Kırlara gidip yalnız kalmayı tercih etme!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 23 Ağustos 2023

Hüsâmeddîn Mültânî hazretleri Hindistan'da yetişen evliyânın büyüklerindendir. Nizâmüddîn-i Evliyâ'nın sohbetlerinde bulunarak yetişti. İslâmiyetin emirlerini yerine getirmekte, hocasına olan muhabbet ve bağlılıkta, diğer arkadaşlarından ilerideydi. Hâce hazretleri bu talebesi hakkında; "Delhi, onun himâyesindedir" buyururdu.

Devamını oku...

Kalp vardır ölüdür, kalp vardır gâfildir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 22 Ağustos 2023

Emîrüddîn Hübeyr hazretleri Çeştiyye yolunun büyüklerinden olup, Huzeyfetü'l-Mer'âşî hazretlerinin halîfelerinin ileri gelenlerindendir. On yedi yaşında Kur'ân-ı kerîmi ezberledi. Birçok âlimden din ve âlet, yardımcı ilimleri tahsil etti. Kur'ân-ı kerîmi çok okur, çok ibâdet ve çok duâ eder, Allah aşkından devamlı ağlardı.

Devamını oku...

Yediklerinin nereden geldiğine dikkat et!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 21 Ağustos 2023

Huzeyfet-ül-Mer'âşî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Maraş’ta doğdu. Zamânının âlimlerinden ilim tahsîl etti. İbrâhim bin Edhem hazretlerinin hizmetinde ve sohbetinde bulunarak tasavvuf yolunda ilerledi. İbrâhim bin Edhem hazretleri ona tasavvuf yolunda hırka giydirdi. Abdullah bin Hubeyk, Mûsâ bin el-Muallî, Yûsuf bin Esbât, Bişr-i Hâfî, Feyz bin İshak, İbn-i Ebidderdâ, Nebhân bin El-Mugallis gibi zâtlarla görüşüp karşılıklı sohbetlerde bulundu. 822 (H.207) senesinde vefât etti.

Devamını oku...

Cennetlik ve cehennemlik olmak ne demektir?

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 20 Ağustos 2023

Ali Hucvîrî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. 1009 (H.400) senesinde Afganistan’da Gazne'de doğdu. Öğrenilmesi lâzım olan ilk ilmi, tasavvufa âit hakîkatleri ve incelikleri babasından öğrendi. Bundan sonra zamanın büyük âlimlerinin derslerine devam ederek icazet aldı. 1072 (H.465) senesinde Pakistan’da Lâhor'da vefat etti. Ali Hucvîrî birçok eser yazdı, en önemli eseri “Keşf-ül-Mahcûb”da şöyle anlatır:

Devamını oku...

Kâinâta ibret nazarı ile bakan görür!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 19 Ağustos 2023

Hocazâde Mustafa Efendi, Fâtih Sultan Mehmed devri Osmanlı âlimlerinin en büyüklerindendir. Bursa'da doğdu. Hızır Bey Çelebinin derslerine devam etti. Bursa ve İstanbul'da müderrislik, Edirne kâdılığı ve İstanbul müftîliği yaptı. Emekli olunca Bursa’ya döndü. 1488 (H.893) senesinde Bursa'da vefât etti. “Tehâfüt-ül-Felâsife” adlı eseri meşhûr olmuştur. Bu kitabında şöyle anlatır:

Devamını oku...

Tövbe, son nefese kadar kabûl olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 18 Ağustos 2023

Sâdeddîn Efendi Yirmi ikinci Osmanlı Şeyhülislâmı olup Hoca Efendi diye ün kazanandı. 1536 (H.943) İstanbul'da dünyâya geldi. Medrese tahsilinden sonra müderrislik yaptı. Sultan Üçüncü Murâd’a Hâce-i sultânî (sultan hocası) oldu. Padişahı Eğri Seferine çıkmaya teşvik etti. Askeri cesaretlendiren vaazlarıyla Haçova'da Osmanlı ordusunun Haçlıları yenmesinde hizmeti oldu. Sultan Üçüncü Mehmed Hân padişah olunca, Sâdeddîn Efendiyi Şeyhülislâmlık makâmına getirdi. Bu vazifede iken 1599 (H.1008) senesinde vefât etti. Çok kitap yazdı. “Behçet-ül-Esrâr” isimli eserinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

Nasîhat istersen, ölüm yeter!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 17 Ağustos 2023

Bolulu Himmet Efendi Osmanlı evliyasının büyüklerindendir. Bolu’da doğdu. İlk tahsîlini Bolu'da gördü. Sonra İstanbul'a gelerek ilim tahsîline devâm etti ve müderris olmaya hak kazandı. Fakat Hüsâmeddîn Uşşâkî'ye bağlanarak, talebesi oldu ve yetiştikten sonra hilâfet aldı. Hocasının izni ile memleketine gitti. Memleketinde Bayrâmiyye yolu büyüklerinden Bolulu Ahmed Efendinin hizmetinde bulunarak Bayramî tarîkatı hilâfeti aldı. Uşşâkîlik ve Bayramîlik tarîkatlarının sırlarını birleştirdi. İstanbul'a gitti. Üsküdar Divitçiler Dergâhında Şâbâniyye ve Bayrâmiyyenin birleştirilmesinden meydana çıkan Himmetiyye yolunun esaslarını anlattı. 1683 (H.1095) senesinde İstanbul'da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Câhil ve ahmak kimseler kadere inanmadılar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 16 Ağustos 2023

Hidâyetullah Erbilî hazretleri Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerindendir. On dokuzuncu asırda Irak'ta Erbîl’de doğdu. Önceleri ümmî idi. Sonra Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin huzûruna vardı ve bir daha yanından ayrılmadı. Devamlı şeyhin hizmetinde bulunup tasavvuf yolunda ilerledi. Bağdât'ta vefat etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bundan sonra evliyaya muhâlefet etmeyeceğim

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 15 Ağustos 2023

Şemseddîn Muhammed Hıfnî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. 1690 (H.1101) senesinde Mısır'da Hıfne kasabasında doğdu. 1767 (H.1181) senesinde Kâhire'de vefât etti. Kâhire'de zamânının en meşhur âlimlerinden ders aldı. Hocaları ona icâzet verdiler. Tefsîr, hadîs, fıkıh ve diğer ilimlerde zamânının seçkin âlimlerinden oldu. Şam'dan Mısır'a gelen Seyyid Mustafa Bekrî ile görüştü. Onun en üstün talebelerinden oldu. Çok kerâmetleri görüldü.

Devamını oku...

İnsan, sevdiği kimse ile berâberdir.

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 14 Ağustos 2023

Nûrullah Efendi, Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden Yanyalı İsmet Efendinin halîfesidir. Hocasının 1872 yılında vefât etmesi üzerine geçtiği Fâtih Çarşamba'daki meşihat makamında 21 yıl görev yaptı. 1893'de vefât eden Nûrullah Efendinin kabri, Dergâhın bahçesindedir. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...