Belek Bey

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Nisan 2006

Belek Bey, Haçlılara karşı büyük zaferler kazanan Artuklu Emiridir. Amcası İlgazi, Artuklular’ın Mardin; diğer amcası Sökmen ise Hasankeyf kolunun Beyi idi. Sökmen Bey, Haçlılara karşı gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Selçuklu Sultanı Tutuş tarafından kendilerine verilen Surve şehrini yeğeni Belek’e verdi. Ancak 1098 senesinde, Kudüs ve havalisinin Fatımiler’in eline geçmesinden az sonra, Suruç, Hristiyanların eline düştü. Belek Bey, bundan sonra bir süre daha amcası Sökmen ve İlgazi’nin hizmetinde bulundu...

Devamını oku...

Malik el-Şahbaz (Malcolm X)

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Nisan 2006

Malcolm Little, 1952’de “Malcolm X” adıyla “Black Muslims” hareketine girdi. Elijah Muhammad’in yolunu izledi ve ona ABD içinde tümüyle bağımsız olacak bir zenci cumhuriyetinin kurulması fikrini benimsetti. Ancak Mart 1964’te iki liderin arası açıldı; Malcolm X, “Afrika-Amerika Birliği” örgütünü kurdu ve aynı yıl Afrika ile Orta Doğu’ya iki gezi yaptı. Dönüşünden kısa bir süre sonra da öldürüldü.

Devamını oku...

Çakırcalı Mehmet Efe

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Nisan 2006

Çakırcalı Mehmet Efe, dağlara çıktıktan bir süre sonra ilk olarak “halka zulüm yapıyor” diye Mustafa Ağa’nın evini basar. Ağayı uyararak 200 altınına el koyar. Ardından da Kızoğlu Mehmet Ağa’yı dağa kaldırarak, yüklü miktarda fidye alır. Eylemlerinden elde ettiği parayı da halka dağıtır. Halkın sempatisini kazanması sayesinde köyler ve Yörük obaları ona yataklık ederler.

Devamını oku...

Sultan Alâeddin Muhammed Harezmi

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Nisan 2006

Sultan Alâeddin Tekiş, Harezmşahlar sülalesinin en kudretli şahsiyetlerindendir. Harezmşahlar Devleti, onun sayesinde imparatorluk hâlini aldı. Tekiş, ilk olarak Karahitaylar ile mücadeleye girişti. İsmailîler elinde bulunan bazı kaleleri geri aldı. Bu geniş fütuhatları gerçekleştiren Tekiş, Harezm’e döndüğü 1200 yılında vefat etti. Yerine bu sırada Turziz muhasarasında bulunan oğlu Muhammed “Alâeddin” unvanı ile tahta çıktı.

Devamını oku...

Hacı Bektâş-ı Velî

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Nisan 2006

Hacı Bektâş-ı Velî, Horasan’ın Nişâbûr şehrinde 1281 (H. 680) senesinde doğdu. Hacı Bektâş-ı Velî’nin soyu hazret-i Ali’ye dayanır. 1338 (H.738) senesinde Nevşehir’e yakın bir yerde vefât etti. Türbesinin bulunduğu kasabaya sonradan Hacıbektaş ismi verildi.
Hacı Bektâş-ı Velî hazretleri, daha çocukken ilim öğrenmesi için âilesi tarafından Şeyh Lokmân-ı Perende’ye teslim edildi. Lokmân-ı Perende, Ahmed-i Yesevî hazretlerinin halîfelerinden olup, zâhir ve bâtın ilimlerinde çok derinleşmişti.

Devamını oku...

Abdülazîz bin Yahyâ

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Nisan 2006

Abdülazîz bin Yahyâ el-Kınânî hazretleri, Halîfe Me’mun zamanında Bağdâd’a geldi. İbn-i Uyeyne, Abdullah bin Muâz es-San’anî, Mervân bin Muâviye el-Fezârî, Hişam bin Süleymân el-Mahzûmî gibi âlimlerden rivâyetlerde bulunup, ilim öğrendi... Ondan da, Ebû Bekir Ya’kûb bin İbrâhîm et-Teymî, Hüseyn bin Fadl el-Beclî rivâyetlerde bulunmuştur...

Devamını oku...

Topal Recep Paşa'nın sonu

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Nisan 2006

Sultan IV. Murad Han, Hafız Ahmed Paşayı kendisine sadrazam yapmıştı. Ancak, askeri ayaklandıran Recep Paşa, Sadrazamlığı ele geçirdiği gibi, Hafız Ahmed Paşa, Hasan Halife ve Padişahın çok sevdiği muhasibi Musa Çelebiyi çeşitli hilelerle öldürttü. Recep Paşa döneminde İstanbul’da karışıklıklar günlerce sürdü. En küçük bir olayda, Recep Paşa’nın tahrikiyle harekete geçen zorbalar, yeni kelleler istiyorlardı...
Bilhassa Musa Çelebinin katledilişi Sultan Murad Han’ı çok üzmüştü. Hadiseyi duyunca acı bir ah çekip;
“Yâ Rab! Bu mazluma kıyan zalimlerin haklarından gelmem için sen bana kuvvet ver!” diyerek ağladı.

Devamını oku...

Vezir-i âzam Sinan Paşa

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Nisan 2006

Yavuz Sultan Selim Han, Merc-i Dâbık Zaferi ile, Memlûklar’ı bozguna uğratmış, hükümdar Kansu Gavri de öldürülmüştü. Memlûklar, Tomanbay’ı hükümdar seçtiler. Tomanbay, Yavuz Sultan Selim’in amansız Mısır çöllerini geçemeyip Anadolu’ya döneceğini düşünüyor, kaybedilen yerleri tekrar alacağına inanıyordu. Yavuz Sultan Selim ise Kâhire’nin alınmadan Mısır’ın tam olarak fethedilemeyeceğini bildiği için meşhur Sînâ Çölünü, Allah’ın inâyeti ile on üç günde geçerek 1517 yılında Ridâniye’de Memlûk ordusu ile karşı karşıya geldi...

Devamını oku...

Kececizâde Fuat Paşa

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Nisan 2006

Kececizâde Mehmet Fuat Paşa, bir toplantıda “Osmanlı bitti” diyen yabancı sefirlere; “Ekselanslar! Osmanlı o kadar kuvvetlidir ki, zira siz dışarıdan, biz içeriden yıkmaya çalışıyoruz, yine de yıkılmıyor” diyen Türk devlet adamıdır...
Fuat Paşa, güzel konuşan, hazır cevap biriydi. 55 yaşında olmasına rağmen 80 yaşında görünüyordu. Birden hastalandı, Fransa’ya tedavi için gitti. Vefatından iki gün önce, hasta yatağında Sultan Abdülaziz Han’a hitaben yazdığı ibretli mektubunda şöyle diyordu:

Devamını oku...

Ebû Bekr-i Şiblî

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Nisan 2006

Zamanının bir tânesi olan Ebû Bekr-i Şiblî, İmâm-ı Mâlik hazretlerinin “Muvattâ”sını ezbere bilirdi. Takvâ sâhiblerinin tâcı, birçok riyâzetleri ve kerâmetleri ile evliyânın reîsi, akıl âleminin meş’alesi idi. Pekçok âlimden hadîs-i şerîf dinlemiş ve nakletmiştir. Öğrenmek hususundaki şiddetli arzusu dinmek ve tükenmek bilmezdi.

Devamını oku...