Osmanlı ulemâsından Yayabaşızâde Efendi

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 05 Nisan 2008

Yayabaşızâde Efendi, Osmanlılar zamânında yetişen hadîs, fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. İsmi, Hızır bin İlyâs bin Abdülvehhâb’dır. “Yayabaşızâde” ismiyle tanınır. İstanbul’da Eyüb Sultan semtinde doğup yetişti. Doğum târihi bilinmemektedir...

Devamını oku...

Osmanlı Şeyhülislâmı Zenbilli Ali Efendi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 04 Nisan 2008

Zenbilli Ali Efendi, Osmanlı âlim ve velîlerinin meşhûrlarındandır. Sekizinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Evinin penceresinden bir zenbil (sepet) sarkıtır, suâl soranlar, suâllerini bir kağıda yazıp zenbile koyardı. O da çekip suâllerin cevâbını yazar, zenbili tekrar sarkıtırdı. Bu sebeble “Zenbilli Ali Efendi” ismiyle meşhûr oldu...

Devamını oku...

Endülüslü âlim Selam bin Abdullah

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 03 Nisan 2008

Selam bin Abdullah Bâhilî, Endülüs’te (İspanya) İşbiliye (Sevilla) şehrinde yaşamış olan İslam âlimlerinin büyüklerindendir. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Ahlâkî ve edebî ilimlerde âlim olan Bâhilî hazretleri, “El-Zehair ve’l-a’lak fî edeb’in-nüfûsi ve mekârim’il-ahlak” isimli meşhur eseri yazmıştır.

Devamını oku...

Cephede geçen bir ömür Muhrez bin Fadle

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 02 Nisan 2008

Muhrez bin Fadle radıyallahü anh, Eshab-ı kiramdandır. Hayatı hakkında elimizde fazla bir bilgi yoktur. Hazret-i Ömer (radıyallahü anh) zamanındaki harplere katılmış ve büyük kahramanlıklar göstermiştir. İran üzerine yapılan seferlerde bulunmuş, bir birliğin kumandanlığını yapmıştır. Daha sonra Şam taraflarına gönderilmiş, burada Bizanslılarla yapılan savaşlarda bazı zaferler kazanmıştır...

Devamını oku...

Fıkıh âlimi Ahmed Zâhid

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 01 Nisan 2008

Ahmed Zâhid, evliyânın büyüklerinden ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimidir. Doğum târihi bilinmemektedir. 1416 (H.819) senesi Rebî’ul-evvel ayının yirmi dördünde, Kâhire’de vefât etti. Maksem’de kendi yaptırdığı câminin yanına defnedildi. Kabri ziyâret yeridir.

Devamını oku...

Yemame şehidi Sabit bin Kays

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 31 Mart 2008

Sabit bin Kays radıyallahü anh, Muhacirîn’in en meşhurlarından ve Sevgili Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve selem) hatiplerindendir.
Peygamber efendimiz, Medîne-i münevvereye teşrif ettikten sonra Medîneli Müslümanlardan söz aldı. Bu söz alma esnâsında hatîpliği ile meşhûr olan Sâbit bin Kays hazretleri, son derece, fasih ve beliğ olarak dedi ki:

Devamını oku...

Abbasi halifesi Me'mûn

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Mart 2008

Me’mun, Abbasi halifelerindendir. Halife Hârun’ür-Reşid’in oğludur... Hârun’ür-Reşid’in ölümünden sonra oğlu Emin tahta geçti. Hârun’ür-Reşid, Emin’i velîahd yapmış, ondan sonra da kardeşi Me’mûn’un, hükümdar olmasını kararlaştırmıştı. Emin, hükümdar olunca kardeşi Me’mûn’u velîahdlıktan azletti. Çünkü saltanatı oğlu Abdullah’a bırakmak istiyordu..

Devamını oku...

Tufeyl bin Amr (radıyallahü anh)

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Mart 2008

Tufeyl bin Amr Dûsî radıyallahü anh, meşhur bir şâirdi. Misâfirperver ve cömert bir insan olduğu için, herkes tarafından sevilirdi. Yemen taraflarında mamur ve verimli bir beldede oturan Devs kabilesine mensuptu.

Devamını oku...

Bir hikmet ehli Ahmed bin Âşir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Mart 2008

Ahmed bin Âşir, Endülüs’te (İspanya) yaşamış olan İslam âlimlerindendir. 1363 (H.765) senesinde İspanya’da Sella kasabasında vefat etti. Vaaz ve nasihatleri ile insanlara doğru yolu göstermeye gayret ederdi. Pek çok hikmetli sözü vardır. Buyurdu ki:
“Zühd; dünyâ malına âit olan kayıplarına üzülmemen, eline geçen dünyâlıklar ile de şımarmamandır.”

Devamını oku...

Bir şeref tablosu Galiçya

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Mart 2008

Galiçya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun kuruluşundan, İttifak Devletleri’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki yenilgilerine kadar, Avusturya tacına bağlı olup, bu imparatorluğun bir eyaletiydi. Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman, Galiçya’ya göz koymuş bulunan ve uzun zamandır gizli ajanları vasıtasıyla hazırlık yapmış olan Rusya, 1914 Eylülünde Doğu Galiçya’yı işgal etmiş, 1915 Mayısında ise Alman ve Avusturya hücumu karşısında çekilmek zorunda kalmıştı...

Devamını oku...