Özür dileyenlerin özürlerini kabul et

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 05 Haziran 2021

İbn-i Nahvî hazretleri Cezayir’de Tilemsan’da yetişen evliyâ ve âlimlerdendir. Doğum târihi bilinmemektedir. 513 (m. 1119)’da Tunus’un Tevzer şehrinde vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Evliyâlık, Allahü teâlâya yakın olmak demektir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 04 Haziran 2021

Kalburîzâde Mehmed Efendi Celvetî şeyhlerindendir. 1163’de (m. 1749) Bursa’da doğdu. Burada Celvetiyye tarikatına intisap ederek İsmâil Hakkı Dergâhı şeyhi Hikmetîzâde Mehmed Emin Efendi’ye damat oldu ve kırk yıl onun sohbet ve hizmetinde bulundu. 1237’de (m. 1822) vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bütün noksan sıfatlardan münezzehsin Allah'ım

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 03 Haziran 2021

Molla Miskîn hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Asıl adı Muînüddîn Muhammed el-Herevî’dir. Afganistan’da Herat’ta doğdu. Burada ilim tahsil ettikten sonra kadılık yaptı. 954 (m. 1547)’de orada vefat etti. "Meâric-ün-nübüvve fî medâric-il-fütüvve" adlı eserden bazı bölümler:

Devamını oku...

Harâma sebep olan şeyler de harâmdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 02 Haziran 2021

Âlim bin Alâ hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Kaynaklarda Âlim bin Alâ ile ilgili pek fazla malûmat mevcut değildir. 688 [m. 1289] de vefât etti. Tatâr Hânı için hâzırladığı (Tatârhâniyye) adındaki fetvâ kitâbı çok kıymetlidir. Tâtârhâniyye’de yüzaltıncı sahifede diyor ki:

Devamını oku...

Günah işlemeyen gencin duâları kabul olur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 01 Haziran 2021

Hicabi Abdülbaki Efendi, Turhal Şeyhi Mustafa Efendi halifelerinden olup Kırım'ın Bahçesaray kasabasında doğmuştur. Kırım'ın Ruslar tarafından istilâsında Amasya'ya hicret etti. Sonra Turhal’da Mustafa Efendi'ye intisab ederek icazet aldıktan sonra Amasya'ya döndü ve talebe yetiştirdi. 1238 (m. 1822)’de vefat etti. “Nukut-i Tevhidiyye” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Allaha tam kulluk helâl lokmayla olur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 31 Mayıs 2021

Küçük Hamid Efendi Celvetî tarikatı şeyhlerinden Bandırmalı Şeyh Yusuf Efendi'nin oğlu olup Üsküdar'da doğdu. İlim tahsilini ve sülûkünü tamamladıktan sonra Medine’ye yerleşip talebe yetiştirdi. Ömrünün sonunda Bandırma’ya dönerek 1172 (m. 1758)’de vefat etti. “Şühûdü'I-Fâlib” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Herkes dünyada iken hesabına baksın

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Mayıs 2021

Mahfûz bin Abdullâh Termesî hazretleri Şâfiî fıkıh âlimidir. 1285 (m. 1868)’de Endonezya’da Cava’nın Tremas şehrinde doğdu. Burada Tegalsari Pesantreni’nde tahsil gördükten sonra Mekke’ye giderek İbrâhim el-Bâcûrî’den Şâfiî fıkhı tahsil etti ve icâzetnâme alarak Mescid-i Harâm’da ders vermeye başladı. 1338 (m. 1920)’de Mekke’de vefat etti. “Mevhibetü zi’l-fazl alâ Şerh-i İbn-i Hacer” en önemli eseridir. Bu kitabında şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

İnsanlar niçin izzeti değil, zilleti seçerler?

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Mayıs 2021

Abdurrahmân el-Ferecî hazretleri Fas evliyasındandır. 909 (m. 1504)’da Fas’ın (Atlantik sahilinde Tît köyünde doğdu. Şâzeliyye’nin Cezûliyye kolu şeyhi Ebû Hafs Ömer’e intisab etti. İcazet aldıktan sonra Miknâs’a giderek talebe yetiştirdi. 976 (m. 1569)’da orada vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Herkese aklı ve anlayışı ölçüsünde söylemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 28 Mayıs 2021

Ümmî Sinanzade Hasan Efendi, Halveti tarikatı şeyhlerinden fazilet sahibi bir zat olup İstanbulludur. Şehremini yakınındaki Ümmî Sinan Tekkesinde talipleri vaaz ile irşad etti. 1088 (m. 1677)’de İstanbul'da vefat etti. “Mecalis-i Sinaniye” ismindeki kitabı meşhurdur. Bu eserinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

Sizi sevenleri Allahü teâlâ da sever

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Mayıs 2021

Ebû Zür'a er-Râzî hazretleri hadis hafızıdır. 194 (m. 809)’da İran’da Rey şehrinde doğdu. Şam, Cizre, Bağdat, Basra, Kazvin ve Nîşâbur’da büyük âlimlerden hadis tahsil etti. Bunlardan biri de Ahmed bin Hanbel idi. Ebü Zür'a 264 (m. 878)’de  Rey'de vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...