Dünyâ ve âhirette iyilik sabır ile ele geçer

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Aralık 2022

Cafer El-Huldî hazretleri evliyadan olup Cüneyd-i Bağdâdî'nin talebelerinin en büyüklerindendir. Bağdât'ta 867 (H.253) senesinde doğdu. Genç yaşta Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin sohbetlerine devam etti. Onun himmet ve teveccühlerine kavuşup icazet verildi. İlim öğrenmek Kûfe, Mekke, Medîne ve Mısır'a gitti. Oralarda büyük âlimlerden ilim öğrendi. Fıkıh ve hadîs ilminde de söz sâhibi oldu. Sonra Bağdât'a dönüp yerleşti ve ilim öğretti. Kendisine sorulan suâllere, velîlere has bir üslûb ile, çok güzel cevap veren, derecesi yüksek bir zât, iyilikler ve fazîletler kaynağı idi. 959 (H.348) de vefât etti.

Devamını oku...

Pişmanlık içinde olan insanlara ne mutlu!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Aralık 2022

Ebû Muhammed Serrâc hazretleri evliyadan olup hadîs ve fıkıh âlimidir. 1026 (H.417) senesinde Bağdat'ta doğdu, 1106 (H.500) senesinde Bağdât'ta vefât etti. Bağdâd'ın meşhûr âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. Kırâat, hadîs ve fıkıh ilimlerindeki yüksek derecesi yanında edebî sanatlarda da yüksek bir şâir olan Ebû Muhammed Serrâc birçok kıymetli eser yazdı.

Bir başka sohbetinde de Sehl bin Abdullah-ı Tüstürî hazretlerinin şöyle naklettiğini buyurdu:

Devamını oku...

İlim, âlimlerin ihtiyaç malzemesidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Aralık 2022

Ebû Abdullah Kilâî hazretleri evliyadan olup hadîs ve fıkıh âlimidir. Yemen'de Cünd şehrinde doğdu. Meşhur âlimlerin derslerine devam etti. Fıkıh ilminde üstün bir dereceye yükseldi. Âlim olduğu kadar âbid ve zâhid bir zât idi. 1067 (H.460) senesinde orada vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Şehitler diledikleri yerlere uçarlar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Aralık 2022

Câbir bin Zeyd hazretleri Tâbiînden olup hadîs ve fıkıh âlimidir. Aslen Ummanlı olup, Basra'da yaşamıştır. Abdullah İbn-i Abbâs, Abdullah İbn-i Ömer, Abdullah İbn-i Amr, Abdullah İbn-i Zübeyr, İkrime (radıyallahü anhüm) gibi pekçok Sahâbîden hadîs-i şerîf dinledi. Vefâtına çok yakın, ölüm döşeğinde yatarken kendisine bir isteği, arzusu olup olmadığı sorulduğunda; Hasan-ı Basrî hazretlerini görmek istediğini söylemiştir. Hasan-ı Basrî geldiği zaman; "Ey kardeşlerim! İşte bu saatte ben sizden ayrılıyorum. Ya Cennet'e veya Cehennem'e gideceğim" dedi ve ondan mânevî yardım istedi.

Devamını oku...

Felaketten ve azaptan kurtulmak için!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 30 Kasım 2022

Cemâlüddîn İbnü'n-Nakîb hazretleri tefsir ve tasavvuf âlîmidir. 611'de (m. 1214) Kudüs'te doğdu. Kahire’ye giderek kelam ilmi tahsil etti. Sonra Şehâbeddin Sühreverdî hazretlerine intisab ederek tasavvufta yükseldi. Daha sonra Kudüs'e dönerek talipleri yetiştirdi. 698'de (m. 1298) vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Halife Hârûn Reşîd'i ağlatan nasihat!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 29 Kasım 2022

Behlül-i Dânâ hazretleri evliyânın meşhûrlarındandır. Asıl ismi Vüheyb bin Ömer Sayrâfî'dir. Kûfeli olduğu hâlde ömrünün çoğunu Bağdât'ta geçirdi. Hârûn Reşîd'in kardeşi olduğuna dâir rivâyetler varsa da aslı yoktur. Hârûn Reşîd'e nasîhat verirdi. Herkese ders olacak hikmetli sözleri çok meşhûrdur. 805 (H.190) senesi Bağdât'ta vefât etti.

Devamını oku...

Cenneti istiyorsan nefsin arzularından uzaklaş!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 28 Kasım 2022

Bündâr bin Hüseyin hazretleri evliyânın meşhûrlarındandır. İran’da Şiraz beldesinden olup, Errecan'da ikâmet etmiştir. Bündâr bin Hüseyin, usûl ve akâid ilminde de âlim idi. Ebû Bekr Şiblî'nin sohbetlerinde bulunmuştur. Hakâik (hakîkatler), tasavvufî incelikler ilmi üzerinde çok meşhûr sözleri vardır. 964 (H.353) senesinde Errecan'da vefât etti. Cenâzesini Ebû Zerâ-i Taberî yıkadı.

Devamını oku...

Ey Busayrî! Kasîdeni dinlemek isterim

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 27 Kasım 2022

İmâm-ı Busayrî hazretleri İslâm âlimlerinin ve evliyânın meşhûrlarındandır. 1212 (H.609) senesinde Mısır'da Busayr şehrinde doğdu. Ebü'l-Abbâs-ı Mürsî hazretlerinin talebesidir. Ebü'l-Abbâs Mürsî de, Ebü'l-Hasan-ı Şâzilî'nin talebesidir. 1295 (H.695) senesinde Mısır'da İskenderiyye şehrinde vefât etti.

Devamını oku...

Oğul! Hani seninle bir anlaşmamız vardı!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 26 Kasım 2022

Eğirdirli Burhâneddîn Efendi Anadolu velîlerindendir. 1494 (H. 900) senesinde Tosya'da doğdu. Tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul'a gitti. Tasavvufta yetişmek üzere Zeyniyye tarîkatı şeyhi Tosyalı Şeyh Nasûh Efendinin, derslerine ve sohbetlerine devâm etti. Bu hocasının rehberliği ile kemâle erip, icâzet verildi. Eğirdir'de dedesi Muhammed Çelebi'nin vefâtı ile boşalan zâviyede insanlara rehberlik yapmak, doğru yolu anlatıp, ilim öğretmekle vazîfelendirildi. 1562 (H.970)'de Eğridir'de vefât etti.

Devamını oku...

En büyük ibadet, vaktini boş yere harcamamaktır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 25 Kasım 2022

İbn-i Fergânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir.Cüneyd-i Bağdadî ve Süfyân-ı Sevrî gibi büyük âlimlerin sohbetlerinde bulunmuştur. Gençliğinde Irak’ta bulundu. Merv’e yerleşti. Zâhirî ilimlerde de âlim olan İbn-i Fergânî hazretleri, 320 (m. 932) senesinde vefât etmiştir. Sözleri menkıbeleri ve nasîhatleri çok meşhûrdur. Hocası Cüneyd-i Bağdadî, İbn-i Fergânî’ye yazdığı mektûbta şöyle demektedir:

Devamını oku...