Bir garip Allah adamı Ebü'l-Garîb İsfelhânî

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 10 Ekim 2008

Ebü’l-Garîb İsfehânî, kerâmetler sâhibi velîlerden ve derin âlimlerdendir. Anadolu’ya gelen evliyânın ilklerindendir. Künyesi gibi kendisi de garîb olan bu mübârek zâtın ismi, doğum ve vefât târihleri bilinmiyor

Devamını oku...

Bir hikmet ehli Mensûr bin Ammâr

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 09 Ekim 2008

Mensûr bin Ammâr evliyânın büyüklerindendir. Çeşitli ilimlerde âlim, hitâbeti çok kuvvetli, vaazları tesîrli bir vaizdi. Aslen Mervli olup, Basra’da yaşamıştır. 225 (m. 839) yılında vefât etmiştir...
Mensûr bin Ammâr hazretlerinin hikmetli sözleri meşhurdur. Buyurdu ki

Devamını oku...

İbrâhim-i Havvâs ve hidâyete eren rahîb

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 08 Ekim 2008

İbrâhim-i Havvâs hazretleri, evliyânın büyüklerindendir. Cüneyd-i Bağdadî hazretlerinin talebelerinden olup, Ebû Ca’fer Huldî’nin üstadıdır. Yüksek makam ve kerâmetler sâhibiydi. Bağdadlıdır. 291 (m. 903) yılında Rey Câmiî’nde vefât etti.

Devamını oku...

İzzeddîn bin Abdüsselâm

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Ekim 2008

İzzeddîn bin Abdüsselâm hazretleri, ilim öğrenmek için gittiği Şam’da bir süre kaldı. Orada Gazâliye ve başka medreselerde ders verdi. Emevî Câmiine imâm ve hatîb tâyin edildi. Daha sonra, Şam’dan ayrılarak Kâhire’ye gitti. Mısır Sultânı Sâlih Necmeddîn bin Kâmil, onunla sohbet etti ve ona çok ikrâmda bulundu.

Devamını oku...

Büyük mutasavvıf Muhammed Sıddîk

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Ekim 2008

Muhammed Sıddîk Bedahşî, Hindistan’da yetişen büyük velîlerdendir. Doğum târihi bilinmemektedir. Küçük iken, Hân-ı Hânân Abdürrahîm’in sohbetinde bulundu. Bunun vâsıtası ile Hâce Bâkî-billah hazretlerinin sohbeti ile şereflendi. Bu hocasının vefâtından sonra, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin sohbet ve hizmetine kavuştu. Evliyâlıkta, “Vilâyet-i hâssa” ismi verilen en yüksek makamlara kavuşmakla şereflendi. 1622 (H.1032) senesinde, izin alarak hacca gitti. 1640 (H.1050) senesinde vefât etti...
İmam-ı Rabbânî hazretlerinin Mektubât’ında Muhammed Sıddîk’a yazılmış mektublar vardır. Onlardan birinde özetle şöyle buyuruluyor:

Devamını oku...

Fakih Osman Osman Tavilî

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 05 Ekim 2008

Osman Tavilî, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin talebelerinden ve zamânındaki büyük velîlerdendir. Peygamber efendimizin torunu hazret-i Hüseyin’in neslinden olduğu için “Hüseynî”, Tavila köyünde yerleştiği için “Tavilî” nisbeleriyle de anıldı. 1781 (H.1195) senesinde Irak’ta Cebel-i Himrin denilen yerde doğdu. 1867 (H.1283) senesinde Tavila’da vefât etti

Devamını oku...

Hadîs âlimlerinden Bişr bin Mansûr

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 03 Ekim 2008

Bişr bin Mansûr es-Süleymî, büyük velîlerdendir. Künyesi “Ebû Muhammed”dir. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 796 (H.180) senesinde Basra’da vefât etti.

Devamını oku...

Şam'dan yayılan nur Abdullah-ı Herâtî

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 02 Ekim 2008

Abdullah-ı Herâtî, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin yetiştirdiği velîlerdendir. İsmi Abdullah’tır. Herâtlı olduğu için “Herâtî” veya “Hirevî” nisbeleriyle meşhûr olmuştur. Doğum ve vefât târihleri kesin olarak bilinmemektedir. Şam’da vefât etti. Kabri Kâsiyun Dağı eteğinde Mevlânâ Halîd-i Bağdâdî hazretlerinin türbesi yanındaki kabristandadır.

Devamını oku...

Beni defneyle ve kabrimde gecele!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 30 Eylül 2008

Süfyân-ı Sevrî hazretleri 713 (H.95) senesinde Kûfe’de doğdu. 778 (H.161)’de Basra’da vefât etti. Tebe-i tâbiînin büyüklerindendir. Hikmetli sözleriyle insanlara nasîhatlerde bulunup, hak yolun bilgilerini öğretti. Bu hususta nasîhatleri pek çoktur. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Estergon Muhafızı Kara Ali Bey

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 29 Eylül 2008

Kanuni Sultan Süleyman döneminde ve 1543 yılında elimize geçen Estergon Kalesi Sancakbeyliği haline getirilerek Budin Beylerbeyliği’ne bağlanmıştı. Ancak kale, bundan yaklaşık elli yıl sonra Alman, Leh, Çek ve İtalyanlardan oluşan 80 bin kişilik bir Haçlı ordusu tarafından kuşatıldı...

Devamını oku...