Ba­bam­dan ba­na ­çok borç kal­dı!..

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 13 Kasım 2008

Es­hab-ı Ki­ra­mın bü­yük­le­rin­den olan Ca­bir bin Ab­dul­lah (ra­dı­yal­la­hü anh) Haz­rec ka­bi­le­sin­den­dir. Câ­bir’in ba­ba­sı Ab­dul­lah, İkin­ci Aka­be bia­tın­da Müs­lü­man ol­muş ve Ha­ra­mo­ğul­la­rı na­kip­li­ği­ne ta­yin edil­miş­ti. Müş­rik­ler, Uhud Har­bin­de onu, bur­nu­nu ve ku­lak­la­rı­nı ke­se­rek iş­ken­ce et­tik­ten son­ra şe­hit et­ti­ler. Ca­bir (ra­dı­yal­la­hü anh) şöy­le an­la­tır:

Devamını oku...

Şim­di cen­net e­vin­de­yim...

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 12 Kasım 2008

Zün­nûn-i Mıs­rî haz­ret­le­ri Mı­sır’ın bü­yük ev­li­ya­sın­dan­dır. Soh­bet­le­ri ile on bin­ler­ce ki­şi hi­da­ye­te er­miş­tir. Mâ­li­kî mez­he­bi­nin imâ­mı, Mâ­lik bin Enes haz­ret­le­ri­nin ta­le­be­si­dir...

Devamını oku...

Cö­mert­ler cö­mer­di Dalec bin Ah­med

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 11 Kasım 2008

Da’lec bin Ah­med haz­ret­le­ri; Mek­ke’de, Bağ­dâd’da ve Si­cis­tân’da ha­dîs âlim­le­ri­ne tah­sis et­ti­ği va­kıf­la­rı olan çok zen­gin bir zat idi. Ken­di­si Mek­ke’de bir ev sa­tın alıp, bir müd­det otur­du. Da­ha son­ra Bağ­dâd’a yer­leş­ti...
Ebû Bekr bin Ali bin Ab­dul­lah, bir zâ­tın şöy­le an­lat­tı­ğı­nı nak­let­miş­tir:

Devamını oku...

Han­belî fı­kıh â­li­mi A­li bin Beşşâr

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 11 Kasım 2008

Ali bin Mu­ham­med el-Beş­şâr, bü­yük Han­be­lî âlim­le­rin­den­dir. 313 (m. 925) se­ne­sin­de ve­fât et­ti. Kab­ri, Nec­ma’ya ya­kın bir yer olan Aka­be’de­dir. Hik­met­li söz­le­ri çok­tur. Bu­yur­du ki:

Devamını oku...

Sa­na hü­zün, gam ­ke­der gir­mez!..

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 09 Kasım 2008

Bü­yük mu­ta­sav­vıf Cü­neyd-i Bağ­dâ­dî haz­ret­le­ri bir gün Kû­fe’ye uğ­ra­dı. Şeh­rin ile­ri ge­len­le­rin­den bi­ri­si­nin sa­ra­yı­nı gör­dü. Çok süs­lüy­dü. Pen­ce­re­sin­de bi­ri­si şu mâ­nâ­da şi­ir söy­lü­yor­du: “Ey Sa­ray! Sa­na hü­zün, gam, ke­der gir­mez. Za­man se­nin sâ­kin­le­ri­ne, için­de­ki­le­re bir şey yap­maz. Sen muh­taç­lar için ne gü­zel bir ko­nak­sın...”

Devamını oku...

