Pişmanlık duyarak iman eden Yahudi

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 31 Ekim 2023

Mâlik bin Dînâr hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Basra'da doğdu. 748 (H.131) târihinde orada vefât etti. Hasan-ı Basrî hazretlerine talebe oldu ve evliyalıkta yüksek derecelere kavuştu. Çok kerametleri görüldü. Mâlik bin Dînâr hazretleri bir hâtırasını şöyle anlatır:

Devamını oku...

Allah adamlarının sohbetiyle bereketlen!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 30 Ekim 2023

Tokatlı Maksûd Dede Halvetî yolu büyüklerindendir. Tokat'ta doğdu. 1562 (H.970) târihinde şimdi Yunanistan’da bulunan Serez'de vefât etti. Sünbül Sinân hazretlerinin sohbetlerinde kemâle gelip, olgunlaştı. Ümmî idi, lâkin gönlü mânevî ilimlerle dolmuştu. Hocası onu Rumeli'ye Serez'e gönderdi. Bir talebesine şöyle nasihat etti:

Devamını oku...

Bir kavmin efendisi, onlara hizmet edendir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 29 Ekim 2023

Abdüllatif Mahrûkî Efendi büyük velîlerdendir. 1497 (H. 903)’te İstanbul'da doğdu. İstanbul'da ilim ve edep öğrenip, Halvetî büyüğü olarak Vefâzâde Dergâhının pîri oldu. Hocalarının silsilesi Seyyid Burhâneddîn, Nâsih Efendi, Tâcüddîn Karamânî olup, Şihâbüddîn Ömer Sühreverdî'ye ulaşır. Uzun zaman İstanbul'da irşâd ile insanlara mânevî terbiye vermekle meşgûl oldu. Sonra Şam'a gidip orada Emevî Câmiinde vaaz ve nasîhatlerde bulundu. Sonra İstanbul'a döndü ve Vefâ'daki dergâhta karar kıldı. 

Devamını oku...

Dünyâya düşkün kimseyle beraber olmak zehirdir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 28 Ekim 2023

Üsküplü Lütfullah Efendi Sultan İkinci Bâyezîd zamânında Rumeli’de yaşamış büyük velîlerdendir. Üsküp'de On altıncı asrın başlarında vefât etti. İstanbul'da Zeyrek Câmii'nde talebe yetiştiren ve Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin talebesi olan Şeyh Abdullah-i İlâhî'nin hizmetinde ve sohbetlerinde bulundu. Yüksek mânevî hâllere ve makamlara kavuştu. Üsküp'e giderek talebe yetiştirdi.

Devamını oku...

Hâfız, ne söylersen kitaptan söyle

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 27 Ekim 2023

Seyyid Mahmûd Sâminî hazretleri Harput'un büyük velîlerindendir. Elâzığ'ın Palu ilçesine bağlı Hun köyünde doğdu. İlk tahsîlini doğduğu yerde yaptı. Sonra Ali Septî hazretlerinin sohbetlerinde kemâle geldi. Hocasının vefâtından sonra yerine geçerek talebe yetiştirmeye başladı.

Devamını oku...

Rabbinin ismini hürmetle ve ondan korkarak an

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Ekim 2023

Ebüssü’ûd Cârihî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 930 (m. 1523) senesinde Mısır’da vefât etti. Şehâbeddîn Merhûmî’den ilim öğrendi. Tasavvuf yoluna girdi. Hârika ve kerâmetler sahibi idi. Çok talebe yetiştirdi. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Faydalı ilim kalpteki perdeleri kaldırır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Ekim 2023

Tennûrî İbrâhim Efendi Anadolu'da yetişen büyük velîlerdendir. Sivas’ta doğdu. İlk tahsîlini memleketinde yaptıktan sonra Konya'ya giderek ilim tahsîl etti. Kayseri'ye gelerek Hunad Hâtun Medresesine müderris oldu. Göynük'e gitti ve Akşemseddîn hazretlerine intisab etti. Akşemseddîn hazretlerinden icâzet aldıktan sonra, onun izni ile, Kayseri'ye yerleşerek bir tekke kurdu. 1482 (H.887) senesinde Kayseri'de vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Tasavvuf büyüklerinin hâllerini inkâr edenler!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Ekim 2023

Mahmûd Çelebi Seyyid Ahmed Buhârî'nin yetiştirdiği büyük velîlerdendir. Zâhirî ilimlerdeki tahsîlini tamamladıktan sonra, tasavvuf yoluna yönelip, Seyyid Emîr Ahmed Buhârî'nin sohbet ve hizmetlerine devâm ettti. Hocasına olan muhabbet ve bağlılığı pekçok olduğundan, kısa zamanda yüksek derecelere kavuştu. Hocası, onu kızı ile evlendirerek kendisine dâmâd yaptı. Emîr Buhârî hazretleri vefât edeceği zaman, Mahmûd Çelebi'yi kendisine halîfe bıraktığını bildirdi. 1531 (H.938) senesinde İstanbul'da Edirnekapı semtinde vefât etti.

Devamını oku...

Mert isen, kötülük yapana, iyilik yap!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Ekim 2023

Şeyh Ebü'l-Kâsım hazretleri İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunu olan Muhammed Sibgatullah hazretlerinin ilk oğlu, Urvet-ül-vüskâ Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî'nin de torunudur. 1645 (H.1055) senesinde Hindistan'da Serhend’de doğdu. Yüksek dereceler sâhibi olan amcası Muhammed Ubeydüllah-ı Serhendî'den de okuyup ilim öğrenmişti. 1671 (H.1082) senesinde Ekberâbâd beldesine gitmişti. Orada vefât etti. Cenâzesini Serhend'e getirip yüksek dedesinin yakınında defnettiler.

Devamını oku...

Susmak, yorulmadan yapılan bir ibâdettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Ekim 2023

Ebû Muhammed Mâcid Kürdî hazretleri Irak'ta yetişen büyük velîlerdendir. Bağdat civârında yaşadı. Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri bu zâtı överdi. Cebel-i Hamsîn denilen yerde yerleşip ilim ve ibâdetle meşgûl oldu. 1166 (H.561) senesinde vefât etti.

Devamını oku...