Sâdık kul ile hâlis kul arasındaki fark!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Nisan 2023

Ebû Türâb-ı Nahşebî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. İsmi, Asker bin Hüseyin'dir. Horasan bölgesinde Nahşeb kasabasında doğdu. Ahmed bin Hanbel'in ilim meclislerinde bulundu. Hâtim-i Esam ve Ebû Hâtim-i Attâr el-Basrî gibi velîlerin sohbetlerinde bulunup tasavvuf yolunda ilerledi. 859 (H.245) senesinde Basra civârında vefât etti.

Devamını oku...

Günahtan sonra hemen tövbe etmek farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Nisan 2023

Muhammed bin Hüseyin Mahallî hazretleri Tasavvuf, hadîs, Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi, vâiz ve hatîbdir. 1159 (H.554) yılında Mısır'da Cevcer'de doğdu. Zamanında Mısır'ın üç büyük fıkıh âliminden ders aldı. Tâcüddîn Hamevî'nin sohbetinde kemâle geldi. Câmi-i Atîk ve Câmi-i Amr ibni Âs'ta hatîblik yapar, tâliblerine usûl ve fıkıh dersleri verirdi. Şâfiî mezhebine göre fetvâ verirdi. 1235 (H.633) yılında vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Nefsimin güzel gördüğü hiçbir işi güzel görmedim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Nisan 2023

Muhammed bin Yahyâ Hadramî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Arabistan’ın güneyinde Hadramut'ta doğdu. 1277 (H.676) senesinde, Yemen’de Aden şehrinde vefât etti. Zamânının önde gelen tanınmış âlimlerinden, fıkıh ve diğer ilimleri öğrendi. Tasavvuf ilminde icâzet aldı. Bu mübarek zat sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Rızâma kavuşmak için gayret eden dostlarım

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Nisan 2023

Ebû Süleymân Dârânî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. İsmi, Abdurrahmân bin Ahmed'dir. Şam'ın güneyindeki Dâran köyünde doğdu. 820 (H.205) senesinde Şam'da vefât etti. İbrâhim bin Edhem hazretleriyle görüşüp sohbetinde bulundu. Şakîk-i Belhî, Mârûf-ı Kerhî, Ahmed bin Âsım el-Antâkî, Sırrî-yi Sekâtî ve Hâris el-Muhâsibî gibi büyük velîlerle sohbette bulundu ve yüksek derecelere kavuştu. Ahmed bin Ebü'l-Havârî şöyle nakletti:

Devamını oku...

İlmi ile amel eden bilmediğini öğrenir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Nisan 2023

Sunullahzade Ebû Saîd Efendi Osmanlı eviyasındandır. 1514 (H. 920) senesinde Âzerbaycan'da Tebriz'de doğdu. Horasan' a giderek Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin halîfelerinin sohbet ve derslerinde bulundu. Âzerbaycan'a gidip, talebe yetiştirmeye başladı. Şah İsmâil buraları ele geçirince Bitlis'e gitti. Kânûnî Sultan Süleymân’ın İran seferinde bulundu. Pâdişâhtan izzet ve ikrâm gördü ve birlikte İstanbul'a geldi. 1572 (H.980) senesinde İstanbul'da vefât etti. Kâdı Beydâvî hazretlerinin tefsîrini Türkçeye tercüme etmiştir. Bu eserinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

Günah işleyerek kendini zelîl etme!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Nisan 2023

Seyyid Kaylavî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Irak'ın Kaylaviye kasabasında yaşadı. Orada 1162 (H. 557) senesinde vefât etti. Hızır aleyhisselâm ile görüşürdü. Abdülkâdir-i Geylânî ile sohbet ederlerdi. Gavs-ı âzam Abdülkâdir Geylânî'ye çok hürmet eder, edebli davranırdı. Bu mübarek zat sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Önce nefsi bilmek gerekir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Nisan 2023

Ahmed Harrâz hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Bağdat'ta doğdu. 890 (H. 277) senesinde orada vefât etti. Zünnûn-i Mısrî, Sırrî-i Sekatî, Cüneyd-i Bağdâdî gibi büyük velîlerin sohbetinde bulunup tasavvuf yolunda yetişti. Bişr-i Hafî gibi zâtlarla da arkadaşlık yaptı.

Devamını oku...

Fakirle sohbet ederken alçak gönüllü ol

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Nisan 2023

Saîd Bin Halef Baccî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. 1156'da Tunus'ta, Bacce şehrinde doğdu. İlk tahsilini burada gördükten sonra Tunus şehrine gitti. Tahsilini tamamladıktan sonra Mekke'de üç sene kalıp ibâdet ve taâtle meşgul oldu. Oradan Şam'a, sonra da tekrar Tunus'a geldi. Çeşitli medreselerde çok talebe yetiştirdi. 1231 yılında vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bu zamanda talebenin hizmetleri kusurludur!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Nisan 2023

Ebû Saîd Fârûkî hazretleri İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunlarındandır. 1782 (H.1196) senesinde Hindistan'da Râmpûr'da doğdu. Sisile-i aliyye büyüklerinden olan Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin sohbetine kavuştu. Fevkalâde izzet ve ikrâm gördü. Birkaç ay sohbetlerinde bulunduktan sonra, Müceddidiyye, Çeştiyye, Kâdiriyye yollarından icâzet verip mezun eyledi. Ebû Saîd Fârûkî hazretleri buyurdu ki:

Devamını oku...

Rehber, talebesinin her derdine derman olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Nisan 2023

Ahmed bin Dâvud Dîneverî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin talebelerindendir. Hicrî üçüncü asrın başlarında doğdu. Fıkıh ilminde pekçok âlimden ders aldı. Birçok ilim dalında en yüksek seviyeye yükseldi. Bu ilimlerde eserler verdi. İran’da Dînever’de 282 (m. 985) yılında vefât etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...