Ölülerin ruhuna okuyup bağışlamak

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Aralık 2022

Cemâleddîn-i Aksarâyî hazretleri Anadolu'da yetişen âlimlerden ve evliyâdandır. Aksaray'da doğdu. Aksaray'da ilim tahsilinden sonra Amasya'ya giderek Fahreddîn İlyâs Rûmî'den ders aldı. Amasya kâdılığına ve Dârü'l-ilim müderrisliğine getirildi. Sonra Aksaray'a döndü. Zincirli Medresesine müderris tayin edildi. 1389 (H.791) senesinde Aksaray'da vefat etti.

Devamını oku...

Tövbeyi geciktirenler kibirli olanlardır!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Aralık 2022

İshak Cemâleddîn Efendi Anadolu'da yetişen âlimlerden ve evliyâdandır. Aksaray'da doğdu. Konya Medreselerinde çeşitli âlimlerden aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. Meşhûr Osmanlı âlimleri, Kâdızâde, Molla Muslihuddîn Kastalânî ve Kestelli gibi zâtlardan ilim öğrendi. Bir müddet müderrislik yaptı. Tasavvufta Halvetiyye yolu büyüklerinden Molla Yahyâ Şirvânî'nin halîfelerinden Habîb Ömer-i Karamânî'ye bağlandı. 1526 (H.933) senesinde İstanbul'da vefât etti.

Devamını oku...

Âlimin sözü doğru, yediği helâl ise

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Aralık 2022

Molla Sâlih Çelebi Osmanlı Devleti zamânında Anadolu'da yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve devlet adamlarındandır. 1493 (H.899) senesinde Kosova’da Volçitrin'de doğdu. Medrese tahsîlini tamamladıktan sonra, İstanbul'da İbn-i Kemâl Paşanın derslerine devâm etti. İcâzet aldıktan sonra, Edirne'de müderrislik, Halep, Şam Mısır kâdılığı yaptı. Emekliye ayrılıp İstanbul'a yerleşti. 1563 (H.973) senesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Kul, günah işlemekten nasıl korunabilir?

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Aralık 2022

Tosyalı Mustafa Çelebi Osmanlı âlim ve devlet adamlarındandır. 1491 (H. 895) senesinde Kastamonu-Tosya'da doğdu. İlk medrese tahsîlini memleketinde gördükten sonra İstanbul'a gelip, Sahn-ı Semân medreselerinde okuduktan sonra devlet hizmetine alındı. Yavuz Sultan Selîm Hanın iltifâtına mazhâr olup, Dîvân-ı Hümâyûn kâtipliğine tâyin edildi. Sonra Reîs-ül-küttâblık ve Nişancılık makâmına kadar yükseldi ve burada emekli oldu. 1567 (H.975) yılında İstanbul'da vefât etti.

Devamını oku...

Hoş geldiniz, biz o zatın talebeleriyiz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 15 Aralık 2022

Celâleddîn Tebrîzî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. İran’da Tebriz’de doğdu. Şihâbüddîn Sühreverdî hazretlerinden ilim öğrenip feyz aldı. Ferîdüddîn-i Attâr hazretlerinin nazarlarından istifâde etti. Hâce Muînüddîn-i Çeştî hazretlerinin vefâtından önce Hindistan taraflarına gitti. Onun sohbetleriyle de şereflendi. Kutbüddîn Bahtiyâr Kâkî ve Behâüddîn Zekeriyyâ ile sohbet etti. Bir vakitler Çin taraflarına gitti. Oranın insanlarının da huzur ve saâdete kavuşmaları için çalıştı. Bir dağ köyünde ikâmet etti. O köylüler ve çevre sâkinleri hep kâfir idi. Onun bereketiyle, bulunduğu köy ve çevresindekiler Müslüman olmakla şereflendiler. Bir dergâh inşâ ettiler...

Devamını oku...

Farzın yanında nâfilenin hiç kıymeti yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 14 Aralık 2022

Kutb-i Rabbânî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. İsmi, Muhammed olup 1260 (H. 658)’de Hindistan'ın Pânipüt şehrinde doğdu. Küçük yaşta Şerefüddîn Ebû Ali Kalender hazretlerinin terbiyesine verildi. 1363 (H.765) yılında orada vefât etti. Birçok kıymetli eser de yazdı. “Fevâid-ül-Füâd” kitabında şöyle buyurmaktadır:

Devamını oku...

Evinden hiç misâfir eksik olmayan zat

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 13 Aralık 2022

Celâleddîn Pirânî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. Horasan’da Pirân’da yaşadı. 1457 (H.862) senesinde vefât etti. Tasavvufta üveysî idi. Peygamber efendimizin rûhâniyetinden feyz alırdı. Kendisi şöyle demiştir:

Devamını oku...

Konuşma âdâbı ve çok konuşmanın zararları!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 12 Aralık 2022

Muhammed Celâleddîn-i Devânî hazretleri İslâm âlimlerinin ve velîlerin büyüklerindendir. 1429 (H. 833) senesinde İran'ın Kâzerûn şehrinin Devân nahiyesinde doğdu. Zamânının din ve fen ilimlerini tamamlayıp icâzet aldıktan sonra Tebrîz'de Muzafferiyye Medresesinde müderris oldu. Bu sırada İbrâhim-i Gülşenî hazretlerinin sohbetine devâm ederek, tasavvufta da yetişti. Sonra Şîrâz şehrindeki Medreset-ül-Eytâmda müderris oldu. 1502 (H.908) senesi Kâzerûn'da vefât etti.

Celâleddîn-i Devânî hazretleri pek çok eser yazdı. “Ahlâk-ı Celâlî” isimli kitabında çok konuşmanın zararlarını ve konuşma âdâbını şöyle anlatır:

Devamını oku...

Bugün böyle bir zât yok!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 11 Aralık 2022

Şeyh Celâl Tehâniserî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. 1490 (H.884)’de Hindistan'da Tehâniser'de doğdu. Küçük yaşta ilim tahsîline başladı. Sonra Şeyh Abdülkuddûs hazretlerinin sohbetlerine devâm etti. Kısa zamanda kemâle gelerek icâzet aldı. 1581 (H.989) senesinde Tehâniser'de vefât etti.

Devamını oku...

Evliyâ kabirlerini ziyâreti terk etmemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 10 Aralık 2022

Veliyyüddîn Efendi Osmanlı Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve Nakşibendî şeyhlerindendir. 1659 (H.1069)da bugün Yunanistan sınırları dâhilinde bulunan Larissa'da (Yenişehir) doğdu. Zamânın meşhûr ulemâsından ilim tahsîl etti, icâzet alarak çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Mekke-i mükerremeye gitti. Orada Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî hazretlerinin talebelerinden olan Ahmed-i Yekdest hazretlerinin sohbetleriyle şereflenerek Nakşibendiyye icazeti aldı. İstanbul’a dönerek Galata ve Edirne kâdılıklarında bulundu. 1738 (H.1151) senesinde İstanbul'da vefât etti. Veliyyüddîn Efendi pek kıymetli eserler yazdı. Bunlardan “Şerh-i Mekâsıd'a hâşiye” kitabında şöyle buyurmaktadır:

Devamını oku...