dergâhda sohbet eden Ebû Hâşim Sofî, sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kuyudan, aslanın kurtardığı zat

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 31 Mart 2023

Ebû Hamza Horasânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Horasan’da Nişâbur'da doğdu. Ebû Türâb-ı Nahşebî ve Ebû Saîd-i Harrâz ile sohbet etti. Dînî meselelerin inceliklerine vâkıftı. Ahmed bin Hanbel hazretleri ona hürmet duyar, tasavvufla ilgili meselelerde ona sormadan cevap vermezdi. 902 (H.290) senesinde Nişabur'da vefât etti.

Devamını oku...