Gey­lan­lı gö­nül sul­ta­nı Cemâ­leddîn­-i Ez­herî

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 09 Kasım 2008

İs­lâm âlim­le­rin­den ve ev­li­yâ­nın bü­yük­le­rin­den olan Ce­mâ­led­dîn-i Ez­he­rî, 1358 (H.760) se­ne­sin­de Gey­lân şeh­ri ci­vâ­rın­da bu­lu­nan Len­ger-Kü­nân’da doğ­du. Ço­cuk­lu­ğu, kö­yün­de ge­çen Ce­mâ­led­dîn Mu­ham­med, ilim öğ­ren­me ça­ğı­na ge­lin­ce, Mı­sır’da bu­lu­nan meş­hûr Câ­mi’ul-Ez­her Med­re­se­si­ne git­ti ve tah­sî­li­ni ora­da ta­mam­la­dık­tan son­ra, Teb­rîz’e yer­leş­ti.

Devamını oku...

Ne­ne Ha­tun ve ­kar­de­şi Ha­san

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 08 Kasım 2008

Ne­ne Ha­tun, 1857’de Er­zu­rum-Pa­sin­ler’e bağ­lı Çe­per­li Kö­yü’nde dün­ya­ya gel­miş­tir. “93 Har­bi” (1877-1878) pat­lak ve­rip de sah­ne­ye çı­ka­ca­ğı ana ka­dar Ne­ne Ha­tun, Ana­do­lu’da­ki di­ğer isim­siz kah­ra­man­lar gi­bi, ken­di hâ­lin­de mü­te­va­zı bir ha­yat sü­ren sı­ra­dan in­san­lar­dan bi­riy­di. Her kah­ra­man gi­bi onu da kah­ra­man­lık tah­tı­na otur­tan; şart­la­rın va­him­le­şip işin ba­şa düş­tü­ğü gün­ler ol­muş­tur...

Devamını oku...

Af­ga­nis­tan­lı velî Ah­med Berkî

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 06 Kasım 2008

Mev­lâ­nâ Ah­med Ber­kî, Af­ga­nis­tan’da ilim öğ­ret­mek­le meş­gûl idi. Bir gün, ta­nı­dık­la­rın­dan ve hem­şeh­ri­le­rin­den bir tüc­car Hin­dis­tan’a git­miş ev­li­yâ­nın en bü­yük­le­rin­den İmâm-ı Rab­bâ­nî haz­ret­le­ri­nin soh­bet­le­ri­ni din­le­miş­ti. Dö­nü­şün­de de İmâm-ı Rab­bâ­nî haz­ret­le­ri­nin in­san­la­rı hak yo­la sevk eden kıy­met­li mek­tup­la­rın­dan ge­tir­miş­ti...

Devamını oku...

Ab­ba­si Halî­fe­si Mü­te­vek­kil

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 05 Kasım 2008

Ab­ba­si Ha­lî­fe­si Mü­te­vek­kil, sa­lih bir kim­se idi. Bir gün, sır­ça­dan, cam­dan ya­pıl­mış olan, alt ve üst ta­ra­fın­dan su akan sa­râ­ya gir­miş­ti. Ya­kın adam­la­rı ve ne­dîm­le­ri, soh­bet dost­la­rı da ya­nın­da idi. Otu­rup soh­bet eder­ler­ken, gül­dü. Ya­nın­da bu­lu­nan­lar, “Al­la­hü teâ­lâ se­ni hep gül­dür­sün, ey mü’min­le­rin emî­ri, gül­me­ni­zin se­be­bi ne­dir?” de­di­ler.

Devamını oku...

Az iş yap­tı fa­kat çok ka­zan­dı!..

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 04 Kasım 2008

Be­râ bin Âzib (ra­dı­yal­la­hü anh), Re­sû­lul­lah (sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem) Efen­di­mi­zin hic­re­tin­den ön­ce Me­dî­ne-i mü­nev­ve­re­de kü­çük yaş­ta iken Müs­lü­man ol­du. Ba­ba­sı Âzib de Sa­hâ­bî idi...
Be­râ bin Âzib, Re­sû­lul­la­hın ve di­ğer sa­hâ­be­nin hic­ret­le­ri­ni şöy­le an­la­tı­yor:

Devamını oku